Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/10

Luxemburg 11. apríla 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Podporovala sa regenerácia priemyselných a vojenských lokalít zo štrukturálnych opatrení EÚ úspešne?

    V posledných rokoch je k dispozícii na využitie čoraz viac opustených priemyselných a vojenských lokalít (tzv. brownfieldov). Ich počet sa v Európe odhadom pohybuje od niekoľkých stoviek v malých členských štátoch po niekoľko stotisíc vo väčších členských štátoch s bohatou priemyselnou minulosťou. Mnoho brownfieldov je kontaminovaných. Regenerácia a opätovné využívanie brownfieldov sa podporujú zo štrukturálnych opatrení EÚ s cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie a obmedziť mestské periférie.

V tejto osobitnej správe sa posudzovalo, či projekty regenerácie spolufinancované EÚ dosiahli svoje ciele, či bolo zameranie pomoci EÚ pre regeneráciu priemyselných a vojenských lokalít založené na ucelených kritériách a či boli výsledky dosiahnuté pri najnižších nákladoch pre rozpočet EÚ.

Audit prebiehal od marca do decembra 2011 v Komisii a v piatich členských štátoch, ktoré predstavovali najväčšiu časť výdavkov na projekty financované v programových obdobiach 2000 – 2006 a 2007 – 2013: Nemecko, Spojené kráľovstvo, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Spolufinancovanie EÚ v preskúmanej vzorke 27 projektov predstavovalo celkovú výšku 231 mil. EUR.

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví zástupcom tlače pán Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS KONANIA Štvrtok 18. apríla 2013 o 10:30

MIESTO KONANIA The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

K dispozícii bude TLMOČENIE vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar