Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/13/10

Luksemburg, 11 kwietnia 2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY
Czy w ramach działań strukturalnych UE skutecznie wspierano rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych?

W ostatnich latach udostępniano z roku na rok coraz więcej opuszczonych terenów poprzemysłowych i powojskowych (tzw. terenów zdegradowanych). Szacuje się, że ich liczba w Europie sięga od kilkuset w małych państwach członkowskich do kilkuset tysięcy w większych państwach członkowskich o bogatym dorobku przemysłowym. Wiele terenów zdegradowanych jest zanieczyszczonych. Działania strukturalne UE przewidują promowanie rewitalizacji i ponownego wykorzystania terenów zdegradowanych, aby chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne oraz aby zminimalizować niekontrolowany rozwój miast.

W sprawozdaniu specjalnym oceniono, czy współfinansowane przez UE projekty rewitalizacyjne osiągnęły swoje cele; czy przy przyznawaniu wsparcia UE na cele rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych zastosowano solidne kryteria; czy rezultaty osiągnięto najniższym kosztem dla budżetu UE.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od marca do grudnia 2011 r. w siedzibie Komisji oraz w pięciu państwach członkowskich, w których poczyniono największe wydatki na projekty finansowane w okresach programowania 2000‑2006 i 2007‑2013: w Niemczech, Zjednoczonym Królestwie, na Węgrzech, w Polsce i Republice Czeskiej. Wartość współfinansowania UE dla zbadanej próby 27 projektów wyniosła 231 mln euro.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Henri Grethen, członek Trybunału.


TERMIN
czwartek, 18 kwietnia 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar