Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/13/10

Luxembourg, 11. aprill 2013

KUTSE INFOTUNDI
Kas mahajäetud tööstus- ja militaaralade taaselustamist on ELi struktuurimeetmetega edukalt toetatud?

    Viimastel aastatel on tekkinud üha rohkem mahajäetud tööstus- ja militaaralasid, mida on võimalik uuesti kasutusele võtta. Hinnanguliselt ulatub nende arv Euroopas mõnesajast väiksemates liikmesriikides kuni sadade tuhandeteni rikka tööstusminevikuga suuremates liikmesriikides. Paljud mahajäetud tööstusaladest on saastatud. Nende taaselustamist ja uuesti kasutusele võtmist edendatakse ELi struktuurimeetmete abil, et kaitsta inimtervist ja keskkonda ning vähendada valglinnastumist.

Eriaruandes hinnati, kas ELi kaasrahastatud taaselustamisprojektidele seatud eesmärgid saavutati, kas mahajäetud tööstus- ja militaaralade taaselustamiseks antud ELi toetuse suunamine tugines rangetele kriteeriumidele ning kas tulemused saavutati ELi eelarve jaoks väikseimate kuludega.

Audit toimus 2011. aastal märtsist detsembrini komisjonis ja viies liikmesriigis, kes said suurema osa programmitöö perioodidel 2000–2006 ja 2007–2013 rahastatud projektidele eraldatud toetusest: Saksamaa, Ühendkuningriik, Ungari, Poola ja Tšehhi Vabariik. Kontrollitud valim koosnes 27 projektist, mida EL kaasrahastas kogusummas 231 miljonit eurot.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Henri Grethen.


KUUPÄEV JA KELLAAEG: Neljapäev, 18. aprill 2013 kell 10.30

KOHT: The RESIDENCE PALACE – Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAELBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Brüssel – Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis sisaldab eriaruannet ja pressiteadet. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebilehel www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar