Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/12/56

Luxemburg den 15 januari 2013

"Dåligt underhåll är ett hot mot vägarna i Afrika söder om Sahara” säger EU:s revisorer

EU är en av de ledande biståndsgivarna inom vägsektorn i Afrika söder om Sahara. Vägtransport prioriteras i EUF:s (Europeiska utvecklingsfonden) samarbetsstrategi med de flesta länderna i Afrika söder om Sahara. I ekonomiskt avseende är det den ojämförligt viktigaste samarbetssektorn och mellan 1995 och 2011 gjordes EUF-åtaganden i regionen på ungefär 7,4 miljarder euro. Otillräckligt vägunderhåll och överlastade fordon gör att vägnätets hållbarhet i Afrika söder om Sahara är i fara.

Vägar är oumbärliga för regional integration, ekonomisk tillväxt, social utveckling, ändamålsenlig offentlig förvaltning samt säkerhet. I Afrika söder om Sahara är vägar det dominerande transportsättet för passagerare och gods och svarar för över 80 % av de totala varu- och tjänsteförflyttningarna. Transportbehoven ökar dessutom snabbt.

De stödmottagande länder som revisionsrätten besökte gör inte tillräckligt mycket för att säkerställa väginfrastrukturens hållbarhet. I alla de partnerländer som revisionsrätten besökte utsätts vägarna i olika utsträckning för förtida nedbrytning. De flesta länderna har genomfört institutionella reformer, i synnerhet för att inrätta fonder för vägunderhåll och vägmyndigheter, och har gjort betydande framsteg när det gäller vägunderhåll. Många utmaningar kvarstår dock i alla dessa länder för att säkerställa att vägarna underhålls på ett lämpligt sätt. Trots att de summor som avsätts för vägunderhåll har ökat över tiden i alla partnerländer som besöktes av revisionsrätten räcker de fortfarande inte för att täcka behoven.

I Europa är vi vana vid att kunna välja mellan flera olika transportsätt när vi ska resa. I Afrika söder om Sahara är vägtransport det enda alternativet. Om EU-kommissionen och dess partnerländer i Afrika söder om Sahara inte börjar ta vägarnas hållbarhet på stort allvar riskerar de att förlora det som vi har byggt upp tillsammans”, sade Szabolcs Fazakas, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”De måste se till att lastbegränsningar följs och underhålla vägarna ordentligt.”

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 17/2012 Europeiska utvecklingsfondens (EUF) bidrag till ett hållbart vägnät i Afrika söder om Sahara undersökte revisionsrätten om EUF på ett ändamålsenligt sätt har bidragit till vägnätets hållbarhet i Afrika söder om Sahara, om den väginfrastruktur som stöds av EUF är hållbar och om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt främjar väginfrastrukturens hållbarhet. Granskningen inriktades på vägtransportinfrastrukturens tekniska, ekonomiska och institutionella hållbarhet och man undersökte 48 program som har finansierats sedan 1995 inom åttonde, nionde och tionde EUF i sex partnerländer, nämligen Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tchad, Tanzania och Zambia där EU-revisorerna besiktigade cirka 2 400 km EUF-finansierade vägar.

Revisionsrättens slutsats var att kommissionen är delvis ändamålsenlig i sitt stöd till ett hållbart vägnät i Afrika söder om Sahara. De partnerländer som revisionsrätten besökte gör inte tillräckligt mycket för att säkerställa väginfrastrukturens hållbarhet. Vägarna utsätts i olika utsträckning för förtida nedbrytning. De flesta länderna har genomfört institutionella reformer, i synnerhet för att inrätta fonder för vägunderhåll och vägmyndigheter, och har gjort betydande framsteg när det gäller vägunderhåll. Många utmaningar kvarstår dock i alla dessa länder för att säkerställa att vägarna underhålls på ett lämpligt sätt. Trots att de summor som avsätts för vägunderhåll har ökat över tiden i alla partnerländer som besöktes av revisionsrätten räcker de fortfarande inte för att täcka behoven. Ett av huvudskälen är att man i de nationella budgetarna prioriterar upprustning och uppgradering framför underhåll av vägnätet.

Kommissionen arbetar delvis ändamålsenligt när det gäller att främja antagandet och genomförandet av de sektorspolitiska reformer som krävs för att ta itu med de befintliga hindren för ett hållbart vägnät i Afrika söder om Sahara. Kommissionens utnyttjande av de villkor som är förenade med dess ekonomiska stöd har en måttlig stimulanseffekt. Detta påverkar även den politiska dialogen som kommissionen inte utnyttjar fullt ut trots att den har bidragit till att främja framsteg inom vissa områden, i synnerhet med avseende på den institutionella ramen och finansieringen av vägunderhåll. Det tekniska samarbete som kommissionen finansierat har inte varit lika framgångsrikt som man kunde förvänta sig.

Revisionsrätten rekommenderar att kommissionen i ett antal avseenden bättre riktar EUF:s resurser och bättre utnyttjar de villkor som är förenade med dess program, den politiska dialogen med partnerländernas regeringar och det tekniska samarbetet så att det utvecklingsstöd som tillhandahålls genom EUF till ett hållbart vägnät i Afrika söder om Sahara blir så ändamålsenligt som möjligt.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar