Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/56

Luxemburg 15. januára 2013

Nedostatočná údržba „ohrozuje cesty v subsaharskej Afrike“ – vravia audítori EÚ

EÚ je jedným z hlavných darcov v oblasti cestnej dopravy v subsaharskej Afrike. Cestná doprava je prioritným sektorom stratégie spolupráce ERF (Európskeho rozvojového fondu) s väčšinou krajín subsaharskej Afriky. Z finančného hľadiska je to najdôležitejší sektor spolupráce, v rámci ktorého sa v tomto regióne poskytlo v období rokov 1995 až 2011 približne 7,4 mld. EUR v záväzkoch ERF. Nesprávna údržba ciest a preťažovanie vozidiel ohrozuje udržateľnosť subsaharskej cestnej infraštruktúry.

Cesty sú dôležité pre regionálnu integráciu, hospodársky rast, sociálny rozvoj, účinnú verejnú správu a bezpečnosť. Cestná doprava je prevládajúcim druhom osobnej a nákladnej dopravy v subsaharskej Afrike a jej podiel na celkovej preprave tovarov a služieb je viac ako 80 % a dopravné potreby sa rýchlo zvyšujú.

Krajiny, ktoré prijímajú podporu a v ktorých Dvor audítorov vykonal kontrolu, neprispievajú dostatočne k zabezpečeniu udržateľnosti cestnej infraštruktúry. Vo všetkých partnerských krajinách, ktoré Dvor audítorov kontroloval, sú cesty v rôznej miere predčasne poškodené. Väčšina týchto krajín prijala inštitucionálne reformy, ktoré sa spájajú najmä s vytvorením fondov a agentúr pre cestnú dopravu, a dosiahla významný pokrok v oblasti údržby ciest. Vo všetkých krajinách však zostáva ešte mnoho výziev, ktoré je potrebné riešiť s cieľom zabezpečiť primeranú údržbu. Aj keď sa výdavky na údržbu ciest vo všetkých partnerských krajinách, ktoré Dvor audítorov kontroloval, postupom času zvýšili, stále nie sú dostatočné na pokrytie potrieb.

„V Európe sme zvyknutí na niekoľko možností dopravy. V subsaharskej Afrike, ak sa povie doprava, myslia sa tým cesty. Ak Komisia EÚ a jej partneri EÚ v subsaharskej Afrike nezačnú brať udržateľnosť ciest veľmi vážne, bude im hroziť, že prídu o to, čo sme spoločne vybudovali“, vyhlásil Szabolcs Fazakas, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Musia prevziať zodpovednosť za dodržiavanie limitov zaťaženia a za správnu údržbu ciest“.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Dvor audítorov v tejto osobitnej správe (osobitná správa č. 17/2012) s názvom „Prínos Európskeho rozvojového fondu (ERF) k udržateľnej cestnej sieti v subsaharskej Afrike“ skúmal, či ERF účinne prispel k udržateľnosti cestnej siete v subsaharskej Afrike: či je cestná infraštruktúra, ktorú ERF podporuje, udržateľná a či Komisia účinne podporuje udržateľnosť cestnej infraštruktúry. Audit bol zameraný na technickú, finančnú a inštitucionálnu udržateľnosť infraštruktúry cestnej dopravy a skontroloval 48 programov financovaných od roku 1995 v rámci 8., 9. a 10. ERF v šiestich partnerských krajinách: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Tanzánia a Zambia, kde audítori EÚ prekontrolovali približne 2 400 km ciest financovaných ERF.

Dvor audítorov konštatuje, že Komisia poskytuje čiastočne účinnú podporu udržateľnej cestnej siete v subsaharskej Afrike. Partnerské krajiny, v ktorých Dvor audítorov vykonal kontrolu, neprispievajú dostatočne k zabezpečeniu udržateľnosti cestnej infraštruktúry. Cesty v rôznej miere predčasne poškodené. Väčšina týchto krajín prijala inštitucionálne reformy, ktoré sa spájajú najmä s vytvorením fondov a agentúr pre cestnú dopravu, a dosiahla významný pokrok v oblasti údržby ciest. Vo všetkých krajinách je však ešte mnoho výziev, ktoré je potrebné riešiť s cieľom zabezpečiť primeranú údržbu. Aj keď sa výdavky na údržbu ciest vo všetkých partnerských krajinách, ktoré Dvor audítorov kontroloval, postupom času zvýšili, stále nestačia na pokrytie potrieb. Jedným z hlavných dôvodov je, že v rámci štátnych rozpočtov sa uprednostňuje obnova a modernizácia cestnej siete pred údržbou.

Komisia poskytuje čiastočne účinnú podporu prijatia a vykonávania sektorových politických reforiem, ktoré sú nevyhnutné na riešenie existujúcich prekážok udržateľnosti cestnej siete v subsaharskej Afrike. Uplatňovanie podmienok súvisiacich s finančnou podporou Komisie má mierny stimulujúci účinok. Táto skutočnosť má tiež vplyv na politický dialóg, ktorý Komisia nevyužíva v plnej možnej miere, aj keď tento dialóg prispieva k podpore pokroku v niektorých oblastiach, najmä pokiaľ ide o inštitucionálny rámec a financovanie cestnej údržby. Technická spolupráca financovaná Komisiou je menej úspešná, ako by sa mohlo predpokladať.

Dvor audítorov odporúča, aby Komisia v mnohých ohľadoch lepšie zamerala zdroje ERF a lepšie využívala podmienky spojené s programami, politický dialóg s vládami partnerských krajín a technickú spoluprácu s cieľom dosiahnuť maximálnu účinnosť rozvojovej podpory poskytovanej z ERF na dosiahnutie udržateľnosti cestnej siete v subsaharskej Afrike.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

mailto:press@eca.europa.eu

www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar