Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/12/56

Luksemburg, 15 stycznia 2013 r.

Zdaniem kontrolerów UE nieodpowiednie utrzymanie dróg stanowi zagrożenie dla infrastruktury drogowej w Afryce Subsaharyjskiej

UE jest jednym z głównych darczyńców w sektorze drogowym w Afryce Subsaharyjskiej. Transport drogowy jest głównym sektorem w strategii współpracy w ramach EFR (Europejskiego Funduszu Rozwoju) z większością krajów Afryki Subsaharyjskiej. Pod względem finansowym jest to zdecydowanie najważniejszy sektor współpracy, a kwota zobowiązań z EFR w tym regionie w okresie od 1995 do 2011 r. wyniosła około 7,4 mld euro. Trwałości infrastruktury drogowej w Afryce Subsaharyjskiej zagrażają niewłaściwe utrzymanie dróg i ruch przeciążonych pojazdów.

Drogi mają zasadnicze znaczenie dla integracji regionalnej, wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego, skutecznej administracji publicznej i bezpieczeństwa. W Afryce Subsaharyjskiej przewozy drogowe są dominującą formą transportu osobowego i towarowego, stanowiąc ponad 80% całkowitego przepływu towarów i usług, a potrzeby w zakresie transportu bardzo szybko rosną.

Kraje otrzymujące pomoc, w których odbyły się kontrole Trybunału, w niewystarczającym stopniu dbają o zapewnienie trwałości infrastruktury drogowej. We wszystkich krajach partnerskich skontrolowanych przez Trybunał stan techniczny dróg ulega w różnym stopniu przedwczesnemu pogorszeniu. W większości z tych krajów przeprowadzono reformy instytucjonalne, polegające w szczególności na utworzeniu funduszy drogowych i agencji drogowych, i poczyniono znaczne postępy w zakresie utrzymania dróg. Jednakże we wszystkich tych krajach jest jeszcze wiele problemów wymagających rozwiązania w celu utrzymania właściwego stanu dróg. Chociaż nakłady na utrzymanie dróg wraz z upływem czasu rosną we wszystkich krajach partnerskich odwiedzonych przez Trybunał, są one w dalszym ciągu niewystarczające w stosunku do potrzeb.

W Europie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy do wyboru różne rodzaje transportu. W Afryce Subsaharyjskiej transport to drogi. Jeśli Komisja UE i jej kraje partnerskie w Afryce Subsaharyjskiej nie zaczną traktować kwestii trwałości dróg bardzo poważnie, kraje te mogą stracić to, co razem zbudowaliśmy – powiedział Szabolcs Fazakas, członek ETO odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Muszą one wziąć odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów dotyczących maksymalnych obciążeń i odpowiednio utrzymywać drogi.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych dziedzin budżetu UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W sprawozdaniu specjalnym nr 17/2012 zatytułowanym „Wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na rzecz budowy trwałej sieci dróg w Afryce Subsaharyjskiej” oceniono, czy EFR skutecznie przyczynił się do trwałości sieci drogowej w Afryce Subsaharyjskiej: czy infrastruktura drogowa wspierana przez EFR jest trwała i czy Komisja skutecznie promuje trwałość infrastruktury drogowej. Kontrola koncentrowała się przede wszystkim na technicznych, finansowych i instytucjonalnych aspektach trwałości infrastruktury transportu drogowego i obejmowała 48 programów sfinansowanych od 1995 r. w ramach 8., 9. i 10. EFR w sześciu krajach partnerskich: Beninie, Burkinie Faso, Kamerunie, Czadzie, Tanzanii i Zambii, w których kontrolerzy UE przeprowadzili inspekcję około 2 400 km dróg sfinansowanych z EFR.

Trybunał stwierdza, że udzielane przez Komisję wsparcie na rzecz trwałej sieci drogowej w Afryce Subsaharyjskiej jest częściowo skuteczne. Kraje partnerskie, w których odbyły się kontrole Trybunału, w niewystarczającym stopniu dbają o zapewnienie trwałości infrastruktury drogowej, a stan techniczny dróg ulega w różnym stopniu przedwczesnemu pogorszeniu. W większości z tych krajów przeprowadzono reformy instytucjonalne, polegające w szczególności na utworzeniu funduszy drogowych i agencji drogowych, i poczyniono znaczne postępy w zakresie utrzymania dróg. Jednakże we wszystkich tych krajach jest jeszcze wiele problemów wymagających rozwiązania w celu utrzymania właściwego stanu dróg. Chociaż nakłady na utrzymanie dróg wraz z upływem czasu rosną we wszystkich krajach partnerskich odwiedzonych przez Trybunał, są one w dalszym ciągu niewystarczające w stosunku do potrzeb. Głównym powodem jest traktowanie w budżetach krajowych w sposób priorytetowy inwestycji dotyczących remontów i modernizacji sieci drogowej, a nie jej utrzymania.

Komisja częściowo skutecznie wspiera przyjmowanie i wdrażanie reform polityki sektorowej, które są niezbędne w celu usunięcia przeszkód ograniczających trwałość sieci drogowej w Afryce Subsaharyjskiej. Sposób, w jaki Komisja stosuje warunki związane z udzielanym przez nią wsparciem finansowym, zapewnia zachętę w umiarkowanym stopniu. Ma to również wpływ na dialog polityczny, którego Komisja nie wykorzystuje w pełni, chociaż dialog ten odegrał znaczącą rolę w promowaniu postępów w niektórych dziedzinach, szczególnie w tych, które obejmują ramy instytucjonalne i finansowanie utrzymania dróg. Współpraca techniczna finansowana przez Komisję przebiegała mniej skutecznie niż można było oczekiwać.

Trybunał zaleca, aby Komisja pod wieloma względami lepiej ukierunkowywała środki z EFR i lepiej wykorzystywała warunki powiązane z jej programami, dialog polityczny z rządami krajów partnerskich i współpracę techniczną w celu maksymalizacji skuteczności wsparcia rozwoju udzielanego z EFR na cele dotyczące trwałej sieci drogowej w Afryce Subsaharyjskiej.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą – Europejski Trybunał Obrachunkowy

Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar