Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/12/56

Luxemburg, 15 januari 2013

Slecht onderhoud “vormt een bedreiging voor wegen in Afrika bezuiden de Sahara” – aldus de EU‑controleurs

De EU is een van de belangrijkste donoren van de wegensector in Afrika bezuiden de Sahara. Wegvervoer is een concentratiesector in de samenwerkingsstrategie van het EOF (Europees Ontwikkelingsfonds) met de meeste landen in Afrika bezuiden de Sahara. In financieel opzicht is het met afstand de belangrijkste samenwerkingssector, met ongeveer 7,4 miljard euro aan EOF‑vastleggingen in deze regio in de periode 1995‑2011. Ontoereikend onderhoud aan wegen en de overlading van voertuigen brengen de duurzaamheid van het wegennet in Afrika bezuiden de Sahara in gevaar.

Wegen zijn van essentieel belang voor regionale integratie, economische groei, sociale ontwikkeling, doeltreffend openbaar bestuur en veiligheid. In Afrika bezuiden de Sahara zijn wegen als belangrijkste vervoersmodaliteit voor passagiers en vracht goed voor meer dan 80 % van de totale goederen- en dienstenbewegingen, en de vervoersbehoeften nemen snel toe.

De door de Rekenkamer bezochte steun ontvangende landen doen niet genoeg om de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur te waarborgen. In alle door de Rekenkamer bezochte partnerlanden vertonen de wegen in uiteenlopende mate voortijdige slijtage. De meeste van deze landen hebben institutionele hervormingen doorgevoerd, met name wat betreft de oprichting van wegenfondsen en wegenagentschappen, en hebben significante vooruitgang geboekt in het onderhoud van de wegen. In alle landen blijven er echter veel uitdagingen bestaan die moeten worden aangegaan om passend onderhoud te garanderen. Hoewel de uitgaven voor wegenonderhoud in de loop der tijd in alle door de Rekenkamer bezochte partnerlanden zijn gestegen, blijven ze ontoereikend om de behoeften te dekken.

“In Europa zijn we gewend verschillende mogelijkheden te hebben voor transport. In Afrika bezuiden de Sahara staat transport gelijk aan wegen. Zolang de Commissie en haar partners in Afrika bezuiden de Sahara de duurzaamheid van de wegen niet heel serieus nemen, zal het risico bestaan dat wat we samen hebben aangelegd, verloren gaat”, aldus Szabolcs Fazakas, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Zij dienen verantwoordelijkheid te nemen voor de handhaving van de ladingsbeperkingen en de wegen behoorlijk te onderhouden.”

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

In dit speciaal verslag (SV nr. 17/2012), getiteld “De bijdrage van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) aan een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de Sahara”, werd beoordeeld of het EOF doeltreffend heeft bijgedragen aan de duurzaamheid van het wegennet in Afrika bezuiden de Sahara: of de door het EOF ondersteunde wegeninfrastructuur duurzaam is en of de Commissie op doeltreffende wijze de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur bevordert. De controle was gericht op de technische, financiële en institutionele duurzaamheid van de infrastructuur voor wegvervoer en er werd gekeken naar 48 programma’s die sinds 1995 zijn gefinancierd in het kader van het achtste, negende en tiende EOF in zes partnerlanden: Benin, Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, Tanzania en Zambia waar de EU-controleurs ongeveer 2 400 km aan door het EOF gefinancierde wegen inspecteerden.

De Rekenkamer concludeert dat de Commissie gedeeltelijk doeltreffend is in haar steun voor een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de Sahara. De door de Rekenkamer bezochte partnerlanden doen niet genoeg om de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur te waarborgen; de wegen vertonen in uiteenlopende mate voortijdige slijtage. De meeste van deze landen hebben institutionele hervormingen doorgevoerd, met name wat betreft de oprichting van wegenfondsen en wegenagentschappen, en hebben significante vooruitgang geboekt in het onderhoud van de wegen. In alle landen blijven er echter veel uitdagingen bestaan die moeten worden aangegaan om passend onderhoud te garanderen. Hoewel de uitgaven voor wegenonderhoud in de loop der tijd in alle door de Rekenkamer bezochte partnerlanden zijn gestegen, blijven ze ontoereikend om de behoeften te dekken. Een belangrijke reden hiervoor is de prioriteit die in de nationale begrotingen wordt gegeven aan de uitbreiding en modernisering van het wegennet, in plaats van aan onderhoud.

De Commissie is gedeeltelijk doeltreffend in het bevorderen van de vaststelling en uitvoering van de hervormingen van sectoraal beleid die nodig zijn om de bestaande obstakels voor een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de Sahara weg te nemen. De hantering door de Commissie van voorwaarden die verbonden zijn aan haar financiële steun heeft een matig stimulerend effect. Dit heeft ook een impact op de beleidsdialoog, waarvan het potentieel door de Commissie niet volledig wordt benut, hoewel deze dialoog van groot belang is geweest om vorderingen te maken op sommige gebieden, met name ten aanzien van het institutionele kader en de financiering van het onderhoud aan wegen. De door de Commissie gefinancierde technische samenwerking is minder succesvol geweest dan mocht worden verwacht.

De Rekenkamer beveelt de Commissie aan om in een aantal opzichten de EOF-middelen gerichter in te zetten en beter gebruik te maken van de voorwaarden die verbonden zijn aan haar programma’s, van de beleidsdialoog met de regeringen van de partnerlanden en van technische samenwerking, teneinde de doeltreffendheid van de door het EOF verstrekte ontwikkelingssteun ten behoeve van een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de Sahara te maximaliseren.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Gsm: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar