Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/12/56

Luksemburgā, 2013. gada 15. janvārī

ES revidenti: “Ceļus Subsahāras Āfrikā apdraud tas, ka tie netiek pienācīgi uzturēti.”

ES ir viena no vadošajām līdzekļu devējām autoceļu nozarei Subsahāras Āfrikā. Autotransports ir Eiropas attīstības fonda (EAF) sadarbības stratēģijas galvenā joma attiecībā uz lielāko daļu Subsahāras Āfrikas valstu. Finansiāli tas ir pats svarīgākais sadarbības sektors, kurā EAF uzņemtās saistības laikā no 1995. līdz 2011. gadam bija aptuveni 7,4 miljardi EUR. Subsahāras ceļu tīkla ilgtspēju apdraud tas, ka ceļi netiek pienācīgi uzturēti un transportlīdzekļi tiek pārslogoti.

Autoceļi ir būtiski svarīgi reģionālajai integrācijai, ekonomikas izaugsmei, attīstībai sociālajā jomā, efektīvai valsts pārvaldei un drošībai. Subsahāras Āfrikā autoceļi ir galvenais pasažieru un kravu pārvadāšanas veids, kas nodrošina vairāk nekā 80 % no visiem preču pārvadājumiem un pakalpojumiem, un transporta vajadzības strauji pieaug.

Palātas revidentu apmeklētās atbalsta saņēmējvalstis nedara pietiekami daudz, lai nodrošinātu autoceļu infrastruktūras ilgtspēju. Katrā no Palātas revidentu apmeklētajām partnervalstīm ceļi dažādās pakāpēs ir pāragri nolietojušies. Vairākums šo valstu ir pieņēmušas iestāžu reformas, īpaši saistībā ar autoceļu fondu un autoceļu aģentūru izveidi, un guvušas ievērojamus panākumus autoceļu uzturēšanā. Tomēr tajās visās joprojām ir jānovērš daudz problēmu, lai nodrošinātu pienācīgu uzturēšanu. Lai gan ar autoceļu uzturēšanu saistītie izdevumi laika gaitā ir pieauguši visās Palātas revidentu apmeklētajās partnervalstīs, tie joprojām ir nepietiekami vajadzību apmierināšanai.

“Eiropā mēs esam pieraduši runāt par dažādiem transporta veidiem. Subsahāras Āfrikā par transportu jārunā ceļu nozīmē. Kamēr ES Komisija un tās partnervalstis Subsahāras Āfrikā nesāks uztvert ceļu ilgtspējas problēmu ļoti nopietni, pastāvēs draudi pazaudēt visu, ko kopā esam uzbūvējuši”, teica par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Sabolčs Fazakašs (Szabolcs Fazakas). “Tām ir jāuzņemas atbildība par stingrāku kravas ierobežojumu noteikšanu un ceļu pienācīgu uzturēšanu.”

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 17/2012 “Eiropas Attīstības fonda (EAF) ieguldījums ilgtspējīga autoceļu tīkla izveidē Subsahāras Āfrikā” ir novērtēts, vai EAF ir efektīvi veicinājis autoceļu tīkla ilgtspēju Subsahāras Āfrikā — vai EAF atbalstītā autoceļu infrastruktūra ir ilgtspējīga un vai Komisija efektīvi veicina autoceļu infrastruktūras ilgtspēju. Revīzijā galveno uzmanību pievērsa autotransporta infrastruktūras tehniskajai, finansiālajai un institucionālajai ilgtspējai un aplūkoja 48 programmas, kuras no astotā, devītā un desmitā EAF kopš 1995. gada ir finansētas sešās partnervalstīs: Beninā, Burkinafaso, Kamerūnā, Čadā, Tanzānijā un Zambijā, kurās ES revidenti pārbaudīja aptuveni 2400 km no EAF finansētajiem ceļiem.

Palāta secina, ka Komisijas atbalsts ilgtspējīga autoceļu tīkla izveidei Subsahāras Āfrikā ir daļēji efektīvs. Palātas revidentu apmeklētās partnervalstis nedara pietiekami daudz, lai nodrošinātu autoceļu infrastruktūras ilgtspēju, ceļi dažādās pakāpēs ir pāragri nolietojušies. Vairākums šo valstu ir pieņēmušas iestāžu reformas, īpaši saistībā ar autoceļu fondu un autoceļu aģentūru izveidi, un guvušas ievērojamus panākumus autoceļu uzturēšanā. Tomēr tajās visās joprojām ir jānovērš daudz problēmu, lai nodrošinātu pienācīgu uzturēšanu. Lai gan ar autoceļu uzturēšanu saistītie izdevumi laika gaitā ir pieauguši visās Palātas revidentu apmeklētajās partnervalstīs, tie joprojām ir nepietiekami vajadzību apmierināšanai. Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka valstu budžetos prioritāti piešķir autoceļu tīkla atjaunošanai un modernizācijai, nevis autoceļu uzturēšanai.

Komisija daļēji efektīvi veicina tādu nozares politikas reformu pieņemšanu un īstenošanu, kuras vajadzīgas, lai novērstu šķēršļus ilgtspējīga autoceļu tīkla nodrošināšanai Subsahāras Āfrikā. Tam, ka Komisija savam finansiālajam atbalstam ir pievienojusi nosacījumus, ir mēreni stimulējošā ietekme. Tas atsaucas arī uz politisko dialogu, kuru Komisija neizmanto pilnībā, lai gan šis dialogs ir bijis noderīgs progresa veicināšanai dažās jomās, īpaši attiecībā uz iestāžu sistēmu un finansējumu autoceļu uzturēšanai. Komisijas finansētā tehniskā sadarbība nav bijusi tik sekmīga, kā gaidīts.

Palāta Komisijai iesaka vairākos aspektos mērķtiecīgāk piešķirt EAF resursus un labāk izmantot savām programmām pievienotos nosacījumus, politisko dialogu ar partnervalstu valdībām un tehnisko sadarbību, lai attīstības atbalsts, ko no EAF sniedz ilgtspējīga autoceļu tīkla izveidei Subsahāras Āfrikā, būtu maksimāli efektīvs.

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar