Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/56

Liuksemburgas, 2013 m. sausio 15 d.

Pasak ES auditorių, dėl blogos priežiūros Užsachario Afrikoje kyla grėsmė keliams

Užsachario Afrikos kelių sektoriuje ES yra vienas pirmaujančių donorų. Kelių transportas yra vienas iš pagrindinių Europos plėtros fondo (EPF) bendradarbiavimo su daugeliu Užsachario Afrikos šalių strateginių sektorių. Finansiniu požiūriu tai labiausiai remiamas šio regiono sektorius, kuriame 1995–2011 laikotarpiu EPF įsipareigojimai sudarė 7,4 milijardo eurų. Pavojus ES finansuojamų kelių tvarumui kyla dėl netinkamos kelių priežiūros ir transporto priemonių perkrovų.

Audito Rūmų aplankytos paramą gaunančios šalys nepakankamai užtikrina kelių infrastruktūros tvarumą. Visose Audito Rūmų aplankytos šalyse partnerėse kelius daugiau ar mažiau yra paveikęs ankstyvas nusidėvėjimas. Dauguma šių šalių priėmė institucijų reformas, kurios visų pirma apima kelių fondų ir kelių agentūrų steigimą, ir padarė nemažą pažangą kelių priežiūros srityje. Tačiau siekiant užtikrinti tinkamą priežiūrą visose šiose šalyse dar reikia įveikti daug sunkumų. Nors visose Audito Rūmų aplankytose šalyse partnerėse išlaidos kelių priežiūrai ilgainiui didėjo, jų vis dar nepakanka poreikiams patenkinti.

Europoje mums įprasta, kad galime rinktis iš kelių transporto rūšių. Užsachario Afrikoje, jei kalbame apie transportą, kalbame apie kelius. Jei Europos Sąjungos Komisija ir jos partneriai Užsachario Afrikoje nesiims spręsti tvarumo problemos labai rimtai, yra pavojus, kad jie praras tai, kas buvo sukurta bendromis pastangomis, – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Szabolcs Fazakas. – Jie privalo prisiimti atsakomybę už apkrovas ribojančių teisės aktų vykdymą ir tinkamą kelių priežiūrą.“

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje specialioje ataskaitoje (SP Nr. 17/2012), pavadintoje „Europos plėtros fondo (EPF) įnašas į tvaraus kelių tinklo kūrimą Užsachario Afrikoje“, nagrinėjama, ar EPF veiksmingai prisidėjo prie kelių tinklo Užsachario Afrikoje tvarumo: ar EPF remiama kelių infrastruktūra yra tvari ir ar Komisija veiksmingai skatina kelių infrastruktūros tvarumą. Atliekant šį auditą, daugiausia dėmesio buvo skirta techniniam, finansiniam ir instituciniam kelių transporto infrastruktūros tvarumui ir buvo patikrintos nuo 1995 m. iš 8-ojo, 9-ojo ir 10-ojo EPF finansuotos 48 programos šešiose šalyse partnerėse: Benine, Burkina Fase, Kamerūne, Čade, Tanzanijoje ir Zambijoje, kur ES auditoriai patikrino apie 2 400 km EPF finansuotų kelių.

Audito Rūmai padarė išvadą, kad Komisija tvaraus kelių tinklo kūrimą Užsachario Afrikoje remia tik iš dalies veiksmingai. Audito Rūmų aplankytos šalys nepakankamai užtikrina kelių infrastruktūros tvarumą. Visose Audito Rūmų aplankytose šalyse partnerėse kelius daugiau ar mažiau yra paveikęs ankstyvas nusidėvėjimas. Dauguma šių šalių priėmė institucijų reformas, kurios visų pirma apima kelių fondų ir kelių agentūrų steigimą, ir padarė nemažą pažangą kelių priežiūros srityje. Tačiau siekiant užtikrinti tinkamą priežiūrą visose šiose šalyse dar reikia įveikti daug sunkumų. Nors visose Audito Rūmų aplankytose šalyse partnerėse išlaidos kelių priežiūrai ilgainiui didėjo, jų vis dar nepakanka poreikiams patenkinti. Viena svarbiausių priežasčių yra tai, kad nacionaliniuose biudžetuose pirmenybė teikiama kelių tinklo remontui ir atnaujinimui, o ne priežiūrai.

Komisija tik iš dalies veiksmingai skatina priimti ir įgyvendinti politikos reformas, reikalingas esamoms kliūtims tvaraus kelių tinklo kūrimui Užsachario Afrikoje pašalinti. Komisijos finansinei paramai nustatytų sąlygų taikymas turi nedidelį skatinamąjį poveikį. Tai taip pat turi įtakos politiniam dialogui, kurio visų galimybių Komisija neišnaudoja, nors šis dialogas labai svarbus skatinant pažangą kai kuriose srityse, visų pirma susijusiose su institucine sistema ir kelių priežiūros finansavimu. Komisijos finansuojamas techninis bendradarbiavimas nėra toks sėkmingas nei buvo galima tikėtis.

Audito Rūmai Komisijai rekomenduoja daugeliu atžvilgių tikslingiau skirstyti EPF išteklius, geriau taikyti jos programoms nustatytas sąlygas, vykdyti politinį dialogą su šalių partnerių vyriausybėmis ir bendradarbiauti techniniais klausimais, siekiant užtikrinti kuo didesnį iš EPF tvariam kelių tinklui Užsachario Afrikoje sukurti teikiamos vystymo paramos veiksmingumą.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

El. paštas press@eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar