Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/12/56

Luxemburg, 15. tammikuuta 2013

Puutteellinen kunnossapito vaarantaa tiestön kestävyyden Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, EU:n tarkastajat totesivat

EU lukeutuu tieliikennealan keskeisiin rahoittajiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tieliikenne on EKR:n (Euroopan kehitysrahasto) yhteistyöstrategian painopisteala useimpien Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kyseessä on taloudellisesti ehdottomasti tärkein yhteistyöala, sillä alueelle suunnattiin vuosina 1995–2011 noin 7,4 miljardia euroa EKR:n sitoumuksia. Teiden puutteellinen kunnossapito ja ajoneuvojen ylikuormaus vaarantavat Saharan eteläpuolisen Afrikan tieverkoston kestävyyden.

Tiestö on olennainen alueellisen yhdentymisen, taloudellisen kasvun, yhteiskunnallisen kehityksen, vaikuttavan julkishallinnon sekä turvallisuuden kannalta. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa maantiet muodostavat tärkeimmän henkilö- ja tavaraliikenteen muodon; tieliikenteen osuus tavaroiden ja palveluiden kokonaisliikenteestä on yli 80 prosenttia, ja liikennetarpeet kasvavat nopeasti.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin kohteena olleet tuen vastaanottajamaat eivät pyri tarpeeksi hyvin varmistamaan tieinfrastruktuurin kestävyyttä. Teiden kunto heikkenee ennenaikaisesti kaikissa tarkastuskäynnin kohteena olleissa yhteistyökumppanimaissa, joskin vaihtelevassa määrin. Suurin osa asianomaisista maista on tehnyt institutionaalisia uudistuksia, joiden yhteydessä on esimerkiksi perustettu tierahastoja ja ‑laitoksia. Maat ovat myös edistyneet tuntuvasti tiestönsä kunnossapidossa. Kaikilla mailla on kuitenkin yhä edessään lukuisia haasteita, jotka liittyvät asianmukaisen kunnossapidon varmistamiseen. Teiden kunnossapitoon suunnattavat menot ovat vuosien mittaan kasvaneet kaikissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin kohteena olleissa yhteistyökumppanimaissa, mutta ne eivät vieläkään kata tarpeita.

Me Euroopassa olemme tottuneet siihen, että on olemassa useita vaihtoehtoisia liikennemuotoja. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa liikenteellä tarkoitetaan tieliikennettä. EU:n komission ja sen kumppanimaiden Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on alettava suhtautua teiden kestävyyteen hyvin vakavasti. Muuten kumppanimaat ovat vaarassa menettää tiet, jotka olemme yhdessä rakentaneet”, totesi raportista vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Szabolcs Fazakas. ”Maiden on huolehdittava siitä, että kuormausrajoituksia noudatetaan, ja pidettävä tiestö asianmukaisesti kunnossa.”

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksessa (nro 17/2012) ”Euroopan kehitysrahaston (EKR) tuki kestävän tieverkoston kehittämiseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa” arvioitiin, onko EKR edistänyt vaikuttavalla tavalla tieverkoston kestävyyttä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa: onko EKR:n tukema tieinfrastruktuuri kestävä ja edistääkö komissio tieinfrastruktuurin kestävyyttä vaikuttavalla tavalla. Tarkastus painottui tieliikenneinfrastruktuurien tekniseen, taloudelliseen ja institutionaaliseen kestävyyteen. Sen yhteydessä arvioitiin 48 ohjelmaa, joita oli rahoitettu vuodesta 1995 lähtien kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä EKR:sta kuudessa yhteistyökumppanimaassa: Beninissä, Burkina Fasossa, Kamerunissa, Sambiassa, Tansaniassa ja Tšadissa. EU:n tarkastajat tutkivat näissä maissa noin 2 400 kilometriä EKR:sta rahoitettuja teitä.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission tuki edistää osittain vaikuttavasti kestävän tieverkoston luomista Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin kohteena olleet yhteistyökumppanimaat eivät pyri tarpeeksi hyvin varmistamaan tieinfrastruktuurin kestävyyttä. Teiden kunto heikkenee ennenaikaisesti, joskin vaihtelevassa määrin. Suurin osa asianomaisista maista on tehnyt institutionaalisia uudistuksia, joiden yhteydessä on esimerkiksi perustettu tierahastoja ja ‑laitoksia. Maat ovat myös edistyneet tuntuvasti tiestönsä kunnossapidossa. Kaikilla mailla on kuitenkin yhä edessään lukuisia haasteita, jotka liittyvät asianmukaisen kunnossapidon varmistamiseen. Teiden kunnossapitoon suunnattavat menot ovat vuosien mittaan kasvaneet kaikissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin kohteena olleissa yhteistyökumppanimaissa, mutta ne eivät vieläkään kata tarpeita. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on se, että kansallisissa talousarvioissa asetetaan tieverkoston kunnostaminen ja parantaminen kunnossapidon edelle.

Komissio edistää osittain vaikuttavasti sellaisten alakohtaisten toimintapolitiikkojen uudistusten hyväksymistä ja täytäntöönpanoa, jotka ovat tarpeen, jotta kyetään puuttumaan nykyisiin ongelmiin, jotka muodostavat esteen kestävän tieverkoston luomiselle Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Komission taloudelliselle tuelleen asettamilla ehdoilla on vain vähäinen kannustinvaikutus. Tämä vaikuttaa myös toimintapoliittiseen vuoropuheluun, jota komissio ei hyödynnä täysimääräisesti, vaikka vuoropuhelu on ratkaisevasti parantanut edistystä tietyillä alueilla varsinkin institutionaalisen kehyksen ja tiestön kunnossapidon rahoituksen osalta. Komission rahoittama tekninen yhteistyö ei ole ollut niin onnistunutta kuin olisi ollut lupa odottaa.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio kohdentaisi useilla osa-alueilla EKR:n varat paremmin ja hyödyntäisi paremmin ohjelmiinsa liittyviä ehtoja, yhteistyökumppanimaiden hallitusten kanssa käytävää toimintapoliittista vuoropuhelua sekä teknistä yhteistyötä. Näin kyettäisiin varmistamaan, että Saharan eteläpuolisen Afrikan kestävän tieverkoston luomiseen suunnattavalla EKR:n kehitysyhteistyötuella on mahdollisimman suuri vaikuttavuus.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri – Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar