Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/12/56

Luxembourg, 15. jaanuar 2013

Euroopa Liidu audiitorite sõnul ohustab Sahara-taguse Aafrika maanteede seisukorda puudulik hooldus

Sahara-taguse Aafrika maanteetranspordi sektori üks peamiseid rahastajaid on Euroopa Liit. Maanteetransport on EAFi (Euroopa Arengufond) koostööstrateegia sihtvaldkond enamikus Sahara-taguse Aafrika riikides. Rahaliselt on see ülekaalukalt kõige olulisem koostöösektor – piirkonnas võeti ajavahemikul 1995–2011 EAFi raames kulukohustusi summas ligikaudu 740 miljardit eurot. Ebaõige teehooldus ja sõidukite ülekoormus ohustavad Sahara-taguse Aafrika teedevõrgu jätkusuutlikkust.

Maanteed on piirkondliku integratsiooni, majanduskasvu, sotsiaalse arengu, mõjusa avaliku halduse ning turvalisuse seisukohast väga olulised. Sahara-taguses Aafrikas toimub reisijate ja kaupade vedu peamiselt mööda maanteid: nii transporditakse üle 80 % kaupadest ja teenustest ning transpordivajadused kasvavad üha.

Kontrollikoja külastatud toetust saavate riikide tegevus ei ole piisav maanteede infrastruktuuri jätkusuutlikkuse tagamiseks. Kõigis kontrollikoja külastatud partnerriikides on teed erineval määral enneaegselt kahjustatud. Enamik neist riikidest on rakendanud institutsioonilisi reforme, eelkõige neid, mis hõlmavad teederahastute ja -ametite loomist, ning teinud märgatavaid edusamme teehoolduse alal. Asjakohase hoolduse tagamiseks tuleb kõigis riikides siiski veel palju probleeme lahendada. Kuigi kulutused teehooldusele on kõikides kontrollikoja külastatud partnerriikides aja jooksul kasvanud, ei kata need ikkagi kõiki vajadusi.

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Szabolcs Fazakase sõnul „ollakse Euroopas harjunud kasutama eri transpordiviise. Aafrikas aga kasutatakse transpordiks peamiselt maanteid. Kui ELi komisjon ja tema partnerid Sahara-taguses Aafrikas ei hakka suhtuma teede jätkusuutlikkusse piisavalt tõsiselt, on oht ühiselt rajatu kaotada. Nad peavad võtma vastutuse koormate piiramise eest ja hooldama teid nõuetekohaselt.”

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Eriaruandes nr 17/2012 „Euroopa Arengufondi panus jätkusuutliku teedevõrgu arendamisse Sahara-taguses Aafrikas” uuritakse, kas EAF on aidanud kaasa Sahara-taguse Aafrika teedevõrgu jätkusuutlikkusele, st kas EAFi toetatav maanteede infrastruktuur on jätkusuutlik ning kas komisjon edendab mõjusalt maanteede infrastruktuuri jätkusuutlikkust. Audit keskendus maanteetranspordi infrastruktuuri tehnilisele, majanduslikule ja institutsioonilisele jätkusuutlikkusele ning selle käigus vaadati läbi 48 programmi, mida oli alates 1995. aastast rahastatud 8., 9. ja 10. EAFi raames kuues liikmesriigis: Beninis, Burkina Fasos, Kamerunis, Tšaadis, Tansaanias ja Sambias. Nendes riikides kontrollisid ELi audiitorid ligikaudu 2400 km EAFi rahastatud maanteid.

Kontrollikoda järeldab, et komisjoni toetus jätkusuutliku teedevõrgu rajamisele Sahara-taguses Aafrikas on osaliselt mõjus. Kontrollikoja külastatud partnerriikide tegevus ei ole piisav maanteede infrastruktuuri jätkusuutlikkuse tagamiseks. Teed on erineval määral enneaegselt kahjustatud. Enamik neist riikidest on rakendanud institutsioonilisi reforme, eelkõige neid, mis hõlmavad teederahastute ja -ametite loomist, ning teinud märgatavaid edusamme teehoolduse alal. Asjakohase hoolduse tagamiseks tuleb kõigis riikides siiski veel palju probleeme lahendada. Kuigi kulutused teehooldusele on kõikides kontrollikoja külastatud partnerriikides aja jooksul kasvanud, ei kata need ikkagi kõiki vajadusi. Üheks peamiseks põhjuseks on asjaolu, et riigieelarvetes eelistatakse teedevõrgu hooldusele selle taastamist ja ajakohastamist.

Komisjon on osaliselt edukas nende valdkondlike poliitikareformide heakskiitmisel ja rakendamisel, mida on vaja Sahara-taguse Aafrika teedevõrgu jätkusuutlikkust takistavate tegurite kõrvaldamiseks. Komisjoni poolt eraldatavale rahalisele toetusele seatavate tingimuste ergutav mõju on mõõdukas. See mõjutab ka poliitilist dialoogi, mida komisjon ei kasuta täies ulatuses, kuigi dialoog on osutunud väga oluliseks vahendiks teatud piirkondade arengu edendamisel, eelkõige seoses institutsioonilise raamistiku ja teede hoolduse rahastamisega. Komisjoni rahastatud tehniline koostöö on olnud vähem edukas, kui võis eeldada.

Kontrollikoda soovitab komisjonil mitmes valdkonnas EAFi vahendeid paremini suunata ning kasutada paremini ära programmidega seotud tingimusi, poliitilist dialoogi partnerriikide valitsustega ning tehnilist koostööd, et saavutada Sahara-taguse Aafrika jätkusuutliku teedevõrgu arendamiseks antava EAFi toetuse maksimaalne mõju.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar