Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/12/56

Λουξεμβούργο 15 Ιανουαρίου 2013

Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ, η ελλιπής συντήρηση αποτελεί απειλή για τους δρόμους στην υποσαχάρια Αφρική

Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους κύριους χρηματοδότες του τομέα της οδοποιίας στην υποσαχάρια Αφρική. Οι οδικές μεταφορές αποτελούν βασικό τομέα στον οποίο εστιάζεται η στρατηγική συνεργασίας με τις περισσότερες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής στο πλαίσιο του ΕΤΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης). Από οικονομική άποψη είναι μακράν ο σημαντικότερος τομέας συνεργασίας, καθώς για την εν λόγω περιοχή πραγματοποιήθηκαν από το ΕΤΑ αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου κατά την περίοδο 1995 - 2011. Η ακατάλληλη οδική συντήρηση και η υπερφόρτωση των οχημάτων θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του υποσαχάριου οδικού δικτύου.

Οι δρόμοι αποτελούν ουσιώδες στοιχείο για την περιφερειακή ολοκλήρωση, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο, την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και την ασφάλεια. Στην υποσαχάρια Αφρική, οι δρόμοι αποτελούν τον κατ’ εξοχήν τρόπο μεταφοράς επιβατών και φορτίων, μέσω των οποίων διακινείται άνω του 80 % του συνόλου των αγαθών και υπηρεσιών, οι δε ανάγκες στον τομέα των μεταφορών αυξάνονται ραγδαία.

Οι χώρες-αποδέκτες των ενισχύσεων, τις οποίες επισκέφθηκε το Συνέδριο, δεν ενεργούν επαρκώς προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των οδικών υποδομών. Σε όλες τις χώρες-εταίρους που επισκέφθηκε το Συνέδριο, οι δρόμοι εμφανίζουν πρόωρη φθορά σε διάφορους βαθμούς. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν υιοθετήσει θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν ιδίως τη δημιουργία ταμείων οδικών έργων και υπηρεσιών οδικών έργων, και έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε θέματα οδικής συντήρησης. Εντούτοις, πολλές προκλήσεις εξακολουθούν να χρήζουν αντιμετώπισης στο σύνολο των εν λόγω χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη συντήρηση. Μολονότι οι δαπάνες οδικής συντήρησης έχουν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου σε όλες τις χώρες-εταίρους που επισκέφθηκε το Συνέδριο, παραμένουν ανεπαρκείς για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

«Στην Ευρώπη έχουμε συνηθίσει να διαθέτουμε διάφορες επιλογές για τις μεταφορές. Στην υποσαχάρια Αφρική, μεταφορά σημαίνει δρόμος. Εάν η Επιτροπή της ΕΕ και οι εταίροι της στην υποσαχάρια Αφρική δεν αρχίσουν να λαμβάνουν υπόψη σοβαρότατα τη βιωσιμότητα των δρόμων, υπάρχει κίνδυνος απώλειας όσων κατασκευάσαμε από κοινού», δήλωσε ο κύριος Szabolcs Fazakas, το Μέλος του ΕΕΣ που είναι υπεύθυνο για την έκθεση. «Είναι αναγκαίο οι εταίροι της ΕΕ να αναλάβουν την ευθύνη επιβολής περιορισμών φορτίου και να συντηρούν ορθά τους δρόμους.»

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Η εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 17/2012), με τίτλο «Συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στη δημιουργία βιώσιμου οδικού δικτύου στην υποσαχάρια Αφρική» αξιολόγησε εάν το ΕΤΑ συνέβαλε αποτελεσματικά στη βιωσιμότητα του οδικού δικτύου στην υποσαχάρια Αφρική: εάν είναι βιώσιμες οι οδικές υποδομές που στηρίχθηκαν από το ΕΤΑ και εάν η Επιτροπή προωθεί αποτελεσματικά τη βιωσιμότητα των οδικών υποδομών. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην τεχνική, οικονομική και θεσμική βιωσιμότητα των υποδομών οδικών μεταφορών και στο πλαίσιό του εξετάστηκαν 48 προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το 1995 και εξής στο πλαίσιο του 8ου, 9ου και 10ου ΕΤΑ σε έξι χώρες-εταίρους: Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Τσαντ, Τανζανία και Ζάμπια, στις οποίες οι ελεγκτές της ΕΕ επιθεώρησαν δρόμους που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΑ, συνολικού μήκους περίπου 2 400 χλμ.

Το Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η στήριξη που παρέχει η Επιτροπή για βιώσιμο οδικό δίκτυο στην υποσαχάρια Αφρική είναι μερικώς αποτελεσματική. Οι χώρες-εταίροι τις οποίες επισκέφθηκε το Συνέδριο δεν ενεργούν επαρκώς προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των οδικών υποδομών και οι δρόμοι εμφανίζουν πρόωρη φθορά σε διάφορους βαθμούς. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν υιοθετήσει θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν ιδίως τη δημιουργία ταμείων οδικών έργων και υπηρεσιών οδικών έργων, και έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε θέματα οδικής συντήρησης. Εντούτοις, πολλές προκλήσεις εξακολουθούν να χρήζουν αντιμετώπισης στο σύνολο των εν λόγω χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη συντήρηση. Μολονότι οι δαπάνες οδικής συντήρησης έχουν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου σε όλες τις χώρες-εταίρους που επισκέφθηκε το Συνέδριο, παραμένουν ανεπαρκείς για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Ένας βασικός λόγος είναι ότι, στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισμών, δίδεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου παρά στη συντήρηση.

Η Επιτροπή είναι μερικώς αποτελεσματική όσον αφορά την προαγωγή της θέσπισης και εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων τομεακής πολιτικής που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια για βιώσιμο οδικό δίκτυο στην υποσαχάρια Αφρική. Η χρήση από την Επιτροπή των όρων που συνδέονται με τη δημοσιονομική της στήριξη έχει μέτρια ισχύ ως προς την παροχή κινήτρων. Αυτό έχει επίσης αντίκτυπο στον διάλογο για τη χάραξη πολιτικής, τον οποίο η Επιτροπή δεν αξιοποιεί πλήρως, μολονότι ο εν λόγω διάλογος αποτελούσε ουσιαστικό παράγοντα για την ενθάρρυνση της προόδου σε ορισμένες περιοχές, ιδίως σε θέματα θεσμικού πλαισίου και χρηματοδότησης της οδικής συντήρησης. Η τεχνική συνεργασία που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή ήταν λιγότερο επιτυχής από το αναμενόμενο.

Το Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή, όσον αφορά ορισμένα θέματα, να εστιάζει καλύτερα τους πόρους του ΕΤΑ και να αξιοποιεί καλύτερα τους όρους που συνδέονται με τα προγράμματά του, τον διάλογο για τη χάραξη πολιτικής με τις κυβερνήσεις των χωρών-εταίρων και την τεχνική συνεργασία, ώστε να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής στήριξης που παρέχει το ΕΤΑ για τη δημιουργία βιώσιμου οδικού δικτύου στην υποσαχάρια Αφρική.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar