Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/12/56

Lucemburk 15. ledna 2013

Špatná údržba „ohrožuje silnice v subsaharské Africe“ – tvrdí auditoři EU

Evropská unie je jedním z předních dárců v odvětví silniční dopravy v subsaharské Africe. Silniční doprava je hlavní odvětví strategie spolupráce ERF (Evropského rozvojového fondu) s většinou zemí subsaharské Afriky. Z finančního hlediska se jedná o zdaleka nejdůležitější odvětví spolupráce a v období 1995 až 2011 na ně bylo v tomto regionu vyčleněno v podobě závazků ERF přibližně 7,4 miliardy EUR. Nevhodná údržba silnic a přetěžování vozidel udržitelnost silniční sítě v subsaharské Africe ohrožují.

Silniční komunikace jsou nezbytné pro regionální integraci, hospodářský růst, sociální rozvoj, fungující veřejnou správu a bezpečnost. V subsaharské Africe je silniční doprava převažujícím druhem osobní a nákladní dopravy a připadá na ni více než 80 % celkové přepravy zboží a služeb, přičemž dopravní potřeby rychle rostou.

Země navštívené Účetním dvorem, které jsou příjemcem podpory, nedělají dost pro zajištění udržitelnosti silniční infrastruktury. Ve všech navštívených partnerských zemích se silnice vyznačují různou mírou předčasného poškození. Většina těchto zemí přijala institucionální reformy, spočívající zejména ve zřizování fondů a agentur pro pozemní komunikace, a dosáhla významného pokroku v oblasti údržby silnic. Pro zajištění odpovídající údržby však ve všech těchto zemích stále zbývá vyřešit řadu problémů. Výdaje na údržbu silnic se sice ve všech partnerských zemích, které Účetní dvůr navštívil, postupně zvýšily, ale stále nepostačují ke krytí potřeb.

V Evropě jsme zvyklí mít několik možností dopravy. Mluvíme-li ale o dopravě v subsaharské Africe, řeč je o silnicích. Pokud se Komise EÚ a její partneři v subsaharské Africe nezačnou otázkou udržitelnosti silnic vážně zabývat, může se stát, že o to, co jsme společně vybudovali, přijdou“, uvedl člen Účetního dvora Szabolcs Fazakas, odpovědný za tuto zprávu. „Je nutné, aby převzali odpovědnost za prosazování limitů zatížení vozidel a za náležitou údržbu silnic.“

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

V této zvláštní zprávě (č. 17/2012) s názvem „Příspěvek Evropského rozvojového fondu (ERF) k udržitelné silniční síti v subsaharské Africe“ Účetní dvůr posuzoval, zda ERF účelně přispěl k udržitelnosti silniční sítě v subsaharské Africe: zda je silniční infrastruktura podporovaná z ERF udržitelná a zda Komise udržitelnost silniční infrastruktury účelně prosazuje. Audit se zaměřil na technickou, finanční a institucionální udržitelnost silniční dopravní infrastruktury a zkoumal 48 programů financovaných od roku 1995 v rámci osmého, devátého a desátého ERF v šesti partnerských zemích: Beninu, Burkině Faso, Kamerunu, Čadu, Tanzanii a Zambii, v nichž auditoři EU zkontrolovali přibližně 2 400 km silnic financovaných z ERF.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že podpora, kterou Komise poskytuje na udržitelné silniční sítě v subsaharské Africe, je částečně účelná. Partnerské země, které Účetní dvůr navštívil, nečiní dost pro zajištění udržitelnosti silniční infrastruktury. Silnice se vyznačují různou mírou předčasného poškození. Většina těchto zemí přijala institucionální reformy, které spočívají zejména ve zřizování fondů a agentur pro pozemní komunikace, a dosáhla významného pokroku v oblasti údržby silnic. Pro zajištění odpovídající údržby však všude zbývá vyřešit řadu výzev. Ačkoli se výdaje na údržbu silnic ve všech partnerských zemích, které Účetní dvůr kontroloval, postupně zvýšily, stále nepostačují ke krytí potřeb. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že při financování ze státních rozpočtů je prioritou obnova a modernizace silniční sítě, a nikoli údržba.

Komise poskytuje částečně účelnou podporu, pokud jde o přijímání a provádění reforem odvětvové politiky, které jsou nutné pro řešení stávajících překážek zajištění udržitelné silniční sítě v subsaharské Africe. Podmínky, které Komise uplatňuje pro získání finanční podpory, mají mírný motivační účinek. To má dopad i na dialog o politikách, jehož potenciál Komise plně nevyužívá, přestože napomáhá k prosazování pokroku v určitých oblastech, zejména pokud jde o institucionální rámec a financování údržby silnic. Technická spolupráce financovaná Komisí byla méně úspěšná, než by bylo možné očekávat.

Účetní dvůr Komisi doporučuje v řadě ohledů lépe zacílit zdroje ERF a lépe využívat podmínky stanovené v rámci jejích programů, dialog o politikách s vládami partnerských zemí a technickou spolupráci, aby tak maximalizovala účelnost rozvojové podpory poskytované z ERF ve prospěch udržitelné silniční sítě v subsaharské Africe.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar