Navigation path

Left navigation

Additional tools

BG

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/12/56

Люксембург, 15 януари 2013 г.

Според одиторите на ЕС недостатъчната поддръжка на пътищата „застрашава устойчивостта на пътната мрежа в Субсахарска Африка“

Европейският съюз е един от водещите донори в пътния сектор в Субсахарска Африка. Пътният транспорт е ключов сектор за стратегията за сътрудничество по ЕФР (Европейският фонд за развитие) с повечето държави от Субсахарска Африка. От финансова гледна точка той безспорно е най-важният сектор на сътрудничество с около 7,4 милиарда евро поети задължения от ЕФР в този регион за периода 1995—2011 г. Недостатъчната поддръжка на пътищата и претоварването на превозните средства застрашава устойчивостта на пътната мрежа в Субсахарска Африка.

Пътищата са от съществено значение за регионалната интеграция, икономическия растеж, социалното развитие, ефективната публична администрация и сигурността. В Субсахарска Африка пътният транспорт е преобладаващият вид пътнически и товарен транспорт, на който се дължат повече от 80 % от всички движения на стоки и услуги, и нуждите от транспорт бързо нарастват.

Държавите партньори, посетени от Палатата, не правят достатъчно, за да гарантират устойчивостта на пътната инфраструктура. Във всички посетени от Палатата държави партньори пътищата са засегнати в различна степен от преждевременно влошаване на качеството. Повечето от тези държави са извършили институционални реформи, по-специално свързани със създаването на пътни фондове и пътни агенции, и са постигнали значителен напредък по отношение на поддръжката на пътищата. Въпреки това продължават да съществуват много предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени във всички тях, за да се осигури подходяща поддръжка. Въпреки че разходването на средства за поддръжка на пътищата се е увеличило с течение на времето във всички държави партньори, посетени от Палатата, то все още е недостатъчно за покриване на нуждите.

В Европа сме свикнали да имаме различни варианти за транспорт. В Субсахарска Африка транспорт означава пътища. Ако Европейската комисия и нейните партньори в Субсахарска Африка не започнат да гледат сериозно на устойчивостта на пътната мрежа, ще съществува опасност да изгубят това, което построихме заедно“, каза Szabolcs Fazakas, членът на Сметната палата, който отговаря за доклада. „Необходимо е те да поемат отговорността за налагане на ограничения за товарите и за добра поддръжка на пътищата.“

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или въпроси на управлението.

Настоящият Специален доклад № 17/2012 „Принос на Европейския фонд за развитие (ЕФР) за изграждането на устойчива пътна мрежа в Субсахарска Африка“ направи оценка дали ЕФР е допринесъл ефективно за устойчивостта на пътната мрежа в Субсахарска Африка: дали пътната инфраструктура, финансирана с подкрепата на ЕФР, е устойчива и дали Комисията ефективно насърчава устойчивостта на пътната инфраструктура. Одитът беше съсредоточен върху техническата, финансовата и институционалната устойчивост на пътнотранспортната инфраструктура и разгледа 48 програми, финансирани от 1995 г. насам по 8-ия, 9-ия и 10-ия ЕФР в шест държави партньори: Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Чад, Танзания и Замбия, където одиторите провериха около 2400 км пътища, финансирани по ЕФР.

Палатата достигна до заключението, че Комисията е постигнала частична ефективност в подкрепата си за изграждането на устойчива пътна мрежа в Субсахарска Африка. Държавите партньори, посетени от Палатата, не правят достатъчно, за да гарантират устойчивостта на пътната инфраструктура, пътищата са засегнати в различна степен от преждевременно влошаване на качеството. Повечето от тези държави са извършили институционални реформи, по-специално свързани със създаването на пътни фондове и пътни агенции, и са постигнали значителен напредък по отношение на поддръжката на пътищата. Въпреки това продължават да съществуват много предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени във всички тях, за да се осигури подходяща поддръжка. Въпреки че разходването на средства за поддръжка на пътищата се е увеличило с течение на времето във всички държави партньори, посетени от Палатата, то все още е недостатъчно за покриване на нуждите. Една от основните причини е приоритетното значение, което се отдава в националните бюджети на възстановяването и модернизирането на пътната мрежа, вместо на поддръжката.

Комисията е частично ефективна в усилията си за насърчаване на приемането и извършването на реформи в секторната политика, които са необходими за преодоляване на съществуващите пречки пред изграждането на устойчива пътна мрежа в Субсахарска Африка. Определянето от страна на Комисията на условията, с които е обвързана предоставяната от нея финансова подкрепа, има умерен стимулиращ ефект. Това също оказва въздействие върху диалога по отношение на политиките. Комисията не използва пълния потенциал на този диалог, въпреки че той има важна роля за насърчаването на напредъка в някои области, особено по отношение на институционалната рамка и финансирането на поддръжката на пътищата. Финансираното от Комисията техническо сътрудничество е имало по-малък успех, отколкото би могло да се очаква.

Палатата счита, че в редица отношения Комисията следва по-добре да насочва ресурсите на ЕФР и по-добре да използва условията, с които са обвързани нейните програми, както и диалога по отношение на политиките с правителствата на държавите партньори и техническото сътрудничество, за да се постигне максимална ефективност на предоставяната от ЕФР подкрепа за развитие за изграждането на устойчива пътна мрежа в Субсахарска Африка.

За контакти:

Aidas Palubinskas

служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar