Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/12/55

Luxembourg, 14. januar 2013

Energetska učinkovitost EU: naložbeni cilji niso doseženi; povprečna vračilna doba presega 50 let (v izjemnih primerih celo 150 let)

Stroški povečane porabe energije, izčrpavanje zalog fosilnih goriv in vpliv človeških dejavnosti na svetovne podnebne spremembe so gonilne sile novejših politik energetske učinkovitosti. Evropska unija je od leta 2000 prek svojih skladov kohezijske politike za sofinanciranje ukrepov za energetsko učinkovitost v državah članicah porabila skoraj 5 milijard EUR. Za dobro finančno poslovodenje teh sredstev so skupaj odgovorne Evropska komisija in države članice.

Evropsko računsko sodišče je ocenilo, ali so bile naložbe kohezijske politike v energetsko učinkovitost stroškovno učinkovite.

Sodišče je ugotovilo, da projekti, ki so jih organi držav članic izbrali za financiranje, niso imeli racionalnih ciljev, kar zadeva stroškovno učinkovitost, tj. strošek na enoto prihranjene energije. Cilja pri projektih sta bila prihraniti energijo in izboljšati udobje, vendar za financiranje niso bili izbrani na podlagi svojega potenciala za doseganje finančnih koristi s prihranki energije, ampak bolj na podlagi tega, da so stavbe običajno veljale za „pripravljene“ za financiranje, če jih je bilo treba prenoviti in je njihova dokumentacija ustrezala zahtevam.

„Za nobenega od pregledanih projektov ni bila opravljena ocena potreb ali vsaj analiza potenciala energetskih prihrankov v zvezi z naložbami, “ je dejal Harald Wögerbauer, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo, in dodal: „Države članice so v bistvu ta denar uporabljale za prenovo javnih stavb, energetska učinkovitost pa je bila v najboljšem primeru drugotnega pomena.“

Povprečna načrtovana vračilna doba za naložbe je bila 50 let, v nekaterih primerih pa celo 150 let. To pomeni, da ta sredstva niso bila razumno porabljena, saj je življenjska doba prenovljenih delov stavb ali samih stavb krajša, in sredstva se lahko z vidika energetske učinkovitosti v veliki meri štejejo za izgubljena.

Opombe urednikom

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev.

Sodišče je v tem posebnem poročilu (št. 21/2012) z naslovom „Stroškovna učinkovitost naložb kohezijske politike v energetsko učinkovitost” ocenilo, ali so bile naložbe kohezijske politike v energetsko učinkovitost stroškovno učinkovite. Da bi našlo odgovor na to, si je zastavilo vprašanji, ali (i) so bili za načrtovanje programov in financiranje določeni ustrezni pogoji, ki omogočajo stroškovno učinkovite naložbe v energetsko učinkovitost, in ali (ii) so bili projekti za energetsko učinkovitost v javnih stavbah stroškovno učinkoviti.

Revizija je bila opravljena v Češki, Italiji in Litvi, tj. državah, ki so za programsko obdobje 2007–2013 iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj prejele največ podpore za ukrepe v zvezi z energetsko učinkovitostjo in ki so projektom na tem področju do leta 2009 tudi namenile največje zneske. Revizija je vključevala preučitev štirih operativnih programov in vzorec 24 projektov naložb v energetsko učinkovitost javnih stavb.

Sodišče je pri reviziji prišlo do zaključka, da za načrtovanje programov in financiranje niso bili določeni ustrezni pogoji, ki bi omogočali stroškovno učinkovite naložbe v energetsko učinkovitost, in da revidirani projekti za energetsko učinkovitost v javnih stavbah niso bili stroškovno učinkoviti. To je bilo posledica tega, da za revidirane operativne programe niso bile opravljene ustrezne ocene potreb, da bi se opredelili specifični sektorji, kjer bi bilo mogoče doseči prihranke energije, in možnosti za stroškovno učinkovito doseganje prihrankov, kar bi utemeljilo izbrane ukrepe in z njimi povezane stroške.

Države članice pri dodeljevanju sredstev ukrepom in konkretnim projektom energetske učinkovitosti koncepta stroškovne učinkovitosti oziroma najboljšega razmerja med uporabljenimi sredstvi in doseženimi rezultati niso upoštevale kot odločilnega dejavnika. Prav tako ta koncept ni bil del ocene, ki jo opravi Komisija pred odobritvijo operativnih programov.

Čeprav so vsi revidirani projekti prinesli načrtovane fizične izložke, kot so zamenjava oken in vrat ali izolacija zidov in streh, so bili stroški v primerjavi z možnimi prihranki energije visoki. Potreba po prenovi javnih stavb je bila pomembnejši vidik od energetske učinkovitosti. Revidirani projekti kljub temu, da naj bi ustvarili prihranke energije in izboljšali udobje, niso ustvarili dobrega razmerja med prihranki energije in stroški s tem povezane naložbe. Povprečna načrtovana vračilna doba za naložbe je bila približno 50 let, kar je veliko predolgo obdobje glede na življenjsko dobo prenovljenih sestavnih delov in celo stavb samih.

Energetski pregledi niso bili obvezni (Italija, Litva), kjer pa so se zahtevali (Češka), so vsebovali priporočila za veliko predrage naložbene rešitve. V 18 od 24 revidiranih projektov dejanskih prihrankov energije ni bilo mogoče preveriti, ker niso bili zanesljivo izmerjeni.

Za izboljšanje naložb v energetsko učinkovitost Sodišče Komisiji priporoča, naj poskrbi, da se za financiranje ukrepov na področju energetske učinkovitosti v okviru kohezijske politike zahtevajo ustrezna ocena potreb, redno spremljanje ter uporaba primerljivih kazalnikov uspešnosti in preglednih meril za izbor projektov in standardnih stroškov naložbe na enoto energije, ki bi naj bila prihranjena, z najdaljšo sprejemljivo enostavno vračilno dobo.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik Evropskega računskega sodišča

Službeni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar