Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/55

Liuksemburgas, 2013 m. sausio 14 d.

ES energijos vartojimo efektyvumas: investiciniai tikslai nepasiekti; vidutinis investicijų grąžos laikotarpis viršija 50 metų (kraštutiniais atvejais – 150 metų)

Padidėjusios energijos vartojimo sąnaudos, iškastinio kuro atsargų išeikvojimas ir žmogaus veiklos poveikis pasaulio klimato kaitai – tai pagrindiniai veiksniai, kurie pastaruoju metu skatino vykdyti energijos vartojimo efektyvumo politiką. Nuo 2000 m. Europos Sąjunga energijos vartojimo efektyvumo priemonėms valstybėse narėse bendrai finansuoti iš savo sanglaudos politikos fondų skyrė apie 5 milijardus eurų. Už šių lėšų valdymą yra atsakinga tiek Europos Komisija, tiek valstybės narės.

Europos Audito Rūmai vertino, ar sanglaudos politikos investicijos į energijos vartojimo efektyvumą yra ekonomiškai veiksmingos.

Audito Rūmai nustatė, kad valstybių narių institucijos finansuoti atrinktiems projektams nebuvo nustačiusios racionalių, su ekonominiu veiksmingumu, t. y. sutaupytos energijos vieneto kaina, susijusių tikslų. Jų tikslas buvo sutaupyti energijos ir padidinti patogumą, tačiau jie nebuvo atrenkami finansuoti remiantis jų galimybėmis suteikti finansinės naudos sutaupant energijos. Pastatai buvo laikomi tinkamais finansuoti, jei juos buvo būtina atnaujinti ir jei jų dokumentai atitiko reikalavimus.

„Nė vieno projekto, kurį mes ištyrėme, atveju nebuvo atliktas poreikių vertinimas ar net potencialios energijos ekonomijos analizė, – pasakė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Harald Wögerbauer. – Valstybės narės šiuos pinigus iš esmės naudojo viešosios paskirties pastatų renovavimui, o energijos vartojimo efektyvumas geriausiu atveju buvo antraeilės svarbos.“

Planuojamas investicijų grąžos laikotarpis vidutiniškai sudarė 50 metų, o kai kuriais atvejais siekė iki 150 metų. Tai reiškia, kad šios lėšos nebuvo panaudotos racionaliai, nes renovuojamų komponentų arba pastatų eksploatavimo laikotarpis yra trumpesnis, ir iš esmės gali būti laikomos prarastomis energijos vartojimo efektyvumo atžvilgiu.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje specialiojoje ataskaitoje (SA 21/2012) „Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas“ buvo vertinama, ar sanglaudos politikos investicijos į energijos vartojimo efektyvumą yra ekonomiškai veiksmingos. Siekdami atsakyti į šį klausimą, Audito Rūmai nagrinėjo, ar i) buvo nustatytos tinkamos programavimo ir finansavimo sąlygos, leidžiančios teikti ekonomiškai veiksmingas energijos vartojimo efektyvumui skirtas investicijas, ir ar ii) viešosios paskirties pastatuose vykdyti energijos vartojimo efektyvumo projektai buvo ekonomiškai veiksmingi.

Auditas buvo atliekamas Čekijoje, Italijoje ir Lietuvoje – šalyse, kurios 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu energijos vartojimo efektyvumo priemonėms vykdyti gavo didžiausius Sanglaudos ir Europos regioninės plėtros fondų įnašus ir kurios iki 2009 m. projektams taip pat buvo skyrusios didžiausias sumas. Audito metu buvo nagrinėjamos keturios veiksmų programos ir 24 viešosios paskirties pastatuose vykdytų energijos vartojimo efektyvumo investicinių projektų imtis.

Atlikus auditą, buvo padaryta išvada, kad nebuvo nustatytos tinkamos programavimo ir finansavimo sąlygos, leidžiančios teikti ekonomiškai veiksmingas energijos vartojimo efektyvumui skirtas investicijas, ir kad audituoti viešosios paskirties pastatuose vykdyti energijos vartojimo efektyvumo projektai nebuvo ekonomiškai veiksmingi. Taip buvo todėl, kad nebuvo atlikti tinkami tikrintoms veiksmų programoms skirti poreikių įvertinimai siekiant nustatyti konkrečius sektorius, kuriuose galima būtų pasiekti energijos ekonomijos, bei nebuvo įvardytos šių lėšų sutaupymo ekonomiškai veiksmingu būdu galimybės, tokiu būdu pagrindžiant pasirinktas priemones ir jų išlaidas.

Ekonominio veiksmingumo koncepcija arba geriausias panaudotų išteklių ir pasiektų rezultatų santykis nebuvo lemiamas veiksnys valstybėms narėms skiriant lėšas energijos vartojimo efektyvumo priemonėms ir konkretiems projektams. Ši koncepcija taip pat nebuvo Komisijos vertinimo, atlikto prieš patvirtinant veiksmų programas, dalis.

Nors įgyvendinus visus patikrintus projektus buvo gauti numatyti fiziniai išdirbiai, pavyzdžiui, buvo pakeisti langai ir durys bei apšiltintos sienos ir stogai, sąnaudos lyginant su potencialia energijos ekonomija buvo didelės. Dar svarbiau nei energijos vartojimo efektyvumas buvo būtinybė atnaujinti viešosios paskirties pastatus. Nors tikrintais projektais buvo siekiama sutaupyti energijos ir padidinti patogumą, jais nebuvo užtikrintas tinkamas energijos ekonomijos ir atitinkamų investicinių sąnaudų santykis. Vidutinis planuotas investicijų grąžos laikotarpis buvo maždaug 50 metų, o tai yra pernelyg ilgas laikotarpis atsižvelgiant į atnaujintų komponentų ar net pačių pastatų eksploatacijos laiką.

Energijos vartojimo auditai nebuvo privalomi (Italijoje, Lietuvoje) arba tais atvejais, kai juos buvo būtina atlikti (Čekijoje), jų metu rekomenduotos investavimo galimybės buvo pernelyg brangios. 18 iš 24 audituotų projektų atveju faktinė energijos ekonomija negalėjo būti patikrinta, kadangi ji nebuvo patikimai išmatuota.

Siekiant pagerinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą, Audito Rūmai rekomenduoja Komisijai sanglaudos politikos finansavimą energijos vartojimo efektyvumo priemonėms skirti tik tada, jei bus atliktas tinkamas poreikių vertinimas, bus reguliariai vykdomas stebėjimas, naudojami palyginami veiklos rodikliai, skaidrūs projektų atrankos kriterijai bei standartinės vienam sutaupomos energijos vienetui tenkančios investicinės sąnaudos, nustatant maksimalų priimtiną paprastą investicijų grąžos laikotarpį.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar