Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/12/54

Luxemburg 8. januára 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Prínos Európskeho rozvojového fondu (ERF) k udržateľnej cestnej sieti v subsaharskej Afrike

Komisia je jedným z hlavných darcov v oblasti cestnej dopravy v subsaharskej Afrike. Cestná doprava je prioritný sektor stratégie spolupráce ERF (Európskeho rozvojového fondu) s väčšinou krajín subsaharskej Afriky. Z finančného hľadiska je to najdôležitejší sektor, v rámci ktorého sa v tomto regióne poskytlo v období rokov 1995 až 2011 približne 7 400 mil. EUR v záväzkoch ERF.

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. Dvor audítorov v tejto osobitnej správe (osobitná správa č. 17/2012) s názvom „Prínos Európskeho rozvojového fondu (ERF) k udržateľnej cestnej sieti v subsaharskej Afrike“ skúmal, či ERF účinne prispel k udržateľnosti cestnej siete v subsaharskej Afrike: či je cestná infraštruktúra, ktorú ERF podporuje, udržateľná a či Komisia účinne podporuje udržateľnosť cestnej infraštruktúry. Audit bol zameraný na technickú, finančnú a inštitucionálnu udržateľnosť infraštruktúry cestnej dopravy a Dvor audítorov skontroloval 48 programov financovaných od roku 1995 v rámci 8., 9. a 10. ERF v šiestich partnerských krajinách: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Tanzánia a Zambia.

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví zástupcom tlače pán Szabolcs Fazakas, člen Dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS
utorok 15. januára 2013 o 10.30 hod.

MIESTO KONANIA RESIDENCE PALACE –International Press Centre
MIESTNOSŤ „MAALBEEK“
155, rue de la Loi, 1040 Brusel – Belgicko

TLAČOVÁ DOKUMENTÁCIA, pozostávajúca z osobitnej správy a tlačovej správy, bude k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

TLMOČENIE bude zabezpečené vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar