Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/12/54

Luksemburgā, 2013. gada 8. janvārī

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Eiropas Attīstības fonda (EAF) ieguldījums ilgtspējīga autoceļu tīkla izveidē Subsahāras Āfrikā

ES ir viena no vadošajām līdzekļu devējām autoceļu nozarē Subsahāras Āfrikā. Autotransports ir EAF (Eiropas attīstības fonds) sadarbības stratēģijas galvenā nozare attiecībā uz vairākumu Subsahāras Āfrikas valstu. Finansiāli tas ir pats svarīgākais sektors, kurā EAF uzņemtās saistības periodā no 1995. līdz 2011. gadam bija aptuveni 7,4 miljardi EUR.

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. Īpašajā ziņojumā Nr. 17/2012 “Eiropas Attīstības fonda (EAF) ieguldījums ilgtspējīga autoceļu tīkla izveidē Subsahāras Āfrikā” ir novērtēts vai, EAF ir efektīvi veicinājis autoceļu tīkla ilgtspēju Subsahāras Āfrikā: vai EAF atbalstītā autoceļu infrastruktūra ir ilgtspējīga un vai Komisija efektīvi veicina autoceļu infrastruktūras ilgtspēju. Revīzijā galveno uzmanību pievērsa autotransporta infrastruktūras tehniskajai, finansiālajai un institucionālajai ilgtspējai un aplūkoja 48 programmas, kuras no astotā, devītā un desmitā EAF kopš 1995. gada ir finansētas sešās partnervalstīs: Beninā, Burkinafaso, Kamerūnā, Čadā, Tanzānijā un Zambijā.

Ar galvenajiem ziņojumā izklāstītajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Sabolčs Fazakašs [Szabolcs Fazakas].


DATUMS UN LAIKS Otrdien, 2013. gada 15. janvārī plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE — International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele — Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar