Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/12/54

Liuksemburgas, 2013 m. sausio 8 d.

KVIETIMAS – PRANEŠIMAS SPAUDAI
Europos plėtros fondo (EPF) įnašas kuriant tvarų Užsachario Afrikos kelių tinklą

Užsachario Afrikos kelių sektoriuje ES yra vienas pirmaujančių donorų. Kelių transportas yra vienas iš pagrindinių Europos plėtros fondo (EPF) bendradarbiavimo su daugeliu Užsachario Afrikos šalių strateginių sektorių. Finansiniu požiūriu tai labiausiai remiamas šio regiono sektorius, kuriame 1995–2011 laikotarpiu EPF įsipareigojimai sudarė 7,4 milijardo eurų.

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. Šioje specialioje ataskaitoje (SP Nr. 17/2012), pavadintoje „Europos plėtros fondo (EPF) įnašas į tvaraus kelių tinklo kūrimą Užsachario Afrikoje“, nagrinėjama, ar EPF veiksmingai prisidėjo prie kelių tinklo Užsachario Afrikoje tvarumo: ar EPF remiama kelių infrastruktūra yra tvari ir ar Komisija veiksmingai skatina kelių infrastruktūros tvarumą. Atliekant šį auditą, daugiausia dėmesio buvo skirta techniniam, finansiniam ir instituciniam kelių transporto infrastruktūros tvarumui ir buvo patikrintos nuo 1995 m. iš 8-ojo, 9-ojo ir 10-ojo EPF finansuotos 48 programos šešiose šalyse partnerėse: Benine, Burkina Fase, Kamerūne, Čade, Tanzanijoje ir Zambijoje.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Szabolcs Fazakas.

DATA IR LAIKAS 2013 m. sausio 15 d. (antradienis), 10.30 val.

VIETA RESIDENCE PALACE – Tarptautinis spaudos centras
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 22 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar