Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropský účetní dvůr

ECA/12/54

Lucemburk 8. ledna 2013

Pozvánka – tisková prezentace
Příspěvek Evropského rozvojového fondu (ERF) k udržitelné silniční síti v subsaharské Africe

Evropská unie je jedním z předních dárců v odvětví silniční dopravy v subsaharské Africe. Silniční doprava je hlavní odvětví strategie spolupráce ERF (Evropského rozvojového fondu) s většinou zemí subsaharské Afriky. Z finančního hlediska se jedná o zdaleka nejdůležitější odvětví a v období 1995 až 2011 na ně bylo v tomto regionu vyčleněno v podobě závazků ERF přibližně 7,4 miliardy EUR .

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) se zveřejňují v průběhu roku a obsahují výsledky vybraných auditů konkrétních rozpočtových oblastí a témat souvisejících s řízením. V této zvláštní zprávě (č. 17/2012) s názvem „Příspěvek Evropského rozvojového fondu (ERF) k udržitelné silniční síti v subsaharské Africe“ Účetní dvůr posuzoval, zda ERF účelně přispěl k udržitelnosti silniční sítě v subsaharské Africe: zda je silniční infrastruktura podporovaná z ERF udržitelná a zda Komise udržitelnost silniční infrastruktury účelně prosazuje. Audit se zaměřil na technickou, finanční a institucionální udržitelnost silniční dopravní infrastruktury a zkoumal 48 programů financovaných od roku 1995 v rámci osmého, devátého a desátého ERF v šesti partnerských zemích: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Tanzanie a Zambie.

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora pan Szabolcs Fazakas.

DATUM A ČAS úterý 15. ledna 2013 v 10:30

místo RESIDENCE PALACE – International Press Centre
zasedací místnost
MAELBEEK
Rue de la Loi 155,
1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno ve francouzštině a angličtině.


Side Bar