Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/12/54

Люксембург, 8 януари 2013 г.

ПОКАНА — ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Принос на Европейския фонд за развитие (ЕФР) за изграждането на устойчива пътна мрежа в Субсахарска Африка

Европейският съюз е един от водещите донори в пътния сектор в Субсахарска Африка. Пътният транспорт е ключов сектор за стратегията за сътрудничество по ЕФР (Европейският фонд за развитие) с повечето държави от Субсахарска Африка. От финансова гледна точка той безспорно е най-важният сектор с около 7,4 милиарда евро поети задължения от ЕФР в този регион за периода 1995—2011 г.

Специалните доклади на Европейската сметна палата (ЕСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението. Настоящият Специален доклад № 17/2012 „Принос на Европейския фонд за развитие (ЕФР) за изграждането на устойчива пътна мрежа в Субсахарска Африка“ направи оценка дали ЕФР е допринесъл ефективно за устойчивостта на пътната мрежа в Субсахарска Африка: дали пътната инфраструктура, финансирана с подкрепата на ЕФР, е устойчива и дали Комисията ефективно насърчава устойчивостта на пътната инфраструктура. Одитът беше съсредоточен върху техническата, финансовата и институционалната устойчивост на пътнотранспортната инфраструктура и разгледа 48 програми, финансирани от 1995 г. насам по 8-ия, 9-ия и 10-ия ЕФР в шест държави партньори: Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Чад, Танзания и Замбия.

Г-н Szabolcs Fazakas — член на Сметната палата, ще представи пред пресата основните заключения и препоръки.

ДАТА И ЧАС Вторник, 15 януари 2013 г., в 10:30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата, www.eca.europa.eu, на 22-та официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar