Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/12/53

Люксембург, 7 януари 2013 г.

ПОКАНА — ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Разходна ефективност на инвестициите в енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване

Разходите за увеличеното потребление на енергия, изчерпването на запасите от изкопаеми горива и ефектът от човешките дейности върху глобалното изменение на климата са движещите фактори в най-новите политики в областта на енергийната ефективност. От 2000 г. насам Европейският съюз, посредством фондовете на своята политика на сближаване, е отпуснал близо 5 млрд. евро за съфинансиране на мерки за енергийна ефективност в държавите членки. Европейската комисия и държавите членки отговарят съвместно за доброто финансово управление на тези фондове.

Европейската сметна палата провери дали инвестициите на политиката на сближаване в енергийна ефективност са били разходно-ефективни.

Основните заключения и препоръки от доклада ще бъдат представени на пресата от Harald Wögerbauer, член на Европейската сметна палата.

ДАТА И ЧАС Понеделник, 14 януари 2013 г. в 10:30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgium

ПАКЕТ ЗА ПРЕСАТА, който се състои от специалния доклад и от неговото резюме, ще бъде на разположение на 22-та официални езика и ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата — www.eca.europa.eu

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на немски и английски език.


Side Bar