Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/12/51

Luxemburg den 14 december 2012

En av Europeiska revisionsrättens främsta uppgifter är att ge Europeiska kommissionen rekommendationer om hur den kan förbättra sin ekonomiska förvaltning av EU:s budget. Revisionsrättens rapport visar att rekommendationerna har anammats av kommissionen.

Av rapporten framgår att kommissionen vidtar åtgärder för att genomföra revisionsrättens rekommendationer, som till övervägande del antingen har genomförts helt eller till största delen. Endast i ett fall hade de inte genomförts. Revisionsrätten konstaterade att kommissionen har ett system för att förvalta genomförandet av revisionsrättens rekommendationer och parlamentets och rådets begäranden, men systemet

behöver förbättras så att kommissionen kan reagera i tid och på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

”Det är tillfredsställande att kunna konstatera att kommissionen vidtar åtgärder för att genomföra revisionsrättens rekommendationer om förbättringar av förvaltningen av EU:s budget”, sade Henrik Otbo, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men det finns också utrymme för förbättringar – kommissionen behöver förbättra sitt system för hantering av rekommendationer för att kunna reagera i tid och på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Revisionsrätten avser att varje år lämna en uppföljningsrapport och därigenom bidra till en sund ekonomisk förvaltning inom EU.”

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I denna särskild rapport (nr 19/2012) med titeln ”Rapport 2011 om uppföljningen av

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter“ granskar revisionsrätten i vilken utsträckning kommissionen har genomfört rekommendationerna i sju av revisionsrättens särskilda rapporter från perioden 2003–2009. De särskilda rapporter som följdes upp omfattade tre budgetområden: jordbruk, energi och externa åtgärder. Revisionsrätten bedömde de åtgärder kommissionen har vidtagit som svar på revisionsrättens rekommendationer. Uppföljningen av revisioner anses i internationella revisionsstandarder vara det sista steget i effektivitetsrevisionscykeln som utgörs av planering, genomförande och uppföljning.

Omkring två tredjedelar av de granskade rekommendationerna handlade om ändamålsenlighetsaspekter (t.ex. fastställandet av strategiska mål, utarbetandet av projektförslag, utformningen av projekt, projektresultat samt övervakning och utvärdering) och de återstående rekommendationerna handlade om sparsamhets- och effektivitetsaspekter (t.ex. förekomst av alltför stora betalningar och kvalitet och tidsaspekter när det gäller metoder för projekturval). Kommissionen har helt genomfört 29 % av de granskade rekommendationerna, 49 % har genomförts till största delen, 20 % har genomförts till viss del och 2 % har inte genomförts.

Revisionsrättens uppföljning pekar på att revisionsrättens granskningsrapporter har bidragit till att den ekonomiska förvaltningen har förbättrats på flera områden av EU:s budget.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar