Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/12/51

Luxembourg, 14. december 2012

Ena glavnih nalog Evropskega računskega sodišča je izdajanje priporočil Komisiji glede izboljšanja njenega finančnega poslovodenja proračuna EU. Poročilo Sodišča kaže, da jih Komisija sprejema.

Poročilo kaže, da Komisija sprejema ukrepe za izvajanje priporočil Sodišča. Velika večina priporočil je bila izvedena v celoti ali v večini vidikov, v samo enem primeru pa niso bila izvedena. Sodišče je ugotovilo, da ima Komisija vzpostavljen sistem za spremljanje izvajanja priporočil Sodišča ter zahtev Parlamenta in Sveta, vendar ga je treba izboljšati, da se bo lahko Komisija pravočasno, učinkovito in uspešno odzivala.

„Veseli me, da Komisija sprejema ukrepe za izvajanje priporočil Sodišča za izboljšanje upravljanja proračuna EU,“ je dejal Henrik Otbo, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo, in dodal, „da so kljub temu mogoče izboljšave – Komisija mora izboljšati svoj sistem za spremljanje priporočil, da se bo lahko pravočasno, učinkovito in uspešno odzivala. Sodišče namerava poročilo o spremljanju izvajanja svojih priporočil izdati vsako leto, saj želi tako še dodatno prispevati k izboljšanju dobrega finančnega poslovodenja v EU.“

Opombe urednikom:

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev.

V tem posebnem poročilu (PP št. 19/2012) z naslovom „Poročilo za leto 2011 o spremljanju popravnih učinkov posebnih poročil Evropskega računskega sodišča“ je ocenjeno, v kolikšnem obsegu je Komisija izvedla priporočila iz sedmih posebnih poročil Sodišča iz obdobja 2003–2009. Izbrana posebna poročila so se nanašala na tri proračunska področja: kmetijstvo, energetiko in zunanje ukrepe. Sodišče je ocenilo ukrepe, ki jih je Komisija sprejela v odziv na priporočila Sodišča. V skladu z mednarodnimi standardi revidiranja je spremljanje popravnih učinkov revizijskih poročil končna stopnja v sklopu načrtovanja, izvedbe in spremljanja popravnih učinkov pri revizijah smotrnosti poslovanja.

Približno dve tretjini obravnavanih priporočil sta se nanašali na vprašanja uspešnosti (npr. določanje strateških ciljev, pripravo predlogov projektov, zasnovo projektov, uspešnost projektov ter spremljanje in vrednotenje), preostala pa na vprašanja gospodarnosti in učinkovitosti (npr. pojavljanje preplačil ter kakovost in pravočasnost metod za izbiranje projektov). Komisija je 29 % preučenih priporočil izvedla v celoti, 49 % v večini vidikov, 20 % v nekaterih vidikih, 2 % pa jih ni izvedla.

Spremljanje popravnih učinkov, ki ga je izvedlo Sodišče, kaže, da so njegova revizijska poročila prispevala k boljšemu finančnemu poslovodenju na številnih področjih proračuna EU.

Kontaktna oseba

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik Evropskega računskega sodišča

Službeni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar