Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/51

Luxemburg 14. decembra 2012

Predkladanie odporúčaní Európskej komisii k tomu, ako zlepšiť finančné hospodárenie s rozpočtom EÚ je jedným z prvoradých poslaní Európskeho dvora audítorov. Zo správy Dvora audítorov vyplýva, že Komisia jeho odporúčania zohľadňuje.

Zo správy vyplýva, že Komisia prijíma opatrenia na implementáciu odporúčaní Dvora audítorov. Veľká väčšina odporúčaní bola buď plne implementovaná alebo implementovaná z väčšej časti. Vyskytol sa len jeden prípad, keď odporúčanie nebolo implementované. Dvor audítorov zistil, že Komisia má zavedený systém na riadenie implementácie jeho odporúčaní, ako aj žiadostí Parlamentu a Rady, je však potrebné tento systém posilniť, aby mohla Komisia včas, efektívne a účinne reagovať.

„Teší ma, že Komisia prijíma opatrenia na implementáciu odporúčaní Dvora audítorov týkajúcich sa zlepšovania hospodárenia s rozpočtom EÚ,“ uviedol Henrik Otbo, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „existuje však aj priestor na zlepšenie – Komisia musí skvalitniť svoj systém na spracúvanie odporúčaní, aby mohla včas, efektívne a účinne reagovať. Dvor audítorov plánuje vypracovať každoročnú správu o kontrole prijatia následných opatrení a tým chce prispieť k zlepšovaniu riadneho finančného hospodárenia v EÚ“.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov konkrétnych rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V osobitnej správe č. 19/2012 pod názvom „Správa o kontrole prijatia následných opatrení na základe osobitných správ Európskeho dvora audítorov za rok 2011“ sa skúma, v akom rozsahu implementovala Komisia odporúčania Dvora audítorov predložené v siedmich osobitných správach v období 2003 – 2009. Osobitné správy, ktorých sa týkala kontrola následných opatrení, sa týkali troch rozpočtových oblastí: poľnohospodárstvo, energetika a vonkajšie opatrenia. Dvor audítorov hodnotil opatrenia, ktoré Komisia prijala v nadväznosti na jeho odporúčania. Podľa medzinárodných audítorských štandardov sa kontrola prijatia následných opatrení na základe audítorských správ považuje za poslednú fázu v cykle auditu výkonnosti, ktorý pozostáva z plánovania, vykonania a kontroly prijatia následných opatrení.

Približne dve tretiny odporúčaní, ktoré boli predmetom kontroly sa týkali účinnosti (napr. stanovenie strategických cieľov, príprava návrhov projektov, koncepcia projektov, výkonnosť projektov a monitorovanie a hodnotenie) a zvyšné odporúčania súviseli s hospodárnosťou a efektívnosťou (napr. výskyt preplatkov a kvalita a načasovanie metód výberu projektov). Komisia v plnej miere implementovala 29 % z preskúmaných odporúčaní, zatiaľ čo 49 % bolo implementovaných z väčšej časti, 20 % z niektorých hľadísk a 2 % neboli implementované.

Kontrolou prijatia následných opatrení Dvorom audítorov sa preukázalo, že audítorské správy Dvora audítorov prispeli k zlepšeniu finančného hospodárenia vo viacerých oblastiach rozpočtu EÚ.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar