Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/12/51

Luksemburg, 14 grudnia 2012 r.

Przedstawianie Komisji Europejskiej zaleceń, jak udoskonalić zarządzanie finansami w budżecie UE, jest jednym z głównych zadań Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Ze sprawozdania Trybunału wynika, że jego zalecenia zostały uwzględnione przez Komisję.

W przedstawionym sprawozdaniu wykazano, że Komisja podejmuje działania w celu wdrażania zaleceń Trybunału. Znaczną większość zaleceń wdrożono albo w pełni, albo w przeważającej mierze. Brak wdrożenia odnotowano tylko w jednym przypadku. Trybunał stwierdził, że w Komisji działa system zarządzania wdrażaniem zaleceń Trybunału oraz realizacją wniosków Parlamentu i Rady, ale należy wzmocnić ten system, aby umożliwić Komisji terminowe, sprawne i skuteczne reagowanie.

– Cieszy mnie, że Komisja podejmuje działania w celu wdrożenia zaleceń Trybunału dotyczących poprawy zarządzania budżetem UE – powiedział Henrik Otbo, członek ETO odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Istnieje jednak pole do dalszych usprawnień: Komisja powinna udoskonalić system zarządzania zaleceniami, aby wdrażać je w sposób terminowy, sprawny i skuteczny. Trybunał zamierza sporządzać roczne sprawozdanie dotyczące działań następczych i w ten sposób pragnie jeszcze bardziej przyczynić się do poprawy zarządzania finansami w UE.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Celem sprawozdania specjalnego (nr 19/2012) dotyczącego działań następczych związanych ze sprawozdaniami specjalnymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego była ocena stopnia, w jakim Komisja wdrożyła zalecenia zawarte w siedmiu sprawozdaniach specjalnych Trybunału z okresu 2003–2009. Zbadane sprawozdania specjalne dotyczyły trzech obszarów budżetu: rolnictwa, energetyki i działań zewnętrznych. Trybunał ocenił działania podjęte przez Komisję w odpowiedzi na zalecenia Trybunału. Zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli działania następcze podejmowane w związku ze sprawozdaniami z kontroli są końcowym etapem realizacji cyklu kontroli wykonania zadań, który to cykl składa się z etapu planowania, wykonania i działań następczych.

Około dwóch trzecich zbadanych zaleceń odnosiło się do kwestii związanych ze skutecznością (np. ustanawianie celów strategicznych, przygotowywanie wniosków projektowych, koncepcja projektów, realizacja projektów, a także ich monitorowanie i ocena), natomiast pozostałe zalecenia dotyczyły kwestii oszczędności i wydajności (np. występowanie nadpłat czy jakość i terminowość metod wyboru projektów). Komisja wdrożyła w pełni 29% zbadanych zaleceń, 49% z nich wdrożyła w przeważającej mierze, 20% częściowo, a 2% zaleceń nie zostało wdrożonych.

Z kontroli Trybunału wynika, że sprawozdania z kontroli przedstawiane przez Trybunał przyczyniły się do udoskonaleń w zarządzaniu finansami w wielu obszarach budżetu UE.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar