Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/12/51

Luxemburg, 14 december 2012

Het is een van de belangrijkste opdrachten van de Europese Rekenkamer, de Commissie aanbevelingen te verschaffen over de wijze waarop zij haar financieel beheer van de EU‑begroting kan verbeteren. Uit het verslag van de Rekenkamer blijkt dat de Commissie haar aanbevelingen ter harte heeft genomen.

Het verslag toont aan dat de Commissie maatregelen neemt om de aanbevelingen van de Rekenkamer uit te voeren. De overgrote meerderheid van de aanbevelingen werd volledig of in de meeste opzichten uitgevoerd. Slechts één aanbeveling werd niet uitgevoerd. De Rekenkamer constateerde dat de Commissie beschikt over een systeem om de uitvoering van de aanbevelingen van de Rekenkamer en de verzoeken van het Parlement en de Raad te beheren, maar dit systeem moet worden verbeterd, wil de Commissie tijdig, efficiënt en doeltreffend kunnen reageren.

“Ik ben blij te zien dat de Commissie maatregelen neemt om de aanbevelingen van de Rekenkamer ten uitvoer te brengen met het oog op een beter beheer van de EU‑begroting”, aldus Hendrik Otbo, het ERK‑lid dat verantwoordelijk is voor dit verslag. “Maar er is tevens ruimte voor verbetering – de Commissie moet haar systeem voor de omgang met aanbevelingen verbeteren om tijdig, efficiënt en doeltreffend te kunnen reageren. De Rekenkamer is van plan jaarlijks een verslag op te stellen over de follow-up en hoopt daarmee verder bij te dragen tot de verbetering van deugdelijk financieel beheer in de EU."

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

In dit speciaal verslag (nr. 19/2012), getiteld "Verslag over de follow-up van de speciale verslagen van de Europese Rekenkamer", wordt nagegaan in hoeverre de Commissie uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen van zeven uit de periode 2003-2009 geselecteerde speciale verslagen van de Rekenkamer. De speciale verslagen waaraan follow-up is gegeven, hadden betrekking op drie begrotingsterreinen: landbouw, energie en externe acties. De Rekenkamer beoordeelde de door de Commissie genomen maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen van de Rekenkamer. De follow‑up van controleverslagen wordt volgens internationale controlestandaarden gezien als het laatste stadium in de cyclus van planning, uitvoering en follow‑up van doelmatigheidscontroles.

Ongeveer twee derde van de aanbevelingen had betrekking op kwesties inzake de doeltreffendheid (bijv. het bepalen van strategische doelstellingen, de voorbereiding van projectvoorstellen, het ontwerp van projecten, projectprestaties, en monitoring en evaluatie); de overige aanbevelingen betroffen kwesties inzake zuinigheid en efficiëntie (bijv. het bestaan van te hoge betalingen en de kwaliteit en tijdigheid van de projectselectiemethoden). De Commissie voerde 29 % van de onderzochte aanbevelingen volledig uit, terwijl 49 % op de meeste punten, 20 % op een aantal punten en 2 % niet werd uitgevoerd.

Het follow-uponderzoek van de Rekenkamer geeft aan dat dankzij de controleverslagen van de Rekenkamer het financieel beheer op een aantal terreinen van de EU‑begroting is verbeterd.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Gsm: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar