Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/12/51

Luksemburgā, 2012. gada 14. decembrī

Viens no galvenajiem Eiropas Revīzijas palātas uzdevumiem ir sniegt ieteikumus Eiropas Komisijai par to, kā uzlabot ES budžeta finanšu pārvaldību. Šis Palātas ziņojums apliecina, ka Komisija tos ir ņēmusi vērā.

Ziņojumā ir norādīts, ka Komisija veic pasākumus, lai ieviestu Palātas sniegtos ieteikumus. To vairākums ir vai nu ieviesti pilnībā, vai ieviesti lielākajā daļā aspektu. Bija tikai viens gadījums, kad ieteikumus neieviesa. Palāta konstatēja, ka Komisijā darbojas sistēma, ar kuras palīdzību tiek pārvaldīta Palātas ieteikumu, kā arī Parlamenta un Padomes lūgumu ieviešana, taču šī sistēma ir jānostiprina, lai Komisija spētu efektīvi un produktīvi laikus reaģēt.

“Esmu gandarīts, ka Komisija veic pasākumus, lai ieviestu Palātas ieteikumus nolūkā uzlabot ES budžeta pārvaldību,” sacīja par šā ziņojuma sagatavošanu atbildīgais ERP loceklis Henriks Otbo (Henrik Otbo). “Tomēr Komisijai vēl ir jāpilnveido sistēma tādējādi, lai tā varētu veikt pasākumus saskaņā ar ieteikumiem efektīvi, produktīvi un laikus.” Palāta šādus pārskatus par ziņojumu pēcpārbaudi sagatavos katru gadu, tādējādi sniedzot ieguldījumu ES finanšu pareizā pārvaldībā.

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 19/2012 “2011. gada pārskats par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu pēcpārbaudi” ir sniegts izvērtējums par to, cik lielā mērā Komisija ir ieviesusi ieteikumus, kas formulēti septiņos Palātas īpašajos ziņojumos, kuri sagatavoti no 2003. līdz 2009. gadam. Pēcpārbaudi veica ziņojumiem, kas aptver trīs budžeta jomas: lauksaimniecību, enerģētiku un ārējās darbības. Palāta novērtēja Komisijas veiktos pasākumus saistībā ar Palātas ieteikumiem. Saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem revīzijas ziņojumu pēcpārbaude ir pēdējais posms lietderības revīzijas ciklā, kurš ietver plānošanu, izpildi un pēcpārbaudi.

Aptuveni divas trešdaļas ieteikumu attiecās uz efektivitāti (piemēram, stratēģisku mērķu izvirzīšana, projekta priekšlikumu sagatavošana, projektu izstrāde, projektu izpilde, uzraudzība un novērtēšana), pārējie ieteikumi bija virzīti uz jautājumiem, kas saistīti ar ekonomiskumu un produktivitāti (piemēram, pārmaksas un projektu atlases metožu kvalitāte un savlaicīgums). Komisija ir pilnībā ieviesusi 29 % no izskatītajiem ieteikumiem, 49 % ir ieviesti lielākajā daļā aspektu, 20 % — dažos aspektos, bet 2 % nav ieviesti.

Palātas veiktā pēcpārbaude liecina, ka Palātas sniegtie revīzijas ziņojumi ir uzlabojuši finanšu pārvaldību vairākās ES budžeta jomās.

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Press Officer European Court of Auditors

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar