Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/51

Liuksemburgas, 2012 m. gruodžio 14 d.

Vienas svarbiausių Europos Audito Rūmų uždavinių – teikti rekomendacijas Komisijai kaip pagerinti jos vykdomą ES biudžeto finansų valdymą. Audito Rūmų ataskaita rodo, kad Komisija atsižvelgė į jų rekomendacijas.

Ataskaitoje parodyta, kad Komisija imasi veiksmų, kad įgyvendintų Audito Rūmų rekomendacijas. Didžioji rekomendacijų dalis buvo įgyvendintos arba visiškai, arba dauguma atžvilgių. Tik vienu atveju rekomendacija visiškai nebuvo įgyvendinta. Audito Rūmai nustatė, kad Komisija yra įdiegusi sistemą, leidžiančią atsižvelgti į Audito Rūmų rekomendacijas bei į Parlamento ir Tarybos prašymus, tačiau šią sistemą būtina patobulinti taip, kad Komisija galėtų reaguoti laiku, efektyviai ir veiksmingai.

„Džiugu matyti, kad Komisija imas veiksmų, kad įgyvendintų Audito Rūmų rekomendacijas, siekdama pagerinti ES biudžeto valdymą“, pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Henrik Otbo, „tačiau kita vertus dar yra tobulinimo galimybių – Komisija turėtų pagerinti savo rekomendacijų valdymo sistemą taip, kad būtų reaguojama laiku, efektyviai ir veiksmingai. Audito Rūmai numato rengti metinę atsižvelgimo į rekomendacijas ataskaitą ir tuo prisidėti prie tolesnio finansų valdymo gerinimo Europos Sąjungoje.“

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje specialiojoje ataskaitoje (SA Nr. 19/2012), pavadintoje „Atsižvelgimas į Europos Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas“ nagrinėjama, kokiu mastu Komisija įgyvendino septynių iš 2003–2009 m. laikotarpio atrinktų Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų rekomendacijas. Nagrinėtos specialiosios ataskaitos buvo susijusios su trimis biudžeto sritimis: žemės ūkio, energetikos ir išorės veiksmų. Audito Rūmai įvertino veiksmus, kurių Komisija ėmėsi reaguodama į Audito Rūmų rekomendacijas. Tarptautiniuose audito standartuose atsižvelgimas į audito ataskaitas numatytas kaip veiklos audito planavimo, vykdymo ir tolesnių veiksmų ciklo baigiamasis etapas.

Apie du trečdaliai nagrinėtų rekomendacijų buvo susijusios su veiksmingumo problemomis (antai strateginių tikslų nustatymo, projektų pasiūlymų rengimo, projektų koncepcijos, projektų veiklos rezultatų bei stebėjimo ir vertinimo), o likusios rekomendacijos buvo susijusios su ekonomijos ir efektyvumo problemomis (antai permokėtomis sumomis bei projektų atrankos metodų kokybe ir jų taikymu laiku). Komisija visiškai įgyvendino 29 % nagrinėtų rekomendacijų, tuo tarpu 49 % buvo įgyvendintos dauguma atžvilgių, 20 % – kai kuriais atžvilgiais, o 2 % įgyvendintos nebuvo.

Audito Rūmų atsižvelgimo patikrinimas rodo, kad Audito Rūmų ataskaitos prisidėjo gerinant finansų valdymą ne vienoje ES biudžeto srityje.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų Atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410, Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar