Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/12/51

Luxemburg, 14. joulukuuta 2012

Yksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ensisijaisista tehtävistä on antaa Euroopan komissiolle suosituksia siitä, miten komissio voi parantaa EU:n budjettihallintoa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, että komissio on ottanut sen suositukset huomioon.

Kertomuksesta käy ilmi, että komissio pyrkii toteuttamaan tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Selvästi suurin osa suosituksista on pantu täytäntöön joko kokonaisuudessaan tai suurimmaksi osaksi. Vain yhtä suositusta ole toteutettu lainkaan. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissiolla on käytössään järjestelmä, jolla se hallinnoi tilintarkastustuomioistuimen suositusten täytäntöönpanoa sekä parlamentin ja neuvoston pyyntöjä. Järjestelmää on kuitenkin edelleen kehitettävä, jotta komissio voi reagoida oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Olen tyytyväinen, että komissio ryhtyy toimiin toteuttaakseen tilintarkastustuomioistuimen suositukset, jotka koskevat EU:n budjettihallinnon parantamista”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Henrik Otbo. ”Myös parantamisen varaa kuitenkin vielä on - komission on kehitettävä suositusten hallinnointijärjestelmäänsä voidakseen reagoida oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tilintarkastustuomioistuin aikoo laatia seurantakertomuksen vuosittain ja toivoo siten edistävänsä vielä lisää EU:n varainhoidon parantamista.”

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Erityiskertomuksissa esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksessa nro 19/2012 ”Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksiin liittyvä seurantakertomus” selvitetään, miltä osin komissio on pannut täytäntöön suositukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on esittänyt seitsemässä erityiskertomuksessa vuosilta 2003–2009. Seurantaan valitut erityiskertomukset koskivat kolmea talousarvioalaa: maataloutta, energia-alaa ja ulkoisia toimia. Tilintarkastustuomioistuin arvioi toimet, jotka komissio on toteuttanut vastauksena tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin. Tarkastuskertomusten seurantaa pidetään kansainvälisissä tarkastusstandardeissa toiminnantarkastuksen prosessin (suunnittelu, toteutus ja seuranta) viimeisenä vaiheena.

Noin kaksi kolmasosaa seurantaan valituista suosituksista liittyy vaikuttavuusnäkökohtiin (kuten strategisten tavoitteiden asettamiseen, hanke-ehdotusten valmisteluun, hankkeiden suunnitteluun ja hankkeiden tuloksellisuuteen sekä seurantaan ja arviointiin). Loput suositukset koskevat taloudellisuus- ja tehokkuusnäkökohtia (esimerkiksi liian suurina suoritettuja maksuja sekä hankkeiden valintamenetelmien laatua ja kestoa). Komissio on toteuttanut 29 prosenttia seurannan kohteena olleista suosituksista kokonaisuudessaan; 49 prosenttia on pantu täytäntöön suurimmaksi osaksi, 20 prosenttia joiltakin osin ja kahta prosenttia ei ole toteutettu lainkaan.

Tilintarkastustuomioistuimen suorittama seuranta osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomusten tuloksena varainhoitoa on parannettu useilla EU:n talousarvioaloilla.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri – Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu – Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar