Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/12/51

Luxembourg, 14. detsember 2012

Euroopa Kontrollikoja üheks peamiseks ülesandeks on anda komisjonile soovitusi ELi eelarve finantsjuhtimise edendamise kohta. Kontrollikoja aruanne näitab, et komisjon on tema soovitused arvesse võtnud.

Aruandest nähtub, et komisjon on kontrollikoja soovituste rakendamiseks meetmeid võtnud. Valdav enamik soovitustest on rakendatud kas täiel määral või enamjaolt. Soovitus jäeti rakendamata ainult ühel juhul. Kontrollikoda leidis, et komisjon on kehtestanud kõikide kontrollikoja soovituste ning parlamendi ja nõukogu taotluste puhul järelmeetmete võtmise süsteemi, kuid see vajab tugevdamist, et komisjonil oleks võimalik õigeaegselt, tõhusalt ja mõjusalt reageerida.

Käesoleva aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Henrik Otbo: „Mul on hea meel tõdeda, et komisjon võtab kontrollikoja soovituste rakendamiseks meetmeid, et parandada ELi eelarve finantsjuhtimist. Siiski on veel arenguruumi – õigeaegseks, tõhusaks ja mõjusaks reageerimiseks peab komisjon täiustama soovituste puhul järelmeetmete võtmiseks kasutatavat süsteemi. Kontrollikoda kavatseb iga-aastaselt järelkontrolliaruandeid koostada ning seeläbi kaasa aidata ELi finantsjuhtimise usaldusväärsuse suurendamisele.”

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Käesolevas eriaruandes (nr 19/2012) pealkirjaga „2011. aasta aruanne Euroopa Kontrollikoja eriaruannete põhjal võetud järelmeetmete kohta” uuritakse, mil määral on komisjon rakendanud perioodil 2003–2009 koostatud seitsmes kontrollikoja eriaruandes esitatud soovitusi. Eriaruanded, mille puhul järelmeetmeid võeti, olid seotud kolme järgmise eelarvevaldkonnaga: põllumajandus, energeetika ja välistegevus. Kontrollikoda hindas komisjoni poolt kontrollikoja soovituste põhjal võetud parandusmeetmeid. Rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaselt on auditiaruannete puhul tehtav järelkontroll tulemusauditi kavandamis-, elluviimis- ja järelkontrollitsükli viimane etapp.

Ligikaudu kaks kolmandikku soovitustest olid seotud mõjususe aspektidega (nt strateegiliste eesmärkide seadmine, projektitaotluste koostamine, projektide kavandamine, projektide tulemuslikkus ning järelevalve ja hindamine), ülejäänud soovitustes käsitleti säästlikkuse ja tõhususe küsimusi (nt enammaksete tegemine ning projektivaliku meetodite kvaliteet ja ajakavas püsimine). Läbivaadatud soovitustest rakendas komisjon täielikult 29 %, enamjaolt 49 %, teatud osas 20% ning rakendamata jäi 2%.

Kontrollikoja järelkontrollist nähtub, et kontrollikoja auditiaruannete tulemusel on mitme ELi eelarvevaldkonna finantsjuhtimises toimunud edasiminekuid.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar