Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/12/51

Luxembourg, den 14. december 2012

En af Den Europæiske Revisionsrets primære opgaver er at anbefale Europa-Kommissionen måder, hvorpå den kan forbedre den finansielle forvaltning af EU's budget. Rettens beretning viser, at Kommissionen har accepteret dens anbefalinger.

Beretningen viser, at Kommissionen rent faktisk træffer foranstaltninger til at implementere Rettens anbefalinger. Langt flertallet af anbefalingerne er enten blevet implementeret fuldt ud eller i de fleste henseender. Kun i ét tilfælde var anbefalingen ikke blevet implementeret. Retten konstaterede, at Kommissionen har indført et system til forvaltning af implementeringen af Rettens anbefalinger og Parlamentets og Rådets henstillinger, men dette system bør styrkes, så Kommissionen bliver i stand til at reagere rettidigt, produktivt og effektivt.

"Det glæder mig, at Kommissionen træffer foranstaltninger til at implementere Rettens anbefalinger med henblik på at forbedre forvaltningen af EU's budget," siger Henrik Otbo, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarlig for beretningen, "men det kan stadig blive bedre - Kommissionen bør forbedre sit system til håndtering af anbefalinger, så den kan reagere rettidigt, produktivt og effektivt. Retten har til hensigt hvert år at udarbejde en opfølgningsberetning, og herigennem ønsker den at bidrage yderligere til at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning i EU."

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Særberetning nr. 19/2012 "Opfølgning af Den Europæiske Revisionsrets særberetninger" er en gennemgang af, i hvilket omfang Kommissionen har implementeret anbefalingerne i syv af Rettens særberetninger fra perioden 2003-2009. De særberetninger, der blev fulgt op, vedrørte tre budgetområder: landbrug, energi og eksterne aktioner. Retten vurderede de foranstaltninger, Kommissionen havde truffet som reaktion på Rettens anbefalinger. Opfølgning af revisionsberetninger betragtes i de internationale revisionsstandarder som sidste trin i cyklussen i en forvaltningsrevision, der består af planlægning, udførelse og opfølgning.

Ca. to tredjedele af de anbefalinger, Retten gennemgik, vedrørte effektivitetsspørgsmål (f.eks. opstilling af strategiske mål, udarbejdelse af projektforslag, projekternes udformning, resultaterne af projekterne samt overvågning og evaluering), mens resten af anbefalingerne drejede sig om sparsommeligheds- og produktivitetsspørgsmål (f.eks. overbetalinger samt projektudvælgelsesmetodernes kvalitet og aktualitet). Kommissionen har fuldt ud implementeret 29 % af de undersøgte anbefalinger, mens 49 % er blevet implementeret i de fleste henseender, 20 % i nogle henseender, og 2 % ikke er blevet implementeret.

Rettens opfølgning viser, at Rettens revisionsberetninger har bidraget til at forbedre den økonomiske forvaltning på en række områder i EU's budget.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær
Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar