Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/12/51

Lucemburk 14. prosince 2012

Jedním z hlavních úkolů Evropského účetního dvora je dávat Komisi doporučení, jak zlepšit finanční řízení rozpočtu EU. Ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že Komise tato doporučení zohledňuje.

Ze zprávy vyplývá, že Komise podniká kroky směřující k realizaci doporučení Účetního dvora. Valná většina doporučení byla realizována v plném rozsahu nebo ve většině ohledů. Pouze v jednom případě nebylo doporučení realizováno vůbec. Účetní dvůr zjistil, že Komise disponuje systémem pro kontrolu opatření přijatých v návaznosti na doporučení Účetního dvora i požadavků Parlamentu a Rady. Tento systém je však nutno posílit, aby Komise byla schopna reagovat včas, efektivně a účelně.

„Těší mě, že Komise podniká kroky směřující k realizaci doporučení Účetního dvora, aby tak zlepšila finanční řízení rozpočtu EU,“ uvedl Henrik Otbo, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Je zde však stále prostor pro zlepšení – Komise musí zdokonalit svůj systém pro správu doporučení, aby byla schopná včas, efektivně a účelně reagovat. Účetní dvůr má v úmyslu vydávat zprávu o kontrole opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávy každoročně a doufá, že tím přispěje k dalšímu zlepšení řádného finančního řízení v EU.“

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

V této zvláštní zprávě (ZZ č. 19/2012) nazvané „Zpráva o kontrole opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora za rok 2011“ se zkoumá, do jaké míry Komise realizovala doporučení několika zvláštních zpráv Účetního dvora zveřejněných v letech 2003–2009. Zvláštní zprávy, jichž se kontrola opatření týkala, se vztahovaly k těmto třem rozpočtovým oblastem: zemědělství, energetice a vnějším akcím. Účetní dvůr posuzoval opatření, která Komise přijala na základě jeho doporučení. Kontrola opatření přijatých v návaznosti na auditní zprávy se v souladu s mezinárodními auditorskými standardy považuje za závěrečnou fázi cyklu auditu výkonnosti, který sestává z plánování, realizace a kontroly přijatých opatření.

Přibližně dvě třetiny doporučení, která byla předmětem přezkumu, se týkaly otázek účelnosti (např. stanovování strategických cílů, přípravy projektových návrhů, koncepce projektů, výkonnosti projektů a monitorování a hodnocení). Zbývající doporučení souvisela s otázkami hospodárnosti a efektivnosti (např. s výskytem přeplatků a kvalitou a včasností metod výběru projektů). Komise zavedla v plném rozsahu 29 % zkoumaných doporučení, 49 % doporučení bylo realizováno ve většině ohledů, 20 % v některých ohledech a 2 % doporučení nebyla realizována vůbec.

Z kontroly provedené Účetním dvorem u opatření přijatých v návaznosti na příslušné zvláštní zprávy vyplývá, že auditní zprávy Účetního dvora přispěly ke zlepšením finančního řízení v řadě oblastí rozpočtu EU.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar