Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/12/51

Люксембург, 14 декември 2012 г.

Една от основните задачи на Европейската сметна палата е да предоставя на Европейската комисия препоръки за подобряване на финансовото управление на бюджета на ЕС. Докладът на Палатата показва, че нейните препоръки са взети предвид от Комисията.

Докладът показва, че Комисията предприема действия за изпълнение на препоръките на Палатата. Мнозинството от препоръките са изпълнени или изцяло, или в повечето си аспекти. Установен е само един случай на неизпълнение. Палатата установи, че Комисията разполага със система за управление на изпълнението на отправените препоръки от Палатата и искания от Парламента и Съвета, но тази система се нуждае от подобрение, за да позволи на Комисията да предприема навременни, ефикасни и ефективни действия.

„С удоволствие искам да отбележа, че Комисията предприема действия за изпълнение на отправените от Палатата препоръки за подобряване на управлението на бюджета на ЕС“, заяви Henrik Otbo — членът на Сметната палата, отговарящ за този доклад. „Има възможност обаче за подобряване на този процес — Комисията следва да усъвършенства системата си за разглеждане на препоръките с цел да реагира навременно, ефикасно и ефективно. Палатата възнамерява да изготвя ежегоден доклад за проследяване на предприетите действия, като по този начин допринесе за по-нататъшното укрепване на доброто финансово управление на ЕС.“

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (ЕСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият Специален доклад № 19/2012, озаглавен „Доклад за 2011 г. относно проследяването на предприетите действия по специалните доклади на Европейската сметна палата“ разглежда до каква степен Комисията е изпълнила препоръките, отправени в седем специални доклада на Палатата от периода 2003—2009 г. Тези специални доклади засягат три бюджетни области: земеделие, енергетика и външни дейности. Палатата извърши оценка на действията, предприети от Комисията в отговор на препоръките на Палатата. Съгласно международните одитни стандарти проследяването на предприетите действия по одитните доклади се приема за крайния етап на цикъла на одита на изпълнението — планиране, изпълнение и проследяване.

Около две трети от разгледаните препоръки са свързани с проблеми в ефикасността (като например определяне на стратегически цели, изготвяне на предложения за проекти, разработване на проектите и тяхното изпълнение, мониторинг и оценка), а останалите препоръки засягат проблеми на икономичността и ефективността (като например случаи на надплащане, качеството и сроковете на методите за подбор на проекти). Комисията е изпълнила изцяло 29 % от разгледаните препоръки, 49 % са изпълнени в повечето отношения, 20 5 — само в някои отношения, а 2 % не са изпълнени.

Извършеното от Палатата проследяване на предприетите действия показва, че одитните доклади на Палатата са допринесли за подобряването на финансовото управление в множество области от бюджета на ЕС.

За контакти:

Aidas Palubinskas

служител в пресслужбата, Европейска сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar