Navigation path

Left navigation

Additional tools

SV

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/12/50

Luxemburg den 11 december 2012

”EU:s program för integration av tredjelandsmedborgare hindras av komplex utformning och dålig samordning mellan fonderna” – EU:s revisorer

Att hjälpa människor som kommer från länder utanför EU att fullt ut integrera sig i våra samhällen står högt på EU:s och medlemsstaternas politiska agenda. I en ny särskild rapport bedömer Europeiska revisionsrätten om Europeiska fonden för integration (EIF) och Europeiska flyktingfonden på ett ändamålsenligt sätt bidrar till integrationen av dessa tredjelandsmedborgare. Revisionsrätten konstaterade att enskilda projekt hade uppnått positiva resultat men att de system som hade inrättats för att mäta fondernas framsteg var otillräckliga. Ändamålsenligheten hindrades av programmens utformning och samordningen med andra EU-fonder var otillräcklig. Bland andra viktiga aspekter handlar revisionsrättens rekommendationer om att programplaneringsarrangemangen bör förenklas och att kommissionen bör göra en heltäckande bedömning av integrationsbehoven oavsett om invandrarna är EU- eller tredjelandsmedborgare. Denna bedömning bör ligga till grund för utformningen av en lämplig fondstruktur.

Europeiska fonden för integration och Europeiska flyktingfonden, som ingår i Solid-programmet, drivs av kommissionen och medlemsstaterna via delad förvaltning.

Revisionsrätten konstaterade att varken kommissionen eller medlemsstaterna kunde bedöma Solid-fondernas bidrag till integration eftersom de granskade medlemsstaterna inte satte upp riktiga mål eller indikatorer för sina årliga program. Kommissionens delrapport om uppnådda resultat och kvalitativa och kvantitativa aspekter av genomförandet, som byggde på medlemsstaternas rapporter, gav inte tillräckligt mycket information för att man skulle kunna styra eller utvärdera fonderna. När det gällde enskilda projekt hade positiva resultat uppnåtts, men detta återspeglar inte nödvändigtvis framgång på bredare front, inte minst eftersom genomförandet generellt sett var lägre än planerat 2007 och 2008.

Fondernas ändamålsenlighet har hindrats av att Solid-programmets utformning är splittrad, tungrodd och inte tillräckligt samordnad med andra EU-fonder” sade Milan Martin Cvikl, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Vi konstaterade att mycket kan förbättras och det är tillfredsställande att kommissionen redan har föreslagit viktiga ändringar av lagstiftningen till nästa finansiella programplaneringsperiod som kan leda till att integrationen av tredjelandsmedborgare blir mer ändamålsenlig”.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

Denna särskilda rapport (nr 22/2012) med titeln Bidrar Europeiska fonden för integration och Europeiska flyktingfonden på ett ändamålsenligt sätt till integrationen av tredjelandsmedborgare? handlar om huruvida Europeiska fonden för integration och Europeiska flyktingfonden inom Solid-programmet på ett ändamålsenligt sätt bidrar till integrationen av tredjelandsmedborgare. Revisionsrätten bedömde om Solid-fondernas resultat får stöd i form av en ändamålsenlig övervakning och utvärdering av programmet, om fondernas utformning bidrar till att de kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt och om systemen för genomförande av integrationsåtgärder inom Solid-programmet förvaltas väl.

EU:s Solid-program ger stöd till åtgärder som främjar integration av tredjelandsmedborgare i EU:s medlemsstater och stärker solidariteten genom att dela den ekonomiska börda som följer av förvaltningen av gemensamma yttre gränser och genomförandet av en gemensam asyl- och invandringspolitik.

Slutsatsen av revisionen var att det inte har gått att mäta framgången för de årliga programmen eftersom det saknas ett riktigt system för övervakning och utvärdering. De flesta enskilda projekt som granskades uppnådde emellertid positiva resultat [se ruta 4 och punkt 37 i rapporten]. Några projekt misslyckades dock [se ruta 5 och punkt 38]. Medlemsstaterna anser i allmänhet att fonderna har gett ett mervärde.

För att förbättra systemen för integration av tredjelandsmedborgare ger revisionsrätten följande rekommendationer:

  • Europaparlamentet och rådet bör förenkla programplaneringsarrangemangen och införa nationella program som gäller för hela perioden.

  • När förvaltnings- och kontrollsystemen fastställs bör kommissionen och medlemsstaterna se till att de är proportionella i förhållande till storleken på de aktuella fonderna och överväga hur de påverkar resurserna och även ta hänsyn till tidigare erfarenheter från liknande fonder.

  • Kommissionen bör göra en heltäckande bedömning av integrationsbehoven oavsett om invandrarna är EU- eller tredjelandsmedborgare. Utifrån bedömningen bör en lämplig fondstruktur utformas där målgruppen inte längre delas upp efter nationalitet utan där inriktningen ligger på slutmottagarnas behov. En obligatorisk prioritering av finansiering till tredjelandsmedborgare skulle garantera att de får den särskilda uppmärksamhet som krävs.

  • Kommissionen bör lägga större vikt vid att få konkreta uppgifter från medlemsstaterna om hur de garanterar överensstämmelse och komplementaritet mellan EU-fonderna.

  • Kommissionen och medlemsstaterna bör införa ett obligatoriskt system med gemensamma indikatorer, och medlemsstaterna bör fastställa målvärden för nationella program.

  • När det nya programmet startar bör kommissionen se till att de viktigaste riktlinjerna redan är klara och att medlemsstaterna har inrättat lämpliga förvaltnings- och kontrollsystem.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar