Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/12/50

Luxembourg, 11. decembra 2012

Zapletena zasnova in pomanjkanje usklajenosti med skladi negativno vplivata na programe EU za vključevanje državljanov tretjih držav,“ ugotavljajo revizorji EU

Pomembna politična prioriteta za EU in države članice je pomagati osebam, ki prihajajo iz držav zunaj EU, da se povsem vključijo v našo družbo. Novo posebno poročilo Evropskega računskega sodišča preverja, ali Evropski sklad za vključevanje in Evropski sklad za begunce uspešno prispevata k vključevanju državljanov tretjih držav. Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da so bili rezultati pri posameznih revidiranih projektih pozitivni, vendar so bili sistemi, uvedeni za merjenje uspešnosti skladov, neustrezni. Uspešnost je zavirala zasnova programov, usklajevanje z drugimi skladi EU pa je bilo neustrezno. Sodišče med drugimi ključnimi zadevami priporoča poenostavitev ureditev za pripravo programov in celovito oceno potreb po vključevanju ne glede na to, ali imajo priseljenci državljanstvo EU ali državljanstvo tretjih držav. Na podlagi te ocene bi bilo treba pripraviti ustrezno strukturo skladov.

Evropski sklad za vključevanje in Evropski sklad za begunce, ki sta del programa SOLID, upravljajo Komisija in države članice po načelu deljenega upravljanja.

Sodišče je ugotovilo, da niti Komisija niti države članice niso mogle oceniti prispevka skladov SOLID k vključevanju, ker revidirane države članice niso določile ustreznih ciljev in kazalnikov za svoje letne programe. Vmesno poročilo o doseženih rezultatih ter kvalitativnih in kvantitativnih vidikih upravljanja, ki ga je pripravila Komisija in je temeljilo na poročilih držav članic, ni dalo dovolj informacij za ovrednotenje in usmerjanje skladov. Na ravni posameznih projektov so rezultati pozitivni, kar pa ne pomeni neizogibno uspeha na širši ravni, ne nazadnje zato, ker je bilo v celoti izvajanje manjše od načrtovanega za leti 2007 in 2008.

„Uspešnost skladov je omejevala zasnova programa SOLID, ki je razdrobljena, povzroča bremena in ni ustrezno usklajena z drugimi skladi EU,“ je povedal mag. Milan Martin Cvikl, član Evropskega računskega Sodišča, odgovoren za poročilo. „Ugotovili smo, da bi bilo mogoče izboljšati veliko zadev, in veseli me, da je Komisija za naslednje programsko obdobje že predlagala pomembne zakonodajne spremembe, ki bi lahko povečale uspešnost vključevanja državljanov tretjih držav.“

Opombe za urednike:

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev.

Posebno poročilo št. 22/2012 z naslovom „Ali Evropski sklad za vključevanje in Evropski sklad za begunce uspešno prispevata k vključevanju državljanov tretjih držav?“ obravnava vprašanje, ali ta sklada, ki sta del okvirnega programa SOLID, uspešno prispevata k vključevanju državljanov tretjih držav. Sodišče je ocenilo, ali spremljanje in vrednotenje programa SOLID potrjujeta rezultate, ki jih prinašata sklada iz tega programa, ali zasnova skladov prispeva k njunemu uspešnemu izvajanju in ali je upravljanje sistemov za izvajanje integracijskih ukrepov v okviru programa SOLID dobro.

Program SOLID Evropske unije podpira dejavnosti, s katerimi se spodbuja vključevanje državljanov tretjih držav v državah članicah EU in s prispevanjem h kritju finančnega bremena zaradi upravljanja skupnih zunanjih meja ter izvajanja skupne azilne politike in politike priseljevanja krepi solidarnost.

Med revizijo je bilo ugotovljeno, da uspešnosti letnih programov ni bilo mogoče meriti, ker ni ustreznih sistemov za spremljanje in vrednotenje. Večina revidiranih projektov je sicer dosegla pozitivne rezultate (glej okvir 4 in odstavek 37 poročila), toda nekateri projekti so bili neuspešni (glej okvir 5 in odstavek 38 poročila). Države članice kljub temu na splošno menijo, da so skladi prinesli dodano vrednost.

Za izboljšanje sistemov za vključevanje državljanov tretjih držav Evropsko računsko sodišče priporoča:

  • Evropski parlament in Svet bi morala poenostaviti ureditve za pripravo programov tako, da bo en nacionalni program zajemal celotno obdobje.

  • Komisija in države članice bi morale pri uvedbi upravljavskih in kontrolnih sistemov razmisliti o sorazmernosti z zneskom sredstev in posledicah za svoje vire ter upoštevati pretekle izkušnje s podobnimi skladi.

  • Komisija bi morala izvesti celovito oceno potreb po vključevanju, pri čemer se ne bi smela ozirati na to, ali imajo priseljenci državljanstvo EU ali državljanstvo tretjih držav. Na podlagi te ocene bi bilo treba zasnovati ustrezno strukturo skladov, s katero bi se nehalo ločevanje ciljne populacije na podlagi državljanstva in ki bi bila usmerjena v potrebe končnih upravičencev. Če bi bilo financiranje državljanov tretjih držav določeno kot prednostna naloga, bi bilo zagotovljeno, da bodo deležni potrebne posebne pozornosti.

  • Komisija bi morala več pomena pripisati pridobivanju konkretnih podrobnosti o zagotavljanju skladnosti in komplementarnosti med skladi EU od držav članic.

  • Komisija in države članice bi morale vzpostaviti obvezen sistem skupnih kazalnikov, države članice pa bi morale določiti ciljne vrednosti za nacionalne programe.

  • Komisija bi morala pred začetkom novih programov vnaprej pripraviti ključne smernice in poskrbeti, da bodo države članice vzpostavile ustrezne upravljavske in kontrolne sisteme.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik, Evropsko računsko sodišče

Službeni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar