Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/50

Luxemburg 11. decembra 2012

„Programy EÚ na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín sú brzdené zložitou koncepciou a chýbajúcou koordináciou s ostatnými fondmi EÚ“ – Dvor audítorov EÚ

Pomoc ľuďom, ktorí prichádzajú z krajín mimo EÚ, plne sa integrovať do našej spoločnosti je v politickej agende EÚ a členských štátov na prioritnom mieste. V novej osobitnej správe Európskeho dvora audítorov sa posudzuje, či Európsky fond pre integráciu (EIF) a Európsky fond pre utečencov (ERF) účinne prispievajú k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín. Dvor audítorov zistil, že hoci boli zaznamenané pozitívne výsledky na úrovni jednotlivých kontrolovaných projektov, boli zavedené neprimerané systémy na meranie úspešnosti fondov. Koncepcia programu obmedzovala účinnosť a koordinácia s ostatnými fondmi EÚ bola neprimeraná. Dvor audítorov okrem iných dôležitých bodov odporúča zjednodušiť plánovanie a komplexne hodnotiť potreby integrácie bez ohľadu na to, či sú prisťahovalci občanmi EÚ alebo tretej krajiny. Na základe tohto hodnotenia by mala byť navrhnutá vhodná štruktúra fondu (fondov).

Európsky fond pre integráciu a Európsky fond pre utečencov, ktoré sú súčasťou programu SOLID, riadi Komisia a členské štáty prostredníctvom zdieľaného hospodárenia.

Dvor audítorov zistil, že Komisia ani členské štáty nemohli posúdiť prínos fondov SOLID k integrácii, pretože kontrolované členské štáty nestanovili vo svojich ročných programoch primerané ciele alebo ukazovatele. Predbežná správa Komisie o dosiahnutých výsledkoch a o kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch implementácie fondu, ktorá je založená na správach členských štátov, neposkytla dostatok informácií na hodnotenie alebo riadenie fondov. Na úrovni jednotlivých projektov sú pozitívne výsledky, to však nemusí nevyhnutne znamenať úspech na vyššej úrovni, nielen preto, že celková implementácia bola v rokoch 2007 a 2008 nižšia, ako sa plánovalo.

„Účinnosť fondov bola brzdená koncepciou programu SOLID, ktorá je roztrieštená, ťažkopádna a neprimerane koordinovaná s ostatnými fondmi EÚ“, povedal Milan Martin Cvikl, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Zistili sme, že sa toho dá veľa zlepšiť a som rád, že Komisia už navrhla dôležité zmeny právnych predpisov v ďalšom programovom období, ktoré by mohli zlepšiť účinnosť integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín“.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (č. 22/2012) nazvanej „Prispievajú Európsky fond pre integráciu a Európsky fond pre utečencov účinne k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín?“ sa rieši, či Európsky fond pre integráciu a Európsky fond pre utečencov, ktoré sú súčasťou programu SOLID, prispievajú účinne k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín. Dvor audítorov posúdil, či sú výsledky fondov programu SOLID podložené účinným monitorovaním a hodnotením programu, či koncepcia fondov prispieva k účinnej implementácii fondov, a či sú systémy na implementáciu opatrení v oblasti integrácie v rámci programu SOLID dobre riadené?

Program EÚ SOLID podporuje opatrenia na uľahčenie integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v členských štátoch EÚ a posilnenie solidarity zdieľaním finančného zaťaženia v dôsledku riadenia spoločných vonkajších hraníc a zavedenia spoločných politík v oblasti azylu a imigrácie.

Auditom sa došlo k záveru, že nie je možné merať úspešnosť ročných programov pre chýbajúci náležitý systém monitorovania a hodnotenia. Napriek tomu väčšina jednotlivých kontrolovaných projektov dosiahla pozitívne výsledky [pozri rámček 4 a bod 37 správy]. Niektoré projekty však zlyhali [pozri rámček 5 a bod 38]. Členské štáty vo všeobecnosti zastávajú názor, že fondy majú pridanú hodnotu.

S cieľom zlepšiť systémy na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín Dvor audítorov odporúča:

  • Európsky parlament a Rada by mali zjednodušiť plánovanie jediným vnútroštátnym programom na pokrytie celého obdobia.

  • Pri zavádzaní systémov hospodárenia a kontroly by Komisia a členské štáty mali náležite zvážiť proporcionalitu výšky príslušných fondov a dosah zdrojov, ako aj vychádzať z predchádzajúcich skúseností podobných fondov.

  • Komisia by mala komplexne zhodnotiť potreby integrácie bez ohľadu na to, či sú prisťahovalci občanmi EÚ alebo tretej krajiny. Na základe tohto hodnotenia by mala byť navrhnutá vhodná štruktúra fondu (fondov), ktorá ukončí oddeľovanie cieľovej populácie na základe štátnej príslušnosti a ktorá bude orientovaná na potreby konečných príjemcov. Stanovenie povinnej priority financovania štátnych príslušníkov tretích krajín by zabezpečilo, že dostanú potrebnú osobitnú pozornosť.

  • Komisia by mala klásť väčší dôraz na to, aby od členských štátov získala konkrétne podrobnosti o zabezpečení jednotnosti a vzájomného dopĺňania sa fondov EÚ.

  • Komisia a členské štáty by mali zaviesť povinný systém spoločných ukazovateľov a členské štáty by mali stanoviť cieľové hodnoty pre vnútroštátne programy.

  • Na začiatku nového programu by Komisia mala zabezpečiť, aby boli jej hlavné usmernenia k dispozícii vopred, a aby členské štáty zaviedli primerané systémy hospodárenia a kontroly.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Press Officer European Court of Auditors

Desk: +352 4398 45410 Mobile: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar