Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/12/50

Luxemburg, 11 decembrie 2012

„Programele UE pentru integrarea resortisanților țărilor terțe sunt subminate de caracterul complex al modului în care au fost concepute și de o lipsă de coordonare între fonduri”, potrivit auditorului extern al UE.

Înlesnirea integrării complete a persoanelor din afara UE în societățile noastre constituie o prioritate pe agenda politică a UE și a statelor membre. Noul raport special al Curții de Conturi Europene evaluează dacă Fondul european de integrare și Fondul european pentru refugiați contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor terțe. Curtea a identificat faptul că, deși la nivelul proiectelor individuale auditate, s-au constatat rezultate pozitive, sistemele care fuseseră instituite pentru a măsura succesul fondurilor erau inadecvate. Eficacitatea programului a fost subminată de modul în care acesta a fost conceput, iar coordonarea cu alte fonduri ale UE nu a fost corespunzătoare. Printre alte puncte-cheie, Curtea recomandă o simplificare a mecanismelor de programare, precum și o evaluare exhaustivă a nevoilor în materie de integrare, indiferent de cetățenia migranților, și anume cetățenie UE sau cetățenia unei țări terțe. Pe baza acestei evaluări, ar trebui să se conceapă o structură corespunzătoare a fondului (fondurilor).

Fondul european de integrare și Fondul european pentru refugiați, care fac parte din programul SOLID, sunt implementate în cadrul gestiunii partajate asigurate de Comisie și de statele membre.

Curtea a constatat că statele membre și Comisia nu au putut evalua contribuția fondurilor SOLID la integrare din cauza faptului că statele membre auditate nu au stabilit niveluri-țintă și indicatori adecvați pentru programele lor anuale. Raportul intermediar privind rezultatele obținute și aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare, întocmit de Comisie și bazat pe rapoartele statelor membre, nu furniza informații suficiente pentru ca fondurile să poată fi evaluate sau coordonate. La nivelul proiectelor individuale, s-au constatat rezultate pozitive, însă acest lucru nu înseamnă în mod necesar un succes de ansamblu al programului, nu în ultimul rând din cauza faptului că rata globală de implementare din 2007 și din 2008 a fost mai mică decât cea planificată.

„Eficacitatea fondurilor a fost limitată de modul în care programul SOLID a fost conceput, și anume în mod fragmentat, împovărător și necoordonat corespunzător cu alte fonduri ale UE”, a declarat Milan Martin Cvikl, membrul Curții responsabil de acest raport. „Auditorii Curții au observat că se pot aduce multe îmbunătățiri și sunt plăcut surprins să constat că serviciile Comisiei au propus deja o serie de schimbări importante la nivelul legislației pentru următoarea perioadă de programare financiară, schimbări care ar putea ameliora eficacitatea integrării resortisanților țărilor terțe.”

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

Acest raport special (RS nr. 22/2012), intitulat „Fondul european de integrare și Fondul european pentru refugiați contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor terțe?”, a urmărit să răspundă la întrebarea dacă Fondul european de integrare și Fondul european pentru refugiați, care fac parte din programul SOLID, contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor terțe. Curtea a evaluat dacă rezultatele fondurilor SOLID sunt susținute de o monitorizare și o evaluare eficace a programului, dacă modul în care au fost concepute fondurile a contribuit la o implementare eficace a acestora și dacă sistemele prin care se implementează măsurile de integrare în cadrul programului SOLID sunt bine gestionate.

Programul SOLID al UE sprijină acțiunile care promovează integrarea resortisanților țărilor terțe în statele membre ale UE și consolidează solidaritatea prin participarea la sarcina financiară rezultată din gestionarea frontierelor externe comune și din implementarea unor politici comune în domeniul azilului și al imigrației.

Auditul a concluzionat că măsurarea gradului de succes al programelor anuale nu a putut fi realizată din cauza lipsei unui sistem adecvat de monitorizare și de evaluare. Cu toate acestea, majoritatea proiectelor individuale auditate au obținut rezultate pozitive (a se vedea caseta 4 și punctul 37 din raport). În schimb, alte proiecte au eșuat (a se vedea caseta 5 și punctul 38). Statele membre consideră, în general, că fondurile au adus o valoare adăugată.

Pentru a îmbunătăți sistemele privind integrarea resortisanților țărilor terțe, Curtea formulează următoarele recomandări:

  • Parlamentul European și Consiliul ar trebui să simplifice mecanismele de programare prin introducerea unor programe naționale unice care să acopere întreaga perioadă;

  • la stabilirea sistemelor de gestiune și de control, Comisia și statele membre ar trebui să acorde o atenție cuvenită atât proporționalității în raport cu volumul fondurilor implicate, cât și impactului asupra resurselor, precum și să ia în considerare experiența anterioară acumulată în cadrul unor programe similare;

  • Comisia ar trebui să efectueze o evaluare exhaustivă a nevoilor în materie de integrare, indiferent de cetățenia migranților, și anume cetățenie UE sau cetățenia unei țări terțe. Pe baza acestei evaluări, ar trebui să se conceapă o structură corespunzătoare a fondului (fondurilor) care să pună capăt separării populației-țintă pe criterii de cetățenie și care să fie orientată spre nevoile beneficiarilor finali. Stabilirea unei priorități obligatorii de finanțare a resortisanților țărilor terțe ar urma să garanteze faptul că aceștia beneficiază de atenția specială necesară;

  • Comisia ar trebui să acorde o importanță mai mare obținerii unor detalii concrete privind modul în care statele membre asigură coerența și complementaritatea între fondurile UE;

  • Comisia și statele membre ar trebui să stabilească un sistem obligatoriu de indicatori comuni, iar statele membre ar trebui să fixeze valori-țintă pentru programele lor naționale;

  • pentru demararea noului program, Comisia ar trebui să se asigure că orientările-cheie sunt pregătite în avans și că statele membre au instituit sisteme adecvate de gestiune și de control.

Persoană de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar