Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/12/50

Luksemburg, 11 grudnia 2012 r.

Zdaniem kontrolerów UE złożona koncepcja funduszy i brak koordynacji pomiędzy nimi utrudniają realizację unijnych programów na rzecz integracji obywateli państw trzecich.

Jednym z ważniejszych punktów programu politycznego UE i państw członkowskich jest pomoc osobom pochodzącym spoza UE w pełnym zintegrowaniu się z naszym społeczeństwem. W nowym sprawozdaniu specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oceniono, czy Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców skutecznie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich. Trybunał stwierdził, że na poziomie poszczególnych skontrolowanych projektów odnotowano wprawdzie pozytywne wyniki, jednak systemy mające służyć do pomiaru powodzenia funduszy są nieodpowiednie. Przeszkodą w osiągnięciu skuteczności funduszy była ich koncepcja, a koordynacja z innymi funduszami UE była nieodpowiednia. Trybunał zaleca między innymi uproszczenie zasad programowania i przeprowadzenie całościowej oceny potrzeb w zakresie integracji niezależnie od tego, czy migranci posiadają obywatelstwo UE, czy obywatelstwo państwa trzeciego. Na podstawie tej oceny należy opracować stosowną strukturę funduszu (lub funduszy).

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw TrzecichEuropejski Fundusz na rzecz Uchodźców, stanowiące część programu SOLID, zarządzane są wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie.

Trybunał ustalił, że Komisja ani państwa członkowskie nie miały możliwości oceny wkładu funduszy programu SOLID w integrację, ponieważ skontrolowane państwa członkowskie nie określiły właściwych celów ani wskaźników dotyczących swoich programów rocznych. Sporządzone przez Komisję sprawozdanie śródokresowe na temat osiągniętych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów realizacji, oparte na sprawozdaniach państw członkowskich, nie zawierało wystarczającej ilości informacji umożliwiających ocenę lub ukierunkowanie funduszy. Na poziomie poszczególnych projektów odnotowano pozytywne wyniki, niekoniecznie jednak przekładają się one na powodzenie na poziomie wyższym, przede wszystkim z powodu niższego niż planowano wykorzystania funduszy w latach 2007 i 2008.

Ograniczeniem dla skuteczności funduszy była koncepcja programu SOLID, która jest rozdrobniona, złożona i nieodpowiednio skoordynowana z innymi funduszami UE – powiedział Milan Martin Cvikl, członek ETO odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Stwierdziliśmy, że wiele można poprawić, i z zadowoleniem odnotowuję, że Komisja przedstawiła już propozycje istotnych zmian w prawodawstwie na następny okres programowania, które mogą przyczynić się do poprawy skuteczności integracji obywateli państw trzecich.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W sprawozdaniu specjalnym nr 22/2012 pt. „Czy Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców skutecznie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich?” zajęto się kwestią, czy Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, stanowiące część programu SOLID, skutecznie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich. Trybunał ocenił, czy wyniki osiągnięte za pomocą funduszy programu SOLID są poparte skutecznym monitorowaniem i oceną programu, czy koncepcja funduszy przyczynia się do ich skutecznego wykorzystania oraz czy systemy realizacji działań na rzecz integracji w ramach programu SOLID są dobrze zarządzane.

Unijny program SOLID wspiera działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich w państwach członkowskich UE oraz zwiększenia solidarności poprzez podział obciążeń finansowych wynikających z zarządzania wspólnymi granicami zewnętrznymi i realizacji wspólnej polityki w dziedzinie azylu i imigracji.

Na podstawie kontroli stwierdzono, że niemożliwe jest dokonanie pomiaru stopnia powodzenia programów rocznych z powodu braku właściwego systemu monitorowania i oceny. Większość poszczególnych skontrolowanych projektów osiągnęła jednak pozytywne wyniki [zob. ramka 4 i pkt 37 sprawozdania], choć niektórych projektów nie udało się zrealizować [zob. ramka 5 i pkt 38]. Państwa członkowskie ogólnie uważają, że fundusze wnoszą wartość dodaną.

Aby poprawić systemy integracji obywateli państw trzecich, ETO zaleca, co następuje:

  • Parlament Europejski i Rada powinny uprościć zasady programowania, które powinny przewidywać jeden program krajowy obejmujący cały okres.

  • Przy tworzeniu systemów zarządzania i kontroli Komisja i państwa członkowskie powinny należycie uwzględnić proporcjonalność względem kwot odnośnych funduszy oraz wpływ na zasoby, a także wykorzystać wcześniejsze doświadczenia związane z podobnymi funduszami.

  • Komisja powinna przeprowadzić całościową ocenę potrzeb w zakresie integracji niezależnie od tego, czy migranci posiadają obywatelstwo UE, czy obywatelstwo państwa trzeciego. Na podstawie tej oceny należy opracować stosowną strukturę funduszu (lub funduszy), która eliminowałaby podział docelowej grupy ludności według obywatelstwa i była ukierunkowana na potrzeby beneficjentów końcowych. Ustalenie obowiązkowego priorytetowego celu polegającego na finansowaniu obywateli państw trzecich zapewniłoby zwrócenie na nich niezbędnej szczególnej uwagi.

  • Komisja powinna przypisywać większe znaczenie uzyskaniu od państw członkowskich konkretnych szczegółowych informacji dotyczących zapewnienia spójności i wzajemnego uzupełniania się funduszy UE.

  • Komisja i państwa członkowskie powinny ustanowić obowiązkowy system wspólnych wskaźników, a państwa członkowskie powinny określić wartości docelowe w przypadku programów krajowych.

  • Przy rozpoczęciu nowego programu Komisja powinna dopilnować wcześniejszego przygotowania najważniejszych wytycznych oraz ustanowienia przez państwa członkowskie odpowiednich systemów zarządzania i kontroli.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą – Europejski Trybunał Obrachunkowy

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar