Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/12/50

Luksemburgā, 2012. gada 11. decembrī

Eiropas Revīzijas palātas revidenti: “Trešo valstu valstspiederīgo integrācijai paredzētajās ES programmās šķēršļus rada sarežģīta struktūra un koordinācijas trūkums starp fondiem.”

Palīdzības sniegšana cilvēkiem, kas ieradušies no valstīm, kuras atrodas ārpus ES, pilnībā integrēties ES valstu sabiedrībā ir svarīgs ES un dalībvalstu politisko diskusiju jautājums. Eiropas Revīzijas palātas (ERP) jaunajā īpašajā ziņojumā novērtēts, vai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (EIF) un Eiropas Bēgļu fonds (EBF) sniedz efektīvu ieguldījumu šajā trešo valstu valstspiederīgo integrācijā. ERP konstatēja, ka revidēto individuālo projektu līmenī tika panākti pozitīvi rezultāti, taču fondu panākumu mērīšanai bija izveidotas neatbilstīgas sistēmas. Programmas struktūra mazināja efektivitāti, un koordinācija ar citiem ES fondiem nebija pietiekama. Daži no Palātas formulētajiem galvenajiem ieteikumiem ir vienkāršot plānošanas noteikumus un veikt ar integrāciju saistīto vajadzību visaptverošu novērtējums neatkarīgi no tā, vai migranti ir ES vai trešās valsts pilsoņi. Pamatojoties uz šo novērtējumu, jāizstrādā atbilstīga fonda(-u) struktūra.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un Eiropas Bēgļu fonds ir daļa no programmas SOLID, un Komisija un dalībvalstis tos pārvalda dalīti.

Palāta konstatēja, ka Komisijai un dalībvalstīm nebija iespējams novērtēt SOLID fondu ieguldījumu integrācijā, jo dalībvalstis, kurās tika veikta revīzija, savās gada programmās nebija noteikušas pienācīgus mērķus vai rādītājus. Komisijas starpposma ziņojumā par gūtajiem rezultātiem un par īstenošanas kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem aspektiem, kas bija balstīts uz dalībvalstu ziņojumiem, nebija sniegta pietiekama informācija, lai fondus varētu novērtēt vai koordinēt. Individuālu projektu līmenī tika panākti pozitīvi rezultāti, bet tas ne vienmēr liecina par sekmēm plašākā līmenī, lielā mērā tāpēc, ka vispārējais īstenošanas līmenis 2007. un 2008. gadā bija zemāks, nekā plānots.

“Fondu efektivitāti mazina programmas SOLID struktūra, jo programma ir sadrumstalota, smagnēja un nepietiekami saskaņota ar citiem ES fondiem”, sacīja par šā ziņojuma sagatavošanu atbildīgais ERP loceklis Milan Martin Cvikl. “Mēs konstatējām, ka daudzus aspektus iespējams uzlabot, un es esmu gandarīts, ka attiecībā uz nākamo finanšu plānošanas periodu Komisija jau ir ierosinājusi svarīgas izmaiņas tiesību aktos, kuras varētu uzlabot trešo valstu valstspiederīgo integrācijas efektivitāti.”

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 22/2012 “Vai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un Eiropas Bēgļu fonds sniedz efektīvu ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo integrācijā” ir novērtēts, vai, izmantojot programmas SOLID Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu un Eiropas Bēgļu fondu, tiek sniegts efektīvs ieguldījums trešo valstu valstspiederīgo integrācijā. Palāta novērtēja, vai SOLID fondu rezultātu pamatā ir programmas efektīva uzraudzība un novērtēšana, vai fondu struktūra veicināja šo fondu efektīvu īstenošanu un vai integrācijas pasākumu īstenošanas sistēmas SOLID programmas ietvaros ir labi pārvaldītas.

Eiropas Savienības programma SOLID atbalsta darbības, kas paredzētas, lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju ES dalībvalstīs un stiprinātu solidaritāti, sadalot finanšu slogu, kas rodas kopīgo ārējo robežu pārvaldības un kopējās imigrācijas un patvēruma politikas īstenošanas dēļ.

Revīzijā secināja, ka piemērotas uzraudzības un novērtēšanas sistēmas trūkuma dēļ nav iespējams izmērīt gada programmu sekmīgumu. Tomēr vairākumā pārbaudīto individuālo projektu tika panākti pozitīvi rezultāti [sk. ziņojuma 4. izcēlumu un 37. punktu]. Daži projekti tomēr cieta neveiksmi [sk. 5. izcēlumu un 38. punktu]. Dalībvalstis kopumā uzskatīja, ka fondiem ir pievienotā vērtība.

Lai uzlabotu sistēmas trešo valstu valstspiederīgo integrācijai, ERP iesaka:

  • Eiropas Parlamentam un Padomei jāvienkāršo plānošanas noteikumi, ieviešot vienotas valsts programmas, lai aptvertu visu periodu;

  • vadības un kontroles sistēmu izveidē Komisijai un dalībvalstīm pienācīgi jāapsver iesaistīto līdzekļu summas un ietekmes uz resursiem samērība, kā arī jāapzina iepriekšējā pieredze līdzīgos fondos;

  • Komisijai jāveic visaptverošs ar integrāciju saistīto vajadzību novērtējums neatkarīgi no tā, vai migranti ir ES vai trešās valsts pilsoņi. Pamatojoties uz šo novērtējumu, jāizstrādā atbilstīga fonda(-u) struktūra, kurā mērķa auditorija nebūtu sadalīta, pamatojoties uz pilsonību, un kura būtu vērsta uz galasaņēmēju vajadzību apmierināšanu. Trešo valstu valstspiederīgo finansēšanas izvirzīšana par obligātu prioritāti nodrošinās, ka šie cilvēki saņem vajadzīgo īpašo uzmanību;

  • Komisijai jāpiešķir lielāka nozīme tam, lai no dalībvalstīm iegūtu konkrētu informāciju, kas apliecina ES fondu konsekvenci un papildināmību;

  • Komisijai un dalībvalstīm jāizveido obligāta kopēju rādītāju sistēma, un dalībvalstīm būtu jānosaka mērķa vērtības attiecībā uz valsts programmām;

  • sākot jaunu programmu, Komisijai jānodrošina, ka tās galvenās pamatnostādnes ir laikus sagatavotas un ka dalībvalstis ir izveidojušas atbilstīgas vadības un kontroles sistēmas.

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar