Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/50

Liuksemburgas, 2012 m. gruodžio 11 d.

Europos Audito Rūmai mano, kad trečiųjų šalių piliečių integracijai skirtoms ES programoms neigiamos įtakos turi sudėtinga koncepcija ir koordinavimo su kitais fondais trūkumas

Pagalba žmonėms ne iš ES visiškai integruotis į mūsų visuomenę yra svarbus klausimas ES ir valstybių narių politinėje darbotvarkėje. Naujoje Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje vertinama, ar Europos integracijos fondas (EIF) ir Europos pabėgėlių fondas (ERF) veiksmingai prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos. Audito Rūmai nustatė, kad nors ir buvo pasiekta teigiamų rezultatų audito metu tikrintų atskirų projektų lygmeniu, sukurtos netinkamos sistemos, skirtos įvertinti fondų sėkmę. Veiksmingumui neigiamos įtakos turėjo programų koncepcija ir buvo vykdomas netinkamas koordinavimas su kitais ES fondais. Audito Rūmai, be kita ko, rekomenduoja supaprastinti programavimo tvarką ir atlikti išsamų su integracija susijusių poreikių vertinimą, neatsižvelgiant į tai, ar migrantai turi ES, ar trečiųjų šalių pilietybę. Atsižvelgiant į šį įvertinimą, turėtų būti nustatyta tinkama fondo (-ų) struktūra.

Europos integracijos fondą ir Europos pabėgėlių fondą, kurie yra SOLID programos dalis, Komisija valdo bendrai su valstybėmis narėmis.

Audito Rūmai nustatė, kad Komisija ar valstybės narės negali įvertinti SOLID fondų paramos integracijai, kadangi audito metu tikintos valstybės narės nebuvo nustačiusios savo metinių programų tinkamų tikslų ar rodiklių. Komisijos laikotarpio vidurio vertinime dėl pasiektų rezultatų bei kiekybinių ir kokybinių įgyvendinimo aspektų, pagrįstame valstybių narių ataskaitomis, nebuvo pateikta pakankamai informacijos apie fondus, kad būtų galima atlikti jų įvertinimą ar priežiūrą. Atskirų projektų atveju buvo nustatyta teigiamų rezultatų, tačiau jie nebūtinai buvo susiję su sėkme aukštesniu lygmeniu, iš dalies dėl to, kad 2007 ir 2008 m. bendras įvykdymo lygis buvo žemesnis, nei planuota.

„Fondų veiksmingumui neigiamos įtakos turėjo SOLID programos koncepcija, kuri yra suskaidyta, sudėtinga ir netinkamai suderinta su kitais ES fondais“, – sakė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Milan Martin Cvikl. „Mes nustatėme, kad daug kas gali būti patobulinta. Džiaugiuosi, kad Komisija jau pasiūlė svarbius teisės aktų pakeitimus nauju finansinio programavimo laikotarpiu, kurie padėtų gerinti trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmingumą.“

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Specialiojoje ataskaitoje Nr. 22/2012 „Ar Europos integracijos fondas ir Europos pabėgėlių fondas veiksmingai prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos?“ vertinama, ar SOLID programos Europos integracijos fondas ir Europos pabėgėlių fondas veiksmingai prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos. Audito Rūmai vertino, ar SOLID fondų rezultatai pagrįsti veiksmingu programos stebėjimu ir vertinimu, ar fondų koncepcija prisidedama prie veiksmingo fondų įgyvendinimo ir ar buvo tinkamai valdomos su SOLID programa susijusių integracijos priemonių įgyvendinimo sistemos.

Vykdant ES SOLID programą, remiami veiksmai, skirti skatinti trečiųjų šalių piliečių integraciją į ES valstybes nares ir stiprinti solidarumą, dalinantis finansine našta, susijusia su bendrų išorės sienų valdymu ir bendros prieglobsčio ir imigracijos politikos įgyvendinimu.

Audito metu buvo nustatyta, kad nebuvo galimybės įvertinti metinių programų sėkmės, kadangi nebuvo tinkamos stebėjimo ir vertinimo sistemos. Tačiau didžiosios audito metu tikrintų atskirų projektų dalies atveju gauta teigiamų rezultatų [žr. ataskaitos 4 langelį ir 37 dalį]. Kai kurie projektai nepavyko [žr. 5 langelį ir 38 dalį]. Valstybės narės iš esmės mano, kad fondai sukūrė pridėtinę vertę.

Siekiant pagerinti trečiųjų šalių piliečių integracijos sistemas, Audito Rūmai rekomenduoja:

  • Europos Parlamentas ir Taryba turėtų supaprastinti programavimo tvarką ir pradėti įgyvendinti visą laikotarpį apimančias bendras nacionalines programas;

  • nustatydamos valdymo ir kontrolės sistemas, Komisija ir valstybės narės turėtų tinkamai atsižvelgti į susijusių fondų sumų ir išteklių poveikio proporcingumą ir pasiremti su panašiais fondais susijusia ankstesne patirtimi;

  • Komisija turėtų atlikti išsamų su integracija susijusių poreikių vertinimą, neatsižvelgiant į tai, ar migrantai turi ES, ar trečiųjų šalių pilietybę; atsižvelgiant į šį įvertinimą, turėtų būti nustatyta tinkama fondo (-ų) struktūra, pagal kurią tikslinė populiacija nebebūtų skiriama pagal tautybę, ir kuri būtų skirta patenkinti galutinių naudos gavėjų poreikius; nustačius privalomą prioritetą finansuoti trečiųjų šalių piliečius, būtų užtikrinta, kad jiems skiriamas specialus, būtinas dėmesys;

  • Komisija turėtų dėti daugiau pastangų iš valstybių narių gaunant konkrečią informaciją apie nuoseklumo ir papildomumo su kitais ES fondais užtikrinimą;

  • Komisija ir valstybės narės turėtų nustatyti privalomą bendrų rodiklių sistemą; valstybės narės turėtų nustatyti nacionalinių programų tikslines vertes;

  • prieš pradedant įgyvendinti naują programą Komisija turėtų įsitikinti, kad iš anksto buvo parengtos pagrindinės gairės ir kad valstybės narės nustatė tinkamas valdymo ir kontrolės sistemas.

Kontaktinis asmuo:

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Aidas Palubinskas

Tel. +(352) 4398 45410, mob. tel. (+352) 621 55 22 24

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu, Tviteris @EUAuditorsECA.


Side Bar