Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/12/50

Luxembourg, 2012. december 11.

Az Európai Számvevőszék szerint „a harmadik országok állampolgárainak integrációját szolgáló uniós programokat gátolja a rendszer bonyolultsága és az alapok közötti koordináció hiánya”

Az Unión kívüli országokból érkező személyek teljes társadalmi integrációja fontos politikai kérdés mind az Európai Unió, mind a tagállamok számára. Az Európai Számvevőszék új különjelentése azt vizsgálja, hogy az Európai Integrációs Alap és az Európai Menekültügyi Alap eredményesen járul e hozzá a harmadik országok állampolgárainak integrációjához. A Számvevőszék megállapítása szerint az egyes ellenőrzött projektek szintjén ugyan pozitív eredmények figyelhetők meg, ám az alapok sikerességének mérésére létrehozott rendszerek nem megfelelőek. A program kialakítása hátráltatta az eredményességet, és a más uniós alapokkal való együttműködés sem volt megfelelő. A Számvevőszék számos lényeges észrevétel mellett azt javasolja, hogy egyszerűsítsék a programozási kereteket és készítsenek átfogó felmérést az integrációs igényekről, függetlenül attól, hogy a migránsok uniós vagy harmadik ország polgárai. E felmérés alapján kell azután kialakítani az alap(ok) megfelelő struktúráját.

A SOLID program részét képező Európai Integrációs Alapot és Európai Menekültügyi Alapot a Bizottság és a tagállamok megosztott irányítással kezelik.

A Számvevőszék megállapította, hogy a Bizottság és a tagállamok nem tudták értékelni a SOLID alapok hozzájárulását az integrációhoz, mert az ellenőrzött tagállamok nem határoztak meg megfelelő célértékeket és mutatókat az éves programokhoz. A Bizottságnak a tagállamok jelentésein alapuló, a végrehajtás mennyiségi és minőségi szempontú eredményeiről szóló időközi jelentése nem tartalmazott elegendő információt az alapok értékeléséhez, illetve irányításához. Az egyes projektek szintjén vannak pozitív eredmények, de tágabb összefüggésben ez nem jelent feltétlenül sikert, nem utolsó sorban azért, mert 2007‑ben és 2008‑ban a megvalósítás összességében a tervezettnél kisebb mértékű volt.

Milan Martin Cvikl, a jelentésért felelős számvevőszéki tag szerint „az alapok eredményességét a SOLID program felépítése is korlátozza, mivel a program szétaprózott, nehézkes, és nincs megfelelően koordinálva más uniós alapokkal. Úgy látjuk, sok mindenen lehetne még javítani, és örülök, hogy a következő pénzügyi programozási időszakra a Bizottság már javasolt olyan fontos jogszabályi változtatásokat, amelyek növelhetik az eredményességet a harmadik országok állampolgárainak integrációja terén.”

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

„Az Európai Integrációs Alap és az Európai Menekültügyi Alap eredményesen járul‑e hozzá a harmadik országok állampolgárainak integrációjához?” című 22/2012. sz. számvevőszéki különjelentés azt tárgyalja, hogy a SOLID program részét képező Európai Integrációs Alap és Európai Menekültügyi Alap eredményesen járul‑e hozzá a harmadik országok állampolgárainak integrációjához. A Számvevőszék a következőket vizsgálta: a SOLID alapok eredményeit a program eredményes monitoringja és értékelése támasztja‑e alá; az alapok kialakítása hozzájárul‑e azok eredményes felhasználásához; a SOLID program keretében az integrációs intézkedések végrehajtására szolgáló rendszereket jól irányítják‑e.

Az Európai Unió SOLID programja támogatja a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését elősegítő intézkedéseket az EU tagállamaiban, és erősíti a szolidaritást azáltal, hogy megosztja a közös külső határok ellenőrzéséből és a közös menekültügyi és bevándorlási politikák végrehajtásából adódó pénzügyi terheket.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az éves programok sikerét a megfelelő monitoring- és értékelő rendszerek hiánya miatt nem lehet mérni. Az ellenőrzött egyedi projektek többsége mindazonáltal pozitív eredményeket mutatott fel (lásd: a jelentés 4. háttérmagyarázata és 37. bekezdése), azonban bizonyos projektek sikertelennek bizonyultak (lásd: a jelentés 5. háttérmagyarázata és 38. bekezdése). A tagállamok általában úgy vélik, hogy az alapok értéknövelő hatásúak.

A harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését szolgáló rendszerek tökéletesítéséhez a Számvevőszék a következőket ajánlja:

  • Az Európai Parlament és a Tanács egyszerűsítse a programozási kereteket úgy, hogy a teljes időszakot egy‑egy tagállami program fedje le.

  • Az irányítási és kontrollrendszerek kialakításakor a Bizottság és a tagállamok legyenek figyelemmel arra, hogy az érintett összegek nagysága álljon arányban az erőforrásokra gyakorolt hatással, valamint támaszkodjanak a hasonló alapokkal kapcsolatos korábbi tapasztalatokra.

  • A Bizottság végezzen átfogó igényfelmérést az integrációra vonatkozóan, függetlenül attól, hogy a migránsok uniós vagy harmadik ország polgárai. Az elemzés alapján ki kell alakítani az alap(ok) megfelelő struktúráját, amely megszünteti a célcsoportok állampolgárság szerinti szétválasztását, és amely jobban figyelembe veszi a végső kedvezményezettek igényeit. Ha a harmadik országok állampolgárainak támogatása kötelező prioritást kapna, az biztosítaná, hogy a nekik külön szükséges figyelemben részesüljenek.

  • A Bizottság helyezzen nagyobb hangsúlyt arra, hogy konkrét és részletes információkat kapjon arról, hogy a tagállamok milyen módon biztosítják az uniós alapok egymás közötti összhangját és komplementaritását.

  • A Bizottság és a tagállamok hozzanak létre kötelező közös mutatórendszert, a tagállamok pedig határozzanak meg célértékeket a saját programjaikhoz.

  • Az új program beindulásának idejére a Bizottság gondoskodjon arról, hogy előre elkészüljenek a főbb útmutatások, és hogy a tagállamok megfelelő irányítási és kontrollrendszereket hozzanak létre.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar