Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/12/50

Luxemburg, 11. joulukuuta 2012

”Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevien EU:n ohjelmien rakenne on monimutkainen ja koordinointi muiden rahastojen kanssa on riittämätöntä. Tämä heikentää ohjelmien onnistumista”, toteavat EU:n tarkastajat.

EU:n ulkopuolisista maista tulevien maahanmuuttajien kotouttamista eurooppalaisiin yhteiskuntiin painotetaan EU:n ja jäsenvaltioiden poliittisella asialistalla. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa erityiskertomuksessa arvioidaan, edistävätkö Euroopan kotouttamisrahasto ja Euroopan pakolaisrahasto vaikuttavalla tavalla kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tarkastettujen yksittäisten hankkeiden tasolla voitiin havaita myönteisiä tuloksia, mutta rahastojen aikaansaamien hyötyjen mittaamista varten luodut järjestelmät olivat epätarkoituksenmukaisia. Ohjelman rakenne on vähentänyt vaikuttavuutta, ja koordinointi EU:n muiden rahastojen kanssa on riittämätöntä. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa muiden keskeisten tekijöiden ohessa, että ohjelmasuunnittelun järjestelyjä yksinkertaistetaan ja että kotouttamisesta laaditaan perusteellinen tarpeidenarviointi, joka käsittää niin EU:n kuin kolmansien maiden kansalaisia olevat maahanmuuttajat. Arvion pohjalta olisi suunniteltava rahastoa/rahastoja varten tarkoituksenmukainen rakenne.

Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat ja hallinnoivat yhdessä Euroopan kotouttamisrahastoa ja Euroopan pakolaisrahastoa, jotka osallistuvat Solid-ohjelmaan.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komission ja jäsenvaltioiden oli mahdotonta arvioida Solid-rahastojen vaikutusta kotouttamiseen, sillä tarkastetut jäsenvaltiot eivät määrittäneet vuosiohjelmiaan varten tarkoituksenmukaisia tavoitearvoja tai indikaattoreita. Jäsenvaltioiden raportteihin pohjautuvassa komission välikertomuksessa, jossa käsiteltiin saavutettuja tuloksia ja täytäntöönpanoa koskevia laadullisia ja määrällisiä seikkoja, ei annettu riittävästi tietoja rahastojen arviointia ja ohjausta varten. Yksittäisten hankkeiden tasolla on saatu aikaan myönteisiä tuloksia, mikä ei kuitenkaan välttämättä merkitse laajempaa onnistumista. Tähän vaikutti huomattavasti myös se, että yleinen toteuttamisaste oli suunniteltua alhaisempi vuosina 2007 ja 2008.

Solid-ohjelman rakenne on vähentänyt rahastojen vaikuttavuutta. Ohjelma on sirpaleinen ja työläs, ja koordinointi EU:n muiden rahastojen kanssa on riittämätöntä”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Milan Martin Cvikl. ”Havaitsimme, että monia parannuksia voidaan tehdä. Olenkin tyytyväinen, että komissio on jo ehdottanut seuraavan rahoitussuunnittelukauden lainsäädäntöön merkittäviä muutoksia, jotka saattavat tehdä kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisesta nykyistä vaikuttavampaa”.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksessa nro 22/2012 ”Edistävätkö Euroopan kotouttamisrahasto ja Euroopan pakolaisrahasto vaikuttavalla tavalla kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista?” käsitellään sitä, edistävätkö Solid-ohjelmaan osallistuvat Euroopan kotouttamisrahasto ja Euroopan pakolaisrahasto vaikuttavalla tavalla kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, kohdistetaanko Solid-rahastojen tuloksiin vaikuttavaa seurantaa ja arviointia, edistikö rahastojen rakenne niiden vaikuttavaa täytäntöönpanoa ja hallinnoidaanko Solid-ohjelmaan kuuluvien kotouttamistoimenpiteiden täytäntöönpanojärjestelmiä hyvin.

EU:n Solid-ohjelmalla tuetaan toimia, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista EU:n jäsenvaltioihin ja lisätään yhteisvastuullisuutta jakamalla yhteisten ulkorajojen hallinnoinnista ja yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan toteuttamisesta aiheutuva taloudellinen rasite.

Tarkastuksessa todettiin, että kunnollisen seuranta- ja arviointijärjestelmän puuttuessa on ollut mahdotonta mitata vuosiohjelmien onnistumista. Useimmissa tarkastetuissa yksittäisissä hankkeissa kuitenkin saatiin myönteisiä tuloksia [ks. laatikko 4, kohta 37]. Osa hankkeista on kuitenkin epäonnistunut [ks. laatikko 5, kohta 38]. Yleisesti ottaen jäsenvaltiot katsovat, että rahastot tuottavat lisäarvoa.

Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisjärjestelmien parantamiseksi tilintarkastustuomioistuin suosittaa seuraavaa:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi yksinkertaistettava ohjelmasuunnittelun järjestelyjä siten, että yksi kansallinen ohjelma kattaisi koko jakson.

  • Komission ja jäsenvaltioiden olisi hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä luodessaan suhteutettava ne asianomaisiin tukimääriin ja resursseihin kohdistuviin vaikutuksiin sekä hyödynnettävä vastaavista rahastoista aiemmin saatuja kokemuksia.

  • Komission olisi suoritettava kotouttamisen osalta perusteellinen tarpeidenarviointi, joka kattaisi maahanmuuttajat riippumatta siitä, ovatko he EU:n vai kolmansien maiden kansalaisia. Arvion pohjalta olisi suunniteltava rahastoa/rahastoja varten tarkoituksenmukainen rakenne, jossa ei enää eroteltaisi kohderyhmiä kansallisuuden perusteella ja joka vastaisi lopullisten edunsaajien tarpeita. Määräämällä, että rahoitusta on ensisijaisesti myönnettävä kolmansien maiden kansalaisia varten, varmistettaisiin, että nämä saavat tarvitsemansa erityishuomion.

  • Komission olisi enemmän painotettava sitä, että jäsenvaltiot antavat sille konkreettisia yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten EU-varojen käytön johdonmukaisuudesta ja täydentävyydestä on huolehdittu.

  • Komission ja jäsenvaltioiden olisi perustettava pakollinen yhteinen indikaattorijärjestelmä, ja jäsenvaltioiden olisi määritettävä kansallisille ohjelmille tavoitearvot.

  • Uuden ohjelman alkaessa komission olisi varmistettava, että tärkeimmät suuntaviivat ovat käytettävissä jo ennalta ja että jäsenvaltiot ovat perustaneet asianmukaiset hallinnointi- ja valvontajärjestelmät.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri – Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar