Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/12/50

Luxembourg, 11. detsember 2012

Euroopa Liidu audiitorite sõnul pärsib kolmandate riikide kodanike integreerimiseks loodud ELi programmide mõjusust nende keeruline ülesehitus ning puuduv koordineerimine teiste ELi programmidega

ELi ja liikmesriikide poliitika üheks prioriteediks on aidata väljastpoolt ELi tulevatel inimestel täielikult meie ühiskondadesse integreeruda. Euroopa Kontrollikoja uues eriaruandes hinnatakse, kas Euroopa Integratsioonifond ja Euroopa Pagulasfond aitavad mõjusalt kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele. Kontrollikoda leidis, et kuigi auditeeritud projektid andsid positiivseid tulemusi, olid fondide edukuse mõõtmiseks loodud süsteemid ebapiisavad. Programmi mõjusust pärssis selle ülesehitus ning ebapiisav koordineerimine teiste ELi fondidega. Muude peamiste leidude hulgas soovitab kontrollikoda programmitöö ülesehitust lihtsustada ning integratsioonivajadusi põhjalikult hinnata olenemata sellest, kas sisserändajatel on ELi või kolmandate riikide kodakondsus. Aruandes esitatud hinnangust lähtudes peaks fondile/fondidele looma sobiva struktuuri.

Euroopa Integratsioonifond ja Euroopa Pagulasfond moodustavad osa SOLID programmist. Fondide rakendamist haldab komisjon koostöös liikmesriikidega.

Kontrollikoda leidis, et ei komisjon ega liikmesriigid suutnud hinnata SOLID programmi fondide panust integratsiooni, kuna auditeeritud liikmesriigid ei seadnud oma aasta tööprogrammides asjakohaseid eesmärke ega näitajaid. Komisjon koostas saavutatud tulemuste ning fondide rakendamise kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide kohta liikmesriikide aruannetel põhineva vahearuande, mis ei sisaldanud küllalt teavet selleks, et fonde hinnata või juhtida. Auditeeritud üksikprojektide tasandil leiti positiivseid tulemusi, ent see ei tähenda ilmtingimata edu üldisemas plaanis, muu hulgas põhjusel, et kavade kasutusmäärad olid 2007. ja 2008. aastal kavandatust madalamad.

Kontrollikoja liikme Milan Martin Cvikli sõnul „on fondide mõjusust pärssinud SOLID programmi ülesehitus, mis on killustatud, keeruline ning teiste ELi programmidega ebapiisavalt koordineeritud. Me leidsime, et programmi saab paljuski paremaks muuta ning mul on hea meel, et komisjon on juba teinud järgmise eelarveperioodi õigusaktide jaoks tähtsaid muudatusettepanekuid, mis võivad parandada kolmandate riikide kodanike integreerimise mõjusust”.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Käesoleva aruande nr 22/2012 pealkiri on „Kas Euroopa Integratsioonifond ja Euroopa Pagulasfond aitavad mõjusalt kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele?” ning selles uuritakse, kas SOLID programmi osaks olevad Euroopa Integratsioonifond ja Euroopa Pagulasfond aitavad mõjusalt kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele. Kontrollikoda hindas, kas SOLID programmi fondide tulemuste jälgimiseks on loodud mõjus järelevalve ja hindamine, kas fondide ülesehitus toetab nende mõjusat rakendamist ning kas SOLID programmi raames integratsioonimeetmete elluviimiseks loodud süsteeme hallatakse hästi.

ELi SOLID programm toetab tegevust, mis aitab kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele ELi liikmesriikides ning püüab liidu välispiiride ühisest haldamisest ning ühise varjupaiga- ja sisserändepoliitika rakendamisest tulenevat finantskoormust liikmesriikide vahel õiglaselt jagada.

Auditis järeldati, et asjakohase järelevalve- ja hindamissüsteemi puudumise tõttu on üheaastaste programmide edukust võimatu mõõta. Ometi saavutas enamik auditeeritud projektidest positiivseid tulemusi [vt aruande 4. selgitus ja punkt 37]. Samas oli ka projekte, mis ei toiminud [vt aruande 5. selgitus ja punkt 38]. Üldiselt olid liikmesriigid seisukohal, et fondidest oli kasu.

Kolmandate riikide kodanike integreerimiseks loodud süsteemide parandamiseks soovitab kontrollikoda järgmist:

  • Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid lihtsustama programmitöö korda nii, et igas liikmesriigis oleks kogu perioodi jaoks vaid üks programm;

  • juhtimis- ja kontrollisüsteemide loomisel peaksid komisjon ja liikmesriigid kaaluma nii nende proportsionaalsust fondide mahu ja süsteemidele kuluvate ressurssidega kui võtma arvesse sarnaste fondidega varem saadud kogemusi;

  • komisjon peaks integratsioonivajadusi põhjalikult hindama olenemata sellest, kas sisserändajad on pärit EList või kolmandatest riikidest; käesoleva hindamise alusel peaks looma sobiva fondi/fondide struktuuri, mis lõpetaks sihtrühmade eristamise nende kodakondsuse põhjal, ning lähtuks lõplike toetusesaajate vajadustest; kolmandate riikide kodanike kohustuslik prioriseerimine tagaks selle, et neile osutatakse vajalikku tähelepanu;

  • komisjon peaks panema rohkem rõhku liikmesriikide esitatavatele konkreetsetele tõenditele selle kohta, kuidas nad tagavad ELi fondide kasutamisel sidususe ja täiendavuse;

  • komisjon ja liikmesriigid peaksid kehtestama kohustusliku ühiste näitajate süsteemi ning liikmesriigid peaksid oma riiklike kavade jaoks seadma konkreetsed sihtväärtused;

  • uue programmi alguseks peaks komisjon tagama, et suunised on juba eelnevalt koostatud ning et liikmesriigid on kehtestanud asjakohased juhtimis- ja kontrollisüsteemid.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar