Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/12/50

Λουξεμβούργο 11 Δεκεμβρίου 2012

« Η εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ που αποσκοπούν στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών δυσχεραίνεται από τον πολύπλοκο σχεδιασμό και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ταμείων» – οι ελεγκτές της ΕΕ

Μία από τις προτεραιότητες του πολιτικού προγράμματος της ΕΕ και των κρατών μελών είναι η παροχή βοήθειας στους υπηκόους τρίτων χωρών προκειμένου να ενταχθούν πλήρως στις κοινωνίες μας. Στην νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) αξιολογείται κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ. Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι, παρά τα θετικά αποτελέσματα στο επίπεδο των επιμέρους ελεγχθέντων έργων, τα συστήματα για τη μέτρηση της επιτυχίας των ταμείων ήταν ανεπαρκή. Ο σχεδιασμός του προγράμματος αποτελούσε τροχοπέδη για την αποτελεσματικότητα και ο συντονισμός με άλλα ταμεία της ΕΕ ήταν ανεπαρκής. Μεταξύ άλλων, το Συνέδριο συνιστά την απλούστευση των ρυθμίσεων προγραμματισμού και τη σφαιρική εκτίμηση των αναγκών ένταξης, χωρίς διαχωρισμό των μεταναστών σε υπηκόους της ΕΕ ή τρίτων χωρών. Βάσει της εν λόγω εκτίμησης, θα πρέπει να σχεδιαστεί η κατάλληλη δομή ταμείου ή ταμείων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα SOLID, αποτελούν αντικείμενο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι ούτε η Επιτροπή ούτε τα κράτη μέλη ήταν δυνατόν να αξιολογήσουν τη συμβολή των ταμείων SOLID στην ένταξη, επειδή τα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν δεν είχαν ορίσει κατάλληλους ειδικούς στόχους ή δείκτες στα ετήσια προγράμματά τους. Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της υλοποίησης, η οποία καταρτίστηκε βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών, δεν παρείχε αρκετά πληροφοριακά στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των ταμείων και να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με αυτά. Σε επίπεδο επιμέρους έργων, τα αποτελέσματα ήταν θετικά, ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά δεν συνεπάγονται απαραιτήτως γενικότερη επιτυχία, ιδίως λόγω του συνολικού ποσοστού υλοποίησης, το οποίο ήταν χαμηλότερο του προβλεπόμενου κατά το 2007 και το 2008.

«Η αποτελεσματικότητα των ταμείων περιορίστηκε εξαιτίας του σχεδιασμού του προγράμματος SOLID, το οποίο είναι κατακερματισμένο, επαχθές και ανεπαρκώς συντονισμένο με άλλα ταμεία της ΕΕ», δήλωσε ο κύριος Milan Martin Cvikl, Μέλος του ΕΕΣ υπεύθυνο για την εν λόγω έκθεση. «Διαπιστώσαμε ότι μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε ήδη προτάσεις για σημαντικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών».

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης αριθ. 22/2012 με τίτλο «Είναι αποτελεσματική η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών;» εξετάστηκε κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων του προγράμματος SOLID συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Το Συνέδριο εξέτασε εάν τα αποτελέσματα των ταμείων SOLID υποστηρίζονται από αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, εάν ο σχεδιασμός των ταμείων συνέβαλε στην αποτελεσματική εφαρμογή τους, καθώς και εάν τα συστήματα για την υλοποίηση των μέτρων ένταξης στο πλαίσιο του προγράμματος SOLID τυγχάνουν αποτελεσματικής διαχείρισης.

Το πρόγραμμα SOLID της ΕΕ στηρίζει δράσεις για την προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη της ΕΕ και για την ενίσχυση της αλληλεγγύης, επιμερίζοντας το οικονομικό βάρος που προκύπτει από τη διαχείριση των κοινών εξωτερικών συνόρων και την εφαρμογή κοινών πολιτικών στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης.

Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν κατέστη δυνατό να μετρηθεί η επιτυχία των ετήσιων προγραμμάτων λόγω της έλλειψης κατάλληλου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης. Εντούτοις, τα περισσότερα επιμέρους έργα που ελέγχθηκαν πέτυχαν θετικά αποτελέσματα [βλέπε πλαίσιο 4 και σημείο 37 της έκθεσης]. Ωστόσο, ορισμένα έργα απέτυχαν [βλέπε πλαίσιο 5 και σημείο 38]. Σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα ταμεία προσφέρουν προστιθέμενη αξία.

Προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα που αποσκοπούν στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, το Συνέδριο συνιστά τα εξής:

  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να απλουστεύσουν τις ρυθμίσεις προγραμματισμού, καθιερώνοντας ένα σύστημα ενιαίων εθνικών προγραμμάτων που να καλύπτουν το σύνολο της περιόδου.

  • Κατά τη θέσπιση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την αναλογικότητα με το ύψος των εμπλεκομένων κονδυλίων και τον αντίκτυπο στους πόρους και να βασίζονται στην πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής παρόμοιων ταμείων.

  • Η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει σφαιρική εκτίμηση των αναγκών ένταξης, χωρίς διαχωρισμό των μεταναστών σε υπηκόους της ΕΕ ή τρίτων χωρών. Βάσει της εν λόγω εκτίμησης, πρέπει να σχεδιαστεί η κατάλληλη δομή ταμείου ή ταμείων, η οποία, αφενός, θα θέτει τέλος στον διαχωρισμό του πληθυσμού στόχου βάσει της εθνικότητας και, αφετέρου, θα είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη των αναγκών των τελικών δικαιούχων. Η θέσπιση, ως υποχρεωτικής προτεραιότητας, της χρηματοδότησης των υπηκόων τρίτων χωρών θα διασφάλιζε ότι λαμβάνουν την αναγκαία ειδική προσοχή.

  • Η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει πιο ενεργά να λαμβάνει λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία από τα κράτη μέλη σχετικά με τη διασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας των ταμείων της ΕΕ.

  • Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν ένα υποχρεωτικό σύστημα κοινών δεικτών και τα κράτη μέλη να θέσουν τιμές στόχους για τα εθνικά προγράμματα.

  • Πριν από την έναρξη του νέου προγράμματος, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε, αφενός, οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες να είναι έτοιμες εκ των προτέρων και, αφετέρου, τα κράτη μέλη να έχουν θεσπίσει επαρκή συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar