Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/12/50

Luxembourg, den 11. december 2012

"EU's programmer for integration af tredjelandsstatsborgere er hæmmet af fondenes komplekse udformning og utilstrækkelig koordination mellem fondene," siger EU's revisorer

At hjælpe mennesker, som kommer fra tredjelande, med at blive fuldt ud integreret i samfundet står højt på den politiske dagsorden i EU og i medlemsstaterne. Den Europæiske Revisionsret har offentliggjort en ny særberetning, hvor den undersøger, om Den Europæiske Integrationsfond (EIF) og Den Europæiske Flygtningefond (EFF) bidrager effektivt til integrationen af disse tredjelandsstatsborgere. Retten konstaterede, at nogle individuelle projekter opnåede positive resultater, men at der ikke var etableret egnede systemer til at måle fondenes succes. Fondenes effektivitet blev hæmmet af programudformningen, og fondene var utilstrækkeligt koordineret med andre EU-fonde. Blandt andre centrale punkter anbefaler Retten, at programmeringsordningerne forenkles, og at der gennemføres en omfattende vurdering af behovene med hensyn til integration, uanset om der er tale om indvandrere med EU- eller tredjelandsstatsborgerskab. På basis af denne vurdering bør der udformes en hensigtsmæssig struktur for fonden(e).

Den Europæiske Integrationsfond og Den Europæiske Flygtningefond, som er en del af SOLID-programmet, implementeres af Kommissionen og medlemsstaterne ved delt forvaltning.

Retten konstaterede, at det ikke var muligt for Kommissionen eller medlemsstaterne at vurdere SOLID-fondenes bidrag til integration, fordi de reviderede medlemsstater ikke fastsatte reelle mål eller indikatorer for deres årlige programmer. Kommissionens foreløbige rapport om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen, som er baseret på medlemsstaternes rapporter, gav ikke nok oplysninger til at gøre det muligt at evaluere eller styre fondene. Nogle af de individuelle projekter opnår positive resultater, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med generel succes, ikke mindst fordi den samlede gennemførelse var lavere end forventet i 2007 og 2008.

"Fondenes effektivitet er blevet hæmmet af udformningen af SOLID-programmet, som er fragmenteret, omstændeligt og utilstrækkeligt koordineret med andre EU-fonde," siger Milan Martin Cvikl, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarlig for beretningen. "Vi har konstateret, at der er meget, som kan forbedres, og jeg er glad for, at Kommissionen allerede har foreslået vigtige ændringer til lovgivningen for den næste finansielle programmeringsperiode, som kan gøre integrationen af tredjelandsstatsborgere mere effektiv.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

I særberetning nr. 22/2012 "Bidrager Den Europæiske Integrationsfond og Den Europæiske Flygtningefond effektivt til integrationen af tredjelandsstatsborgere?" undersøges det, om Den Europæiske Integrationsfond og Den Europæiske Flygtningefond under SOLID-programmet bidrager effektivt til integrationen af tredjelandsstatsborgere. Retten vurderede, om de resultater, der blev opnået ved hjælp af SOLID-fondene, understøttes af effektiv overvågning og evaluering af programmet, om fondenes udformning bidrager til en effektiv gennemførelse af fondene, og om systemerne til gennemførelse af integrationsforanstaltninger under SOLID-programmet forvaltes hensigtsmæssigt?

EU’s SOLID-program støtter foranstaltninger, der fremmer integrationen af tredjelandsstatsborgere i EU-medlemsstaterne og styrker solidariteten ved at dele den finansielle byrde, der følger af forvaltningen af de fælles ydre grænser og gennemførelsen af fælles politikker om asyl og indvandring.

Retten konkluderede, at det ikke har været muligt at måle de årlige programmers succes, fordi der ikke har været et egentligt overvågnings- og evalueringssystem. Ikke desto mindre har de fleste af de individuelle projekter, Retten reviderede, opnået positive resultater [jf. tekstboks 4 og punkt 37 i beretningen]. Nogle projekter mislykkedes imidlertid [jf. tekstboks 5 og punkt 38]. Medlemsstaterne vurderer generelt, at fondene har tilført merværdi.

Revisionsretten fremsætter følgende anbefalinger for at forbedre ordningerne for integration af tredjelandsstatsborgere:

  • Europa-Parlamentet og Rådet bør forenkle programmeringsordningerne med ét enkelt nationalt program, der dækker hele perioden

  • Når der etableres forvaltnings- og kontrolsystemer bør Kommissionen og medlemsstaterne tage behørigt hensyn til proportionalitet med de involverede midler og indvirkningen på ressourcer samt trække på tidligere erfaringer fra tilsvarende fonde

  • Kommissionen bør gennemføre en omfattende vurdering af behovene med hensyn til integration, uanset om der er tale om indvandrere med EU- eller tredjelandsstatsborgerskab. På basis af denne vurdering bør der udformes en hensigtsmæssig struktur for fonden(e), hvor målgruppen ikke længere adskilles på basis af nationalitet, og som er orienteret mod de endelige modtageres behov. En bestemmelse om, at det skal være obligatorisk at prioritere støtte til tredjelandsstatsborgere, ville sikre, at de får den nødvendige specifikke opmærksomhed

  • Kommissionen bør lægge større vægt på at få konkrete detaljer om ordningerne for sikring af sammenhæng og komplementaritet mellem EU-fonde fra medlemsstaterne

  • Kommissionen og medlemsstaterne bør etablere en obligatorisk ordning for fælles indikatorer, og medlemsstaterne bør fastsætte målværdier for nationale programmer

  • Med henblik på starten af det nye program bør Kommissionen sikre, at de vigtigste retningslinjer er parate på forhånd, og at medlemsstaterne har etableret hensigtsmæssige forvaltnings- og kontrolsystemer.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær

Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar