Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/12/50

Lucemburk 11. prosince 2012

„Programy EU na integraci státních příslušníků třetích zemí komplikuje jejich složitá koncepce a také nedostatek koordinace mezi jednotlivými fondy“ – auditoři EU

Pomoc osobám, které pocházejí ze zemí mimo EU, s plnou integrací do naší společnosti je pro Evropskou unii a její členské státy velmi důležitým politickým cílem. V nové zvláštní zprávě Evropského účetního dvora se posuzuje, zda Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond účelně přispívají k integraci těchto státních příslušníků třetích zemí. Účetní dvůr zjistil, že ačkoli u jednotlivých kontrolovaných projektů lze pozorovat pozitivní výsledky, nebyly zavedeny vhodné systémy na měření úspěchu fondů. Účelnost programu byla omezena jeho koncepcí a chyběla také dostatečná koordinace s jinými fondy EU. Mezi důležitá doporučení Účetního dvora patří mimo jiné zjednodušit mechanismy programování a provést komplexní posouzení integračních potřeb, a to bez ohledu na to, zda mají přistěhovalci občanství EU, či třetí země. Na základě tohoto posouzení by měla být navržena vhodná koncepce fondu či fondů.

Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond, které tvoří součást programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (SOLID), provádí Komise spolu s členskými státy v rámci sdíleného řízení.

Účetní dvůr zjistil, že pro Komisi ani členské státy není možné měřit, jak fondy SOLID přispívají k integraci, neboť kontrolované členské státy nestanovily pro své roční programy vhodné cílové hodnoty či ukazatele. Průběžná zpráva Komise o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění fondů, která vychází ze zpráv předkládaných členskými státy, neposkytuje pro hodnocení či řízení fondů dostatečné informace. Na úrovni jednotlivých projektů existují pozitivní výsledky, ty ale nutně neznamenají úspěch také na širší úrovni, mimo jiné proto, že celková míra provádění byla v letech 2007 a 2008 nižší, než bylo plánováno.

Účelnost fondů byla omezena koncepcí programu SOLID, která je nejednotná, příliš zatěžující a také nedostatečně koordinovaná s jinými fondy EU“, uvedl Milan Martin Cvikl, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Zjistili jsme, že lze provést mnohá zlepšení, a s potěšením konstatuji, že Komise již navrhla důležité změny pro právní předpisy týkající se příštího finančního období, které mohou zlepšit účelnost integrace státních příslušníků třetích zemí“.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 22/2012) s názvem „Přispívají Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond účelně k integraci státních příslušníků třetích zemí?“ se zaměřila na otázku, zda Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond, které tvoří součást programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (SOLID), účelně přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí. Účetní dvůr posuzoval, zda jsou výsledky fondů SOLID podepřeny účelným monitorováním a hodnocením programu, zda koncepce fondů přispívá k jejich účelnému provádění a zda jsou systémy určené k provádění integračních opatření v rámci programu SOLID dobře řízeny.

Program Evropské unie SOLID podporuje opatření, která mají posílit integraci státních příslušníků třetích zemí v členských státech EU a zvýšit solidaritu pomocí sdílení finanční zátěže, která souvisí se správou společných vnějších hranic a prováděním společných politik v oblasti azylu a přistěhovalectví.

Auditoři dospěli k závěru, že úspěch ročních programů není možné měřit. Může za to absence vhodného systému na monitorování a hodnocení. Většina jednotlivých projektů, které byly kontrolovány, však dosáhla pozitivních výsledků (viz rámeček 4 a bod 37 zprávy). Některé projekty však úspěšné nebyly (viz rámeček 5 a bod 38 zprávy). Členské státy se obecně domnívají, že tyto fondy mají přidanou hodnotu.

Pro zlepšení systémů na integraci státních příslušníků třetích zemí Účetní dvůr doporučuje:

  • Evropský parlament a Rada by měly zjednodušit mechanismy programování, a to zavedením jednotných vnitrostátních programů, které budou pokrývat celé období.

  • Při vytváření řídicích a kontrolních systémů by Komise a členské státy měly řádně zvážit otázku poměrnosti vzhledem k objemu prostředků, s nimiž tyto fondy pracují, a k dopadu na zdroje, a měly by též využít předchozí zkušenosti s podobnými fondy.

  • Komise by měla komplexně posoudit integrační potřeby, a to bez ohledu na to, zda mají přistěhovalci občanství EU, či třetí země. Na základě tohoto posouzení by měla být navržena vhodná koncepce fondu či fondů, v níž by již neexistovalo rozdělení cílové populace podle státní příslušnosti a která by byla orientovaná na potřeby konečných příjemců. Stanovením povinné priority financování státních příslušníků třetích zemí by se zajistilo, že se těmto osobám dostane dostatečné specifické pozornosti.

  • Komise by měla klást větší důraz na získávání konkrétních podrobností od členských států o tom, jak je zajištěna koherence a doplňkovost jednotlivých fondů EU.

  • Komise a členské státy by měly stanovit povinný systém společných ukazatelů a členské státy by měly pro vnitrostátní programy stanovit cílové hodnoty.

  • Pro zahájení nového programu by Komise měla zajistit, aby byly předem připraveny její nejdůležitější pokyny a aby členské státy měly zavedeny vhodné řídicí a kontrolní systémy.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar