Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/12/50

Люксембург, 11 декември 2012 г.

Европейските програми за интеграция на граждани на трети страни са затруднени от сложни модели и липса на координация между фондовете“ — одиторите на ЕС

Да помогнем на хора от страни извън ЕС да се интегрират изцяло в нашето общество е един от приоритетите в политическия дневен ред на ЕС и на държавите членки. В нов специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се прави оценка дали Европейският фонд за интеграция и Европейският фонд за бежанци допринасят ефективно за интеграцията на граждани на трети страни. ЕСП установи, че въпреки че отделните одитирани проекти са постигнали положителни резултати, за измерването на успеха на Фондовете са изградени неподходящи системи. Моделът на програмата е пречка за нейната ефективност, като координацията с другите фондове на ЕС не е достатъчно добра. Наред с други ключови въпроси, Палатата препоръчва да се опрости уредбата за планиране и да се извърши изчерпателна оценка на нуждите от интеграция, без значение дали мигрантите са граждани на ЕС или на трети страни. Въз основа на тази оценка следва да бъде проектирана подходяща структура на фонда (фондовете).

Европейският фонд за интеграция и Европейският фонд за бежанци, които са част от програма „SOLID“, се прилагат от Комисията и държавите членки чрез споделено управление.

Палатата установи, че не е възможно Комисията или държавите членки да оценят приноса на фондовете „SOLID“ за интеграцията, защото някои одитирани държави членки не са определили подходящи цели или показатели за своите годишни програми. Междинният доклад на Комисията относно постигнатите резултати и количествените и качествените аспекти на изпълнението, който се основава на докладите на държавите членки, не осигурява достатъчно информация, за да могат фондовете да бъдат оценени или насочвани. На нивото на отделните проекти са отбелязани положителни резултати, но те не могат непременно да бъдат свързани с успех на по-високо ниво, не на последно място поради фактът, че процентът на усвояване е по-нисък от планираното в националните годишни програми за 2007 г. и 2008 г.

„Ефективността на фондовете е нарушена поради модела на програма „SOLID“, който е разпокъсан, тежък и недостатъчно добре координиран с другите фондове на ЕС.каза Milan Martin Cvikl, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. „Установихме, че могат да бъдат постигнати много допълнителни подобрения и се радвам, че Комисията вече е предложила важни промени в законодателството за следващия финансов програмен период, които биха могли да повишат ефективността на интеграцията на граждани на трети страни“.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

В настоящият Специален доклад № 22/2012 „Европейският фонд за интеграция и Европейският фонд за бежанци допринасят ли ефективно за интеграцията на граждани на трети страни?“ се прави оценка дали Европейският фонд за интеграция и Европейският фонд за бежанци, които са част от програма „SOLID“, допринасят ефективно за интеграцията на граждани на трети страни. Палатата провери дали резултатите от фондовете „SOLID“ са подкрепени от ефективен мониторинг и оценка на програмата, дали моделът на фондовете допринася за ефективното прилагане на фондовете, както и дали системите за прилагане на мерките за интеграция в рамките на програма „SOLID“ са управлявани добре.

Програмата „SOLID“ на ЕС подкрепя редица действия за насърчаване на интеграцията на граждани на трети страни в държави-членки на ЕС и укрепва солидарността, като споделя финансовата тежест, която е резултат от управлението на общите външни граници и прилагането на общи политики в областта на убежището и имиграцията.

Одитът достигна до заключението, че не е възможно да бъдат оценени постиженията на годишните програми, защото липсват подходяща система за мониторинг и оценка. Въпреки това повечето от отделните одитирани проекти са постигнали положителни резултати [вж. каре 4 и точка 37 от доклада]. Някой от проектите обаче не са постигнали целите си [вж. каре 5 и точка 38]. Държавите членки като цяло смятат, че прилагането на фондовете води до допълнителни ползи.

За подобряване на системите за интеграция на граждани от трети страни, ЕСП препоръчва:

  • Европейският парламент и Съветът следва да опростят уредбата за планиране, като създадат единни национални програми, които да обхващат целия период.

  • При изграждането на системи за управление и контрол Комисията и държавите членки следва да вземат под внимание пропорционалността на обема на съответните фондове и на отражението върху ресурсите, като същевременно извлекат поука от предишен опит с подобни фондове.

  • Комисията следва да изготви изчерпателна оценка на нуждите от интеграция, без значение дали мигрантите са граждани на ЕС или на трети страни. Въз основа на тази оценка следва да бъде проектирана подходяща структура на фонда (фондовете), която да прекрати разделението на целевата популация въз основа на гражданство, и която да бъде насочена към нуждите на крайните бенефициенти. Определянето на задължителен приоритет за финансиране на граждани на трети страни ще гарантира, че те получават необходимото специално внимание.

  • Комисията следва да положи повече усилия да научи конкретни подробности относно постигането на съгласуване и допълване на фондовете на ЕС от държавите членки.

  • Комисията и държавите членки следва да изградят задължителна система на общи показатели, а държавите членки следва да определят целеви стойности за националните програми.

  • За началото на новата програма Комисията следва да гарантира, че нейните ключови насоки са готови предварително, както и че държавите членки са изградили подходящи системи за управление и контрол.

За контакти:

Aidas Palubinskas

служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar