Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/48

Luxemburg 27. novembra 2012

„Malo by sa prehodnotiť rozdeľovanie podpory príjmov poľnohospodárom v nových členských štátoch“ – vravia audítori EÚ

Európsky dvor audítorov vydal svoju prvú osobitnú správu (osobitná správa č. 16/2012) o podpore príjmov pre poľnohospodárov v nových členských štátoch. Žiada reformu, aby sa zabezpečilo nasmerovanie podpory príjmov na aktívneho poľnohospodára, ktorý vykonáva konkrétne a pravidelné poľnohospodárske činnosti. Z poľnohospodárskej podpory EÚ by mali byť vylúčené predovšetkým verejné subjekty, ktoré spravujú štátnu pôdu a ktoré sa inak nepodieľajú na poľnohospodárskej činnosti. Nemali by sa vyplácať žiadne platby v súvislosti s nevyužívanými pozemkami alebo pôdou určenou najmä na nepoľnohospodárske činnosti.

Režim jednotnej platby na plochu (SAPS) bol navrhnutý tak, aby umožnil novým členským štátom, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a 2007, podporiť príjmy poľnohospodárov. V súčasnosti sa uplatňuje v 10 členských štátoch EÚ a súvisiace výdavky predstavovali v roku 2011 5 mld. EUR. Správa Dvora audítorov sa zameriava na príjemcov politiky, na oprávnenú pôdu a na prínos režimu k dosahovaniu cieľa podpory príjmov poľnohospodárov.

Celkovým záverom auditu je, že vykonávanie tohto režimu viedlo k viacerým diskutabilným znakom:

  • Definícia príjemcov režimu je neprimeraná: pripúšťa vyplácanie platieb príjemcom, ktorí sa vôbec nezapájali, alebo sa len okrajovo zapájali do poľnohospodárskej činnosti. Medzi takéto prípady patria realitné spoločnosti, letiská, poľovnícke združenia, rybárske združenia alebo lyžiarske kluby.

  • Okrem toho v niektorých členských krajinách bola podpora legálne vyplácaná verejným subjektom (a podporovala ich príjem) spravujúcim pôdu vo vlastníctve štátu, ktoré sa však inak nepodieľali na poľnohospodárskej činnosti. V Maďarsku je štát najväčším príjemcom platieb v rámci SAPS (14 mil. EUR v roku 2010 na 82 000 ha pôdy).

  • Celková poľnohospodárska plocha, na ktorú by mala byť poskytnutá podpora v rámci SAPS, nebola spoľahlivo určená členskými štátmi, ale Komisia to akceptovala. Ovplyvnilo to výšku podpory na hektár vyplácanú každému poľnohospodárovi, ktorá bola niekedy vyššia alebo nižšia, než mala byť. Niektoré krajiny pozmenili celkové poľnohospodárske plochy bez zodpovedajúceho zdôvodnenia. Mali takto možnosť plne využiť svoje finančné rámce.

  • Napriek snahám príslušných členských štátov sa podpora vyplácala na pozemky, na ktorých nebola vykonávaná žiadna poľnohospodárska činnosť.

  • Existuje rozpor medzi návrhom podpory SAPS: na jednej strane má slúžiť ako podpora individuálneho príjmu poľnohospodárov, ale na druhej strane sa podpora prideľuje poľnohospodárskym podnikom na základe rozlohy poľnohospodárskych pozemkov, ktoré majú k dispozícii.

  • Podpora v rámci SAPS pomáha predovšetkým väčším poľnohospodárskym podnikom: celkovo 0,2 % príjemcov dostalo viac než 100 000 EUR, čo predstavuje 24 % celkovej hodnoty platieb.

  • Napokon hoci režim SAPS bol navrhnutý ako prechodný režim, väčšina členských štátov sa nepripravila na zavedenie (plánované v roku 2014) režimu (založeného na platobných nárokoch), ktorý už funguje v členských štátoch EÚ-15. V budúcnosti to môže viesť k značným oneskoreniam platieb.

Dvor audítorov odporúča politiku, ktorá bude lepšie cielená a zameraná na výsledky, v rámci ktorej by podpora príjmov poľnohospodárov mala byť nasmerovaná na aktívneho poľnohospodára, ktorý vykonáva konkrétne a pravidelné poľnohospodárske činnosti, a mali by z nej byť vylúčené verejné subjekty. Mala by byť jasne vymedzená pôda, na ktorú možno poskytnúť podporu, a podpora by mala byť obmedzená na pozemky, na ktorých je potrebné vykonávať konkrétne a pravidelné poľnohospodárske činnosti. Mala by sa hľadať cesta vyváženejšieho rozdeľovania podpory medzi poľnohospodárov, buď obmedzením výšky jednotlivých platieb alebo zohľadnením špecifických okolností poľnohospodárskych podnikov v rozličných regiónoch. Komisia by sa mala zaoberať štrukturálnymi nedostatkami v poľnohospodárskom odvetví a aktívne podporovať členské štáty a bližšie monitorovať ich prípravy na zavedenie budúceho režimu založeného na nárokoch.

Legislatívne návrhy Komisie týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 sa len čiastočne zaoberajú zisteniami Dvora audítorov (stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2012 k niektorým návrhom týkajúcim sa spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2014 až 2020). Pri diskusiách a prijímaní týchto návrhov by Parlament a Rada mohli zvážiť, či by nemali byť preskúmané v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel.: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar