Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/48

Liuksemburgas, 2012 m. lapkričio 27 d.

„Paramos ūkininkų pajamoms skirstymas turėtų būti pergalvotas“, – teigia ES auditoriai

Europos Audito Rūmai paskelbė savo pirmąją specialiąją ataskaitą (16/2012) dėl naujose valstybėse narėse ūkininkams mokamos paramos pajamoms. Jie ragina atlikti pertvarką, kuri užtikrintų, kad parama pajamoms būtų skiriama aktyviam ūkininkui, kuris vykdo konkrečią ir reguliarią žemės ūkio veiklą. Taigi viešieji subjektai, kurie valdo valstybinę žemę ir neužsiima kita ūkininkavimo veikla, turėtų būti pašalinti iš ES paramos ūkiams gavėjų. Išmokos taip pat neturėtų būti teikiamos už nenaudojamą žemę arba žemę, kuri yra daugiausia skirta ne žemės ūkio veiklai.

Bendrosios išmokos už plotą schema (BIPS) buvo parengta siekiant suteikti galimybę į ES 2004 ir 2007 m. įstojusioms naujoms valstybėms narėms paremti ūkininkų pajamas. Šiuo metu ji yra taikoma dešimtyje ES valstybių narių ir 2011 m. su ja susijusių išlaidų suma sudarė 5 milijardus eurų. Audito Rūmų ataskaitoje daugiausia dėmesio skirta šios politikos naudos gavėjams, tinkamai finansuoti žemei ir schemos įnašui siekiant įvykdyti ūkininkų pajamų rėmimo tikslą.

Bendra audito išvada yra ta, kad įgyvendinant schemą išryškėjo keletas abejonių keliančių bruožų:

  • Schemos naudos gavėjų apibrėžtis yra nepakankama: pagal ją išmokas gali gauti naudos gavėjai, kurie nevykdo jokios arba vykdo tik nežymią žemės ūkio veiklą. Kaip pavyzdžius galima paminėti nekilnojamojo turto įmones, oro uostus, medžioklės asociacijas, žvejybos ir slidinėjimo klubus.

  • Be to, kai kuriose susijusiose šalyse parama buvo teisėtai mokama (ir remiamos pajamos) valstybinę žemę valdantiems, bet kitos ūkininkavimo veiklos nevykdantiems viešiesiems subjektams. Vengrijoje valstybė yra didžiausia BIPS išmokų naudos gavėja (2010 m. 14 milijonų eurų už 82 000 ha žemės).

  • Valstybės narės patikimai nenustatė viso žemės ūkio paskirties žemės ploto, už kurį turėtų būti mokamos BIPS išmokos, bet Komisija jį patvirtino. Tai darė poveikį kiekvienam ūkininkui sumokamai paramos vienam hektarui sumai, kuri kartais būdavo didesnė arba mažesnė nei turėjo būti. Kai kurios šalys atlikto bendrų žemės ūkio paskirties žemės plotų pakeitimus nepateikdamos tinkamo pagrindimo. Tai leido joms visiškai panaudoti atitinkamus jų finansinius paketus.

  • Nepaisant susijusių valstybių narių įdėtų pastangų, parama buvo mokama už sklypus, kuriuose nebuvo vykdoma žemės ūkio veikla.

  • BIPS paramos koncepcija yra savaime prieštaringa: nors ši schema buvo sukurta individualioms ūkininkų pajamoms remti, parama ūkiams yra skirstoma atsižvelgiant į disponuojamų žemės sklypų plotą.

  • Daugiausiai naudos iš BIPS gauna dideli ūkiai: apskritai 0,2 % naudos gavėjų išmokamos didesnės nei 100 000 eurų sumos, sudarančios 24 % visų išmokų vertės.

  • Be to, nepaisant to, kad BIPS buvo rengiama kaip pereinamoji schema, dauguma valstybių narių nepasirengė įdiegti (numatyta 2014 m.) sistemos (pagrįstos teisėmis į išmokas), kuri šiuo metu jau yra taikoma ES 15 valstybėse narėse. Tai gali sąlygoti didelius išmokų vėlavimus ateityje.

Audito Rūmai rekomenduoja vykdyti tikslingesnę ir į rezultatus orientuotą politiką, užtikrinančią, kad parama ūkininkų pajamoms būtų skiriama aktyviems ūkininkams, kurie vykdo konkrečią ir reguliarią žemės ūkio veiklą, ir neapimtų viešųjų subjektų. Turėtų būti aiškiai apibrėžta paramos reikalavimus atitinkanti žemė, įtraukiant tik tuos sklypus, kuriuose vykdoma konkreti ir reguliari žemės ūkio veikla. Turėtų būti siekiama, kad paramos paskirstymas ūkininkams būtų labiau subalansuotas nustatant viršutines didesniųjų išmokų ribas arba atsižvelgiant į konkrečias ūkių aplinkybes skirtinguose regionuose. Komisija turėtų šalinti struktūrinius trūkumus ūkininkavimo sektoriuje ir aktyviai remti valstybes nares bei atidžiau stebėti jų rengimąsi būsimos teisėmis į išmokas pagrįstos schemos įvedimui.

Komisijos teisėkūros pasiūlymai dėl bendros žemės ūkio politikos po 2013 m. tik iš dalies atspindi Audito Rūmų pateiktas pastabas (Europos Audito Rūmų nuomonėje Nr. 1/2012 dėl kai kurių pasiūlymų dėl reglamentų, susijusių su bendra žemės ūkio politika 2014–2020 m.). Aptardami ir tvirtindami šiuos pasiūlymus Parlamentas ir Taryba galėtų apsvarstyti, ar nevertėtų iš naujo juos išnagrinėti atsižvelgiant į Audito Rūmų pateiktas rekomendacijas.

Ryšių pareigūnas:

Europos Audito Rūmų

Atstovas spaudai

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar